Jokaisella on mahdollisuus osallistua avustusvalmisteluun

Julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on jakanut vuoden 2023 järjestöavustuksia. Avustusvalmistelua on tehty laajassa yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa, mutta prosessi ei ole sujunut kivuttomasti. Prosessista halutaan oppia ja kuntia ja järjestöjä kutsutaankin mukaan vuoden 2024 avustushaun valmisteluun.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvä järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen (esimerkiksi järjestöavustukset) ovat lain mukaan sekä hyvinvointialueen että kuntien vastuulla. Hyvinvointi­alueen ensisijainen vastuu kytkeytyy sen muihin lakisääteisiin tehtäviin eli sosiaali- ja terveyspalveluihin ja pelastustoimeen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6-7 §.)

Suurin osa yleishyödyllisestä järjestötoiminnasta edistää ihmisten hyvinvointia ja/tai terveyttä sekä ennalta ehkäisee ongelmien syntymistä ja pahentumista. Osa järjestötoiminnasta on korjaavaa. Järjestötoiminnan luonteen perusteella ei voida erottaa, mikä osa järjestötoiminnan avustamisesta kuuluu hyvinvointialueen ja mikä kuntien vastuulle. Työnjako on käytännössä tehtävä joko järjestöluokittain tai -toiminnoittain.

Järjestöavustusten työnjako voidaan tehdä monella tapaa

Jos avustusten työnjako tehtäisiin järjestöluokittain, hyvinvointialue avustaisi vain tiettyjen luokkien järjestöjä ja kunnat avustaisivat vain tiettyjen luokkien järjestöjä. Tällöin pitäisi ratkaista, käytetäänkö Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin luokittelua vai jotain muuta luokittelua. Mikään luokittelu ei ole aukoton. Järjestöluokittaisessa työnjaossa menetettäisiin myös sektorirajat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet esimerkiksi tilanteissa, joissa liikuntajärjestö toimisi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kumppanina tai sosiaali- ja terveysjärjestö toimisi kunnan nuorisotyön kumppanina.

Jos avustusten työnjako tehtäisiin toiminnoittain, täytyisi joko listata toiminnot, joita hyvinvointialue avustaa ja joita kunnat avustavat, tai hyvinvointialueen ja kuntien tulisi jokaisen määritellä periaatteet, joiden mukaan ne toimintaa avustavat. Toiminnoittain toteutuvan työnjaon avulla mahdollistettaisiin sektorirajat ylittävä yhteistyö sekä se, että sama järjestö voisi toimia jossain toiminnassa yhteistyössä hyvinvointialueen ja toisessa toiminnassa yhteistyössä kunnan kanssa.

Kuten järjestöluokittelut, myöskään järjestötoiminnan listaukset eivät ole aukottomia. Ongelmallisiksi voisivat muodostua esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutuvien kulttuuritoimintojen ja kouluissa tapahtuvan tukihenkilötoiminnan avustaminen. Näin ollen Pohteella onkin päädytty määrittelemään avustusperiaatteet, joiden pohjalta voidaan hahmottaa, millaisin edellytyksin toiminnan avustaminen kuuluu Pohteelle. Myös kunnat näyttävät toimineen samoin.

Järjestöavustusprosessin kehittäminen jatkuu alueellisilla tilaisuuksilla

Kuntien kanssa käydyissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintatoiminnan neuvotteluissa kunnat toivoivat järjestöavustusten työnjaon täsmentämistä. Toiminta-avustusta hakeneista avustusprosessiin ilmaisi tyytymättömyytensä 5,3% hakijoista. Palautteissa toivottiin tarkempia keskusteluja kuntien ja järjestöjen kanssa avustusten kohdentamisesta sekä periaatteiden ja pisteytyksen kirjausten selkeyttämistä.

Jokaisella on nyt mahdollisuus osallistua Pohteen järjestöavustusprosessin jatkokehittämiseen. Pohde kutsuu kuntien ja järjestöjen edustajia sekä muita aiheesta kiinnostuneita yhteisen keskustelun äärelle kolmeen alueelliseen etätilaisuuteen:

Lisätietoja:

Helena Liimatainen, etunimi.sukunimi@pohde.fi

Sanna Laine ja Helena Liimatainen

Sanna Laine toimii yhdyspintalautakunnan puheenjohtajana ja Helena Liimatainen järjestöyhteistyön projektisuunnittelijana Pohteella.