Omakuntoutusta vahvistetaan kuntoutuksen aluepalveluissa

Julkaistu

Omakuntoutus on Kelan määritelmän mukaan asiakkaan itsensä toteuttamaa, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa yhdessä suunnittelemaa kuntoutumistarpeeseen parhaiten sopivaa näyttöön perustuvaa kuntoutusta. Omakuntoutus tukee asiakkaan sitoutumista kuntoutukseen ja edistää vaikutuksien siirtymistä arkeen. Omakuntoutuksen vahvistamiseksi tehdään kehittämistyötä määrätietoisesti kuntoutuksen aluepalveluissa ja hanketyön parissa. Omatoiminen arjessa toteutuva harjoittelu on olennainen osa vaikuttavaa kuntoutuspalvelua.

Asiakkaan näkökulmasta omakuntoutuksen tukeminen voi tarkoittaa muun muassa sitä, että ensimmäisillä arviokäynneillä pyritään entistä selkeämmin tunnistamaan motivaatiotekijät ja voimavarat. Tukena voidaan käyttää kyselylomakkeita. Motivaation ja voimavarojen kartoittaminen kuntoutusjakson alussa auttavat sopivien tavoitteiden tunnistamisessa.

Kuntoutuksen ammattilaisen ja asiakkaan yhdessä suunnittelemat tavoitteet ja kuntoutuksen toteuttamisen keinot mahdollistavat sen, että asiakas saa onnistumisen kokemuksia. Tämä edistää sitoutumista kuntoutumista edistävien toimien tekemiseen arjessa ja asiakkaan minäpystyvyys vahvistuu. Tarvittaessa kuntoutusjakson aikana ohjausta omakuntoutukseen liittyen kohdennetaan myös asiakkaan lähipiiriin.

Kuntoutusjakson aikana omakuntoutuksen toteutumista voidaan seurata omakuntoutuksen päiväkirjan avulla tai tulevaisuudessa myös digitaalisia ratkaisuja apuna käyttäen. Tulevana syksynä pilotoidaan harjoitussovellusta, jonka avulla asiakas voi saada entistä selkeämmät, asteittain etenevät harjoitussisällöt kätevästi omaan älypuhelimeen. Sovelluksessa voi ottaa käyttöön muistutukset ja tarvittaessa viestitoiminnon kautta voi saada yhteyden ammattilaiseen.

Omakuntoutuksen tukemiseksi asiakas voidaan ohjata hänelle sopivaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Ryhmäkäytänteitä yhtenäistetään alueella. Omakuntoutuksen näkökulmaa on nostettu vahvasti esille ryhmien toimintamallien suunnittelussa. Jatkossa asiakas ei vain osallistu ryhmäkerroille, vaan hän saa ryhmissä ohjattavat harjoitteet itselleen omakuntoutuksen tueksi. Lisäksi ryhmissä kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota suunnitelmalliseen potilasopetukseen, jossa asiakkaalle kerrotaan ajankohtaista tietoa aiheesta ja hän saa lisämateriaalia, johon tutustua oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan.

Tavoitteena on, että kuntoutusjakson jälkeen omakuntoutus muuttuu itsenäiseksi toiminnaksi; toimintakykyä ylläpitäväksi ja edistäväksi arjeksi.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Omakuntoutuksen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä. Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP – recovery and resilience plan) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Pilarin 4 ja osin pilarin 3 rahoituksesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa toimeenpannaan kaikilla hyvinvointialueilla.

Euroopan unionin rahoittama -logo NextGenerationEU

Marika Uusitalo

Marika Uusitalo työskentelee projektisuunnittelijana RRP2-hankkeessa.