Fysioterapian digitaalisella esitietolomakkeella asiakaslähtöisempää kuntoutusta

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kuntoutuksen toimialueella kehitetään yhteistyössä Digitaalisen sote-keskuksen kanssa fysioterapian digitaalista esitietolomaketta, jossa kartoitetaan asiakkaan terveydentilaa, suoriutumista ja osallistumista arjen toimintoihin, kotiympäristöä sekä asiakkaan itsensä asettamia tavoitteita kuntoutukselle.

Toimintakyvyn arviointi koostuu kuvailevan tiedon sekä mittaus- ja arviointitulosten keräämisestä, yhdistämisestä ja tulkitsemisesta. Kokonaiskuva asiakkaan toimintakyvystä muodostuu asiakkaan omasta ja ammattilaisen arvioista. Myös asiakkaan läheisen arvio voi olla tarpeen.

Asiakkaan itsensä tuottamaa toimintakykytietoa voidaan hyödyntää palvelujen suunnittelun ja toteutuksen tukena. Asiakkaan tuottamaa itsearviointitietoa voidaan hyödyntää toimintakyvyn arvioinnin sekä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen tukena.

Digitaalista fysioterapian esitietolomaketta pilotoidaan ensi syksynä avofysioterapian vastaanotolla Oulu eteläisen, Oulun ja Rannikon alueilla ja sen käytöstä kerätään asiakaskokemuksia. Tarkoituksena on ottaa digitaalinen fysioterapian esitietolomake käyttöön avofysioterapian vastaanotoilla koko Pohteen alueella.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Digitaalisen fysioterapian esitietolomakkeen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä. Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP – recovery and resilience plan) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Pilarin 4 ja osin pilarin 3 rahoituksesta Suomessa vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa toimeenpannaan kaikilla hyvinvointialueilla.