Strategia

Toimintaamme ohjaa hyvinvointialuestrategia, jota täydentävät ohjelmat ja suunnitelmat. Hyvinvointialuestrategian lähtökohtana ovat pohjoispohjalaiset ihmiset ja heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja turvallisuutensa. Strategiassa asetamme toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita.

Lue lisää alta

Hyvinvointialueen strategia

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus syntyvät yhdessä tekemällä

Hyvinvointialueemme strategian tekoon on osallistunut paljon ihmisiä. Olemme työstäneet strategiaa hankkimalla tietoa ja kuulemalla alueen asukkaita, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Hyvinvointialueen strategia on lain edellyttämä asiakirja, jossa on huomioitu alueemme erityispiirteet. Strategiassa määritellemme hyvinvointialueen tavoitteet ja palvelulupauksen pohjoispohjalaisille ihmisille. Yhdessä määrittelemämme arvot ohjaavat toimintaamme, päätöksentekoamme ja kehittämistyötämme.

Nämä ovat arvomme

Strategiaan on määritelty arvot
1. Näemme ihmisen
2. Kohtaamme ammattitaidolla
3. Edelläkävijänä vaikuttavuudessa.

Tavoitetila ja palvelulupaus -sivulta löydät lisätietoa siitä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Tässä meidän on onnistuttava

Strategia kertoo meille, missä meidän on onnistuttava, jotta voimme täyttää palvelulupauksemme. Strategiassa kerrotaan myös periaatteet, joita käytämme päätöksenteossa, poliittisessa ohjauksessa ja kehittämistyössä.

Näin toimimme ja mittaamme onnistumista

Määrittelemämme toimenpiteet ja mittarit tuovat painopisteet ja strategiset periaatteet konkreettisiksi teoiksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia 2023–2030

Hyvinvointialueen strategia on lain edellyttämä julkinen asiakirja. Voit tutustua asiakirjaan (pdf koko 4,5Mt) kokonaisuudessaan tai yksisivuisen koosteen avulla.

Otamme huomioon alueemme monipuolisuuden

Olemme yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista. Tunnemme tuhat tarinaa – olemme moninaisuuksien hyvinvointialue. Hyvinvoinnissa ja turvallisuusriskeissä on eroja. On ongelmia ja onnistumisia. Hyvinvointialueista olemme väestöltään tällä hetkellä nuorin, mutta yksi alueista, joissa väestön ikärakenne muuttuu nopeimmin.

Alueemme moninaisuus on meille mahdollisuus. Pohjoispohjalaisella päättäväisyydellä ja rohkeudella rakennamme yhdessä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Perämeren rannoilta jokilatvoille.

Toimintaympäristö ja palvelutarpeet
Strategia on tehty yhdessä

Hyvinvointialueen strategian valmisteluun on osallistunut paljon ihmisiä vuodesta 2020 lähtien. Haluamme kehittää yhteistä osallisuuteen ja tietoon pohjautuvaa toiminta- ja päätöksentekokulttuuria.

Esimerkkejä strategian valmistelutyöstä:
– aluevaltuutetuille kaksi strategiatoria, kaksi sähköistä taustakyselyä ja useita seminaareja
– noin 250 yhteistyötilaisuutta ja työpajaa, joissa osallistujia yli 3 500
– asukkaille, henkilöstölle, järjestöille, yrittäjille ja muille sidosryhmille toteutetuissa kyselyissä vastaajia noin 6 000
– noin 15 yhteistyötilaisuutta kuntien vaikuttamistoimielimille
– strategiaa taustoittavassa sähköisessä väittämä-äänestyksessä vastaajia noin 1 150
– kaikilla kuudella alueella 2–3 henkilöstötilaisuutta ja lisäksi kaksi koko henkilöstölle avointa infoa
– kuntien ja kuntayhtymien johtoryhmien kanssa vähintään 1–2 tapaamista
– kaikkien alueellisten poliittisten seurantaryhmien kanssa kolme tapaamista
– yrittäjien ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajajärjestöjen säännölliset verkostotapaamiset keväästä 2021 lähtien
– tiedon välittäminen aktiivisesti muun muassa nauhoitettujen yhteistyötilaisuuksien, kirjoitusten, blogien ja sosiaalisen median kautta

Strategian lähtökohdat perustuvat lakiin

Hyvinvointialueesta ja sen toiminnasta säädetään kolmessa eri laissa: laki hyvinvointialueesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja laki pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialueen strategia ja laki
Miten varmistamme hyvinvointialueen sujuvan käynnistymisen?

Kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa, on hyvä tietää, mitkä asiat ovat kriittisiä. Vuosina 2023–2025 varmistamme, että asiakkuudet, palvelut ja henkilöstö siirtyvät hallitusti ja juridisesti hyvinvointialueelle. Keskeistä on päättää strategisista periaatteista ja toimenpiteistä. Oikeilla periaatteilla ja toimenpiteillä takaamme, että palvelut ovat yhdenvertaisia, vaikuttavia ja vastaavat aiempaa paremmin palvelutarpeisiin. On välttämätöntä uudistaa rakenteita ja toimintamalleja hallitusti. Hyvinvointialueen tulee olla myös turvallinen ja kestää kriisejä.

Hyvinvointialueen käynnistyessä on tärkeää huolehtia, että toimintamallit, palvelukuvaukset, kriteerit ja asiakasmaksut ovat yhdenmukaisia. Hyvinvointialueen tulee olla vetovoimainen työnantaja ja kehittämisen kumppani. Lähtökohta on, että resurssit kohdennetaan vaikuttavasti ja kustannuskehitys vastaa rahoitusta. On tärkeää, että kehitämme alusta lähtien yhteistä, osallisuuteen ja tietoon pohjautuvaa toiminta- ja päätöksentekokulttuuria. Tämä edellyttää, että henkilöstö ja alueen toimijat voivat osallistua strategiatyöhön ja palveluiden kehittämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on laadittu yksi hyvinvointialuestrategia. Sitä täydentävät ohjelmat ja suunnitelmat. Strategian lähtökohtana ovat pohjoispohjalaiset ihmiset ja heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja turvallisuutensa.

Strategiaa täydentävät ohjelmat ja suunnitelmat
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen

Hyvinvointialueemme strategiaan sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma. Keskeiset suunnitelmat muodostavat selkeän kokonaisuuden, joka ohjaa strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmassa kerromme väestöryhmiä ja palvelukokonaisuuksia koskevat tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Sote-järjestämissuunnitelma
Pelastustoimen järjestäminen

Pelastustoimen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä.

Palvelutasopäätös