Strategia perustuu lakiin

Hyvinvointialueesta ja sen toiminnasta säädetään kolmessa eri laissa: laki hyvinvointialueesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja laki pelastustoimen järjestämisestä.

Lue lisää alta

Hyvinvointialuestrategia ja laki

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §

”Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustrategiassa on otettava huomioon 22 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet.”

”Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä kustannusvaikuttavuuden.”

Laki hyvinvointialueesta, 41 §, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmassa tarkennamme väestöryhmiä ja palvelukokonaisuuksia koskevia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Järjestämissuunnitelma sisältää yhteisasiakkuuksiin, asiakasohjaukseen, palveluverkkoon ja monituottajuuteen liittyvät periaatteet. Lisäksi suunnitelma ottaa kantaa muun muassa siihen, miten palvelukriteereiden, harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ja palveluseteleiden arvot määräytyvät.

Laki pelastustoimen järjestämisestä, 6§

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä otamme huomioon kansallisesti merkittävät riskit ja alueella esiintyvät uhkat. Palvelutasopäätöksessä määrittelemme toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Päätöksessä kerrotaan myös valtakunnalliset tavoitteet. Päätökseen sisältyy myös suunnitelma siitä, miten kehitämme palvelutasoa.