Painopisteet ja strategiset periaatteet

Painopisteet ovat hyvinvointialueen strategian perustana.

Lue lisää alta

Painopisteet ja strategiset periaatteet vuosille 2023 – 2025

Painopisteet kertovat meille, missä meidän on hyvinvointialueella onnistuttava, jotta täytämme antamamme palvelulupauksen.

Painopisteisiin sisältyvät strategiset periaatteet, jotka linjaavat päätöksentekoa, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä.

Ihmistä varten

1. Osallisuus, varhainen tuki, onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä omaehtoinen terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen painottuvat
2. Palvelut ovat tarpeenmukaiset ja lähellä saavutettavissa monin eri tavoin
3. Palvelujärjestelmä on yhteen sovitettu eri toimijoiden välillä

Vaikuttavasti yhdessä

4. Osaamisen ja resurssien jakaminen vahvistavat ennaltaehkäisyä ja perustason palveluja
5. Palvelujen verkostoa uudistetaan yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa siten, että se vastaa palvelutarpeita, onnettomuusuhkia väestökehitystä ja alueellisia erityispiirteitä
6. Hyvinvointialueen kustannuskehitys vastaa rahoitusta

Parhaat osaajat

7. Henkilöstö osallistuu ja vaikuttaa hyvinvointi-alueen toimintaan ja palvelujen kehittämis-työhön
8. Hyvinvointialue on arvostettu työnantaja ja kouluttaja
9. Johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä

Rohkeasti uutta

10. Johtamis- ja toimintamallit uudistuvat vastaamaan palvelutarpeita sekä resurssien vaikuttavaa käyttöä
11. Tieto, tutkimus ja käytännön kokeilut ohjaavat toimintaa kohti vaikuttavia toimintamalleja
12. Uudistaminen kuuluu kaikille

Toimenpiteet ja indikaattorit mittaavat onnistumista

Olemme määritelleet strategisille periaatteille myös toimenpiteet ja indikaattorit, jotka mittaavat onnistumista keskeisissä strategisissa kysymyksissä. Toimenpiteet ja mittarit tarkentuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmassa, pelastustoimen palvelutasopäätöksessä ja muissa hyvinvointialuestrategiaan liittyvissä suunnitelmissa. Voit tutustua toimenpiteisiin ja indikaattoreihin strategia-asiakirjassamme.