Päätöksenteko

Pohjois-Pohjanmaan asukkaat valitsevat luottamushenkilöt aluevaltuustoomme aluevaaleissa, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Valtuustolla on kokonaisvastuu alueen toiminnasta ja taloudesta. Aluevaltuusto nimeää aluehallituksen sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan.

Lue lisää alta

Asioista päätetään yhdessä

Viranhaltijapäätökset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset löytyvät hakutoiminnon kautta. Huomaathan, että sama haku näyttää myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viranhaltijapäätökset.

Toimielinten kokoonpanot, pöytäkirjat ja esityslistat

Toimielinten kokoonpanot, pöytäkirjat ja esityslistat ovat julkisia. Ne löytyvät hakutoiminnon kautta.

Hyvinvointialueen arvot, tavoitteet ja palvelulupaus

Toimintamme pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan ja siihen sisältyvän palvelustrategian linjauksiin

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden on hyvinvointialueemme strategiaan kirjattu palvelulupaus. Määrittelemämme painopisteet ja strategiset periaatteet mahdollistavat antamamme palvelulupauksen täyttämisen. Yhdessä määrittelemämme arvot ja tavoitteet ohjaavat toimintaamme, päätöksentekoamme sekä kehittämistyötämme.

Strategia
Sote-järjestämissuunnitelma on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisohjelma

Tavoitteena on, että asiakkaamme saavat yhteen sovitettuja, monialaisella yhteistyöllä toteutettuja ja sujuvammin toimivia sote-palveluja. Tuomme palvelut sekä tilat paremmin väestön palvelutarpeita vastaaviksi, voimme hyödyntää esimerkiski digitalisaatiota ja teknologiaa tehokkaammin. Uudistamisen myötä alueelliset erot palveluihin pääsyssä ja toimintamalleissa pienenevät.

Sote-järjestämissuunnitelma
Palvelutasopäätös on suunnitelma pelastustoimen tehtävien järjestämisestä

Palvelutasopäätös on päätös siitä, kuinka järjestämme pelastustoimen lakisääteiset ja palvelutasopäätöksessä sovitut muut tehtävät alueellamme.

Lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa pelastus-
toimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta (palotarkastustoiminta) ja pelastustoiminta. Pelastustoimelle vapaaehtoisia tehtäviä ovat esimerkiksi ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta sekä
kuntien varautumisen tukeminen.

Palvelutasopäätös

Ihmiset tekevät alueemme päätökset yhdessä

Aluevaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa

Aluevaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella. Valtuuston vahvistama hallintosääntö ohjaa viranhaltijoiden työtä.

Valtuusto vahvistaa hyvinvointialueen strategian, joka määrittelee toiminnan tavoitteet ja ohjaa palvelujen järjestämistä.

Aluevaltuuston 79 valtuutettua on valittu aluevaaleilla 23.1.2022. Seuraavat aluevaalit ovat sunnuntaina 13.4.2025.

Aluevaltuusto
Tarkastuslautakunta huolehtii hallinnon ja talouden tarkastamisen ja arvioinnin järjestämisestä

Tarkastuslautakunta valmistelee aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta tekee muun muassa esityksen tilintarkastajan valinnasta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle vuosittain arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta
Aluevaalilautakunta huolehtii vaalijärjestelyistä vaaleissa, jossa valitaan valtuutetut aluevaltuustoon

Aluevaalilautakunnan tehtävä on huolehtia vaalien ehdokasasetteluun liittyvistä tehtävistä ja vaalituloksen vahvistamisesta.

Aluevaalilautakunta
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta

Valtuuston valitsema aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Hallituksessa on 13 jäsentä. Aluevaltuusto on nimennyt jäsenet valtuustoryhmien ja poliittisten piirijärjestöjen neuvotteluiden perusteella.

Aluehallitus
Hallituksen jaostot päättävät ja valmistelevat yksilö- ja henkilöstöasioista

Henkilöstöjaosto linjaa henkilöstöasioita, päättää hyvinvointialueelle kuuluvasta virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta ja linjaa johtavien viranhaltijoiden palkat sekä valmistelee muita aluehallituksen sille määräämiä henkilöstöasioita.

Yksilöasioiden jaosto tekee asiakasta koskevia päätöksiä. Yksilöasioiden jaostossa käsittellään ja päätetään muun muassa viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat asiakaskohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Henkilöstö- ja yksilöasioiden jaostot
Lautakunnat seuraavat ja ohjaavat tehtäväalan toimintaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on viisi lautakuntaa: aluevaali-, tarkastus-, tulevaisuus-, turvallisuus- sekä yhdyspintalautakunta. Aluevaali- ja tarkastuslautakunnat ovat lakisääteisiä. 

Lautakunnat seuraavat ja ohjaavat hyvinvointialuestrategian toteuttamista. Ne huolehtivat, että palvelut on järjestetty niin, että ne vastaavat asukkaiden tarpeita.

Lautakunnat myös käsittelevät tehtäväalaansa kuuluvia aloitteita ja valmistelevat aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa.

Lautakunnat
Alueelliset neuvottelukunnat edustavat kyseisellä alueella asuvia asukkaita

Neuvottelukunnissa on vähintään yksi jäsen neuvottelukunnan alueen jokaisen kunnan alueelta.
Alueellisia neuvottelukuntia on kuusi: Koillismaa, Lakeus, Oulu, Oulun Eteläinen, Oulunkaari ja Rannikko.

Neuvottelukunnat esimerkiksi
seuraavat ja arvioivat hyvinvointialueen alueellisia palveluja. Ne edistävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä asukaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä.

Myös neuvottelukunnat tekevät alueellisia palveluja koskevia aloitteita aluehallitukselle.

Alueelliset neuvottelukunnat
Vaikuttamistoimielimet ovat nuorten, iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kuulemiskanavia

Alueen asukkaiden näkemysten kuuleminen on tärkeää. Silloin päätökset perustuvat erilaisten näkökulmien huomiointiin.

Vaikuttamistoimielimet ovat nuorten, iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kuulemiskanavia. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto​, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Ne edistävät demokratiaa ja myös niiden asukkaiden kuulemista, jotka kokevat tulevansa heikosti kuulluksi.

Vaikuttamistoimielimet osallistuvat hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Vaikuttamistoimielimet
Yhteistoimintaelimessä ovat työnantajan edustajat ja henkilöstön edustajat

Yhteistoiminnan tarkoitus on turvata henkilöstön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön asemaan ja työhän vaikuttavat asiat.

Yhteistoimintaelin
Yhteistyöryhmät

Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä on hyvinvointialueen ja alueen oppilaitosten yhteistyöelin.
Yhteistyöryhmä valmistelee aluevaltuustolle opiskeluhuollon alueellisen suunnitelman. Sen tehtävänä on myös seurata, millä tavalla opiskeluhuoltosuunnitelma ja monialainen yhteistyö toteutuvat hyvinvointialueellamme.

Yhteistyöryhmät
Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on määritellä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Tutkimustoimikunta
Pohde on yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista

Olemme Pohjois-Pohjanmaan suurin työnantaja. Meillä työskentelee noin 18 500 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan osaajaa.

Hallintosääntö ohjaa päätöksentekoa

Hallintosääntö määrittelee esimerkiksi​: päätöksentekijät, lautakuntien tehtävät, toimivallat ja vastuut sekä talousasiat ja niiden valvonnan. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen laajuuden vuoksi hallintosäännössä määritellään toimielinten ja ylimpien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta.

Sinun osallisuutesi on tärkeää demokratian toteutumisen kannalta

Meille on tärkeää, että koet tulleesi arvostetuksi ja ymmärretyksi, sekä löydät mahdollisuuden päättää ja vaikuttaa omissa sekä yhteisissä asioissa. Sinun osallisuutesi on tärkeää demokratian toteutumisen, asiakaslähtöisten palvelujen sekä yksilön hyvinvoinnin ja yhteisön sosiaalisen pääoman näkökulmista.