Yhteistyöryhmät

Yhteistyöryhmät ovat organisaatiorajat ylittäviä tiettyihin yhdyspintoihin keskittyviä ryhmiä.

Lue lisää alta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) sekä Pelastuslaki (379/2011 46 §) velvoittavat hyvinvointialuetta tekemään yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Yhteistyöryhmät ovat organisaatiorajat ylittäviä tiettyihin yhdyspintoihin keskittyviä ryhmiä. Niiden tehtävänä on edistää julkisen, kolmannen sektorin, yksityisen sektorin sekä palveluiden käyttäjien kanssa käytävää vuoropuhelua ja tuloksellista yhteistyötä.

Yhteistyöryhmät voivat olla lakisääteisiä (esimerkiksi opiskeluhuollon yhteistyöryhmä ja toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta), valtuustoaloitteista syntyneitä (esimerkiksi mielenterveys-, päihde- ja lähisuhdeväkivallan yhteistyöryhmä) tai muusta tarpeesta nousseita yhteistyöryhmiä (esimerkiksi hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä ja järjestöyhteistyöryhmä). Yhteistyöryhmät nimittää hyvinvointialuejohtaja (hallintosääntö 31 §).

Yhteistyöryhmissä on nimettynä eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajia, palvelun käyttäjiä sekä Pohteen edustajia. Yhteistyöryhmät kokoontuvat muutaman kuukauden välein. Ryhmien uusi kokoonpano valitaan valtuustokauden alussa, ja tarvittaessa kokoonpanoa päivitetään valtuustokauden aikana.

Opiskeluhuollon yhteistyöryhmä

Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä on hyvinvointialueen ja alueen oppilaitosten yhteistyöelin.

Järjestöyhteistyöryhmä JYRY

Järjestöyhteistyöryhmä JYRY on on hyvinvointialueen sekä järjestöjen ja seurakuntien yhteistyöelin, jossa on mukana edustajat myös kunnista.

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä Hyry on hyvinvointialueen, kuntien, julkisten toimijoiden, yleishyödyllisten yhteisöjen, yritysten sekä verkostojen yhteistyöelin.

Ehkäisevän mielenterveys-, päihde- ja väkivaltatyön yhteistyöryhmä

Mielenterveysongelmien, päihdeongelmien ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvässä yhteistyöryhmässä on mukana kokemustoimijoita sekä edustajia kunnista, järjestöistä, seurakunnista, poliisista ja Pohteelta.