Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida aluevaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista sekä asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle vuosittain arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lisäksi tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle erillisiä arviointiraportteja tilikauden aikana.

Tarkastuslautakunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu myös talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusten valvonta.

Tarkastuslautakunnan työn tavoitteena on tukea aluevaltuuston päätöksentekoa arviointi- ja tarkastustehtävien avulla sekä kehittää osaltaan hyvinvointialueen toimintaa.

Tarkastuslautakunnan kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat

Täältä löydät tiedon tarkastuslautakunnan kokouksista.

Kokouspöytäkirjat ja esityslistat ovat julkisia.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Tarkastuslautakunnassa on 9 aluevaltuuston valitsemaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajajana toimii Kari Pentti ja varapuheenjohtajana Juha Richter.

Kokousaineistot

Esityslistat

Pöytäkirjat

Kokousajat keväällä 2023

Ke 18.1.2023 kello 10-15
Ke 15.2.2023 kello 10-15
Ke 22.3.2023 kello 10-15
Ke 19.4.2023 kello 10-15
Ke 3.5.2023 kello 10-15
Ke 24.5.2023 kello 10-15
Ke 14.6.2023 kello 10-15

Kokoonpano

Puheenjohtaja Kari Pentti
Varapuheenjohtaja Juha Richter

Jäsenet

Raimo Hämeenniemi
Helena Kinnunen
Jaana Ollakka
Juha Vuorio
Marja-Leena Kemppainen
Heli Hietala
Outi Pekkala

Varajäsenet

Hanna Nikupaavo
Kari Myllyniemi
Kalevi Nevala
Anna-Kaisa Lepistö
Veli Varmo
Martti Turunen
Minnamaria Salminen
Pekka Ylönen
Raili Louhimaa

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (at) pohde.fi

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tuloksellisuustarkastaja Päivi Moisala (at) pohde.fi.

Tilintarkastaja

Tilintarkastaja vastaa hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta.

Tilintarkastaja antaa kultakin tilikaudelta aluevaltuustolle tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi tilintarkastaja raportoi havaitsemistaan olennaisista epäkohdista aluehallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat.

Lisäksi yksikössä valmistellaan ja toteutetaan tarkastus- ja arviointitehtäviä tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan tietyt luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat velvollisia ilmoittanaan sidonnaisuuksistaan, kuten johtotehtävistä ja luottamustoimista, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja antaa sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi.

Arviointikertomus ja muu raportointi

Tarkastuslautakunta toteuttaa arviointia hyväksymänsä arviointisuunnitelman pohjalta.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset esitetään vuosittain aluevaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa sekä erillisissä arviointiraporteissa tilikauden aikana.