Pohteella halutaan sujuvoittaa ohjautumista sosiaalipalveluihin ja kehittää sosiaalityötä osana terveydenhuoltoa

Julkaistu
Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) työskennelleet terveyssosiaalityöntekijät ovat alkuvuoden aikana siirtyneet työskentelemään sosiaalityöntekijöiden virkoihin vammaispalveluissa, ikäihmisten palveluissa ja perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria -toimialueella. Muutoksella turvataan se, että asiakkaat saavat lakisääteiset sosiaalityön palvelut oikeaan aikaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella loppuvuodesta 2023 käynnistyneet terveyssosiaalityön uudelleen organisoitumisen yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen kevään aikana. Muutokset koskivat 35 henkilöä. Aluehallituksen päätöksellä terveyssosiaalityöntekijöiden vakanssit OYSin kuntoutuksen toimialueella, OYS Psykiatrialla ja OYS Konstissa lakkautettiin tai virantoimitusvelvollisuuksia muutettiin.

Lakkautettujen vakanssien tilalle perustettiin yhteensä sama määrä sosiaalityöntekijöiden virkoja Pohteen ikäihmisten palveluihin, vammaispalveluihin ja perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria -toimialueelle. Aiemmin terveyssosiaalityöntekijöinä työskennelleet henkilöt ovat Pohteella nyt sosiaalihuoltoa järjestävien toimialueiden työntekijöitä ja toimivat sosiaalihuollon viranomaistehtävissä.

Erikoissairaanhoidossa psykiatrialla työskennelleistä sosiaalityöntekijöistä on muodostettu psykiatrian sosiaalityön tiimi, johon kuuluu 12 sosiaalityöntekijää. He toimivat jatkossa sosiaalihuollon viranomaisina psykiatrian yksiköissä ja tekevät sosiaalihuollon mielenterveystyötä osallistumalla potilaiden tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Sosiaalityöntekijöiden työskentely on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä palvelua, jossa pyritään turvaamaan potilaalle sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palvelut yhtäaikaisesti ja rinnakkain.

Asiakkaiden oikeusturva toteutuu paremmin

Muutoksen myötä sosiaalityöntekijöillä on valtuudet tehdä asiakkaalle palvelutarpeen arviointi ja päättää sosiaalihuollon palvelujen myöntämisestä. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöjen palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa lain mukaan virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä (sosiaalihuoltolaki 36 §).

– Haluamme vastata sosiaalityön asiakkaiden tarpeisiin oikea-aikaisesti ja vähentää päällekkäistä työtä tilanteessa, jossa sosiaalityöntekijöistä on kova pula koko maan laajuisesti. Muutoksella sujuvoitetaan sitä, että sosiaalityön tukea tarvitsevat henkilöt ohjautuvat suoraan tarkoituksenmukaisen toimialueen työntekijälle. Näin myös sosiaalihuollon palveluja tarvitsevan asiakkaan oikeusturva toteutuu, toteaa Pohteen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö vaatii aikaa

OYSin terveyssosiaalityöntekijät työskentelivät aiemmin osana erikoissairaanhoitoa ja arvioivat potilaiden tuen tarpeita. Jatkossa terveydenhuollon ammattilaiset kutsuvat sosiaalityöntekijän yhteistyöhön tai ohjaavat potilaan sosiaalipalveluihin, kun potilaan tilanne sitä vaatii. Sosiaalipalvelujen tarve voi liittyä esimerkiksi arjesta selviytymiseen, toimintakyvyn alenemiseen, asumiseen, taloudelliseen toimeentuloon, väkivallan kohtaamiseen, äkillisiin kriiseihin tai päihteidenkäytön ja mielenterveyden ongelmiin.

Muutoksen tavoitteena on kehittää sosiaalityötä osana terveydenhuoltoa ja vahvistaa terveyssosiaalityön erityisosaamista. Muutoksella edistetään myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitetta sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta. Muutosprosessin aikana on huomattu, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö ja yhteistyön mahdollisuudet tunnetaan Pohteen sisällä vielä paikoin heikosti.

– Olemme laatineet Pohteen ammattilaisille ohjeistuksen sote-yhteistyöstä. Sitä päivitetään kerätyn palautteen perusteella. Vielä tarvitaan tutustumista toisten toimialojen työhön ja keskustelua yhteistyön mahdollisuuksista ja käytännöistä, jotta lasten ja aikuisten hyvinvointia voidaan edistää yli toimialuerajojen. Toimintatapojen hioutuminen vie aikaa ja edellyttää ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilta yhteistä tahtotilaa toimivan yhteistyön rakentamiseksi, muistuttaa Leena Pimperi-Koivisto.

Lue myös

Terveyssosiaalityö organisoituu uudelleen. Muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät. (Pohde.fi)