Raskausajan päihdehäiriö vaatii tunnistamista ja ammattilaisten välistä yhteistyötä

Julkaistu
Päihteitä ongelmallisesti käyttäviä odottajia, heidän puolisoitaan ja vauvaperheiden vanhempia kohdataan monenlaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kuten terveyskeskuksen vastaanotolla, neuvolassa ja sosiaalipalveluissa. Kaikissa palveluissa tulee tunnistaa ongelmallinen päihteidenkäyttö ja ohjata asiakas tarpeellisten palvelujen piiriin, jotta monialainen verkostoyhteistyö voidaan käynnistää.

Palvelukokonaisuus ammattilaisten tueksi

Pohjois-Suomen yhteistyöalueella (Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin hyvinvointialueilla) on viimeisen kahden vuoden aikana kehitetty päihteitä käyttävien odottajien ja vauvaperheiden palveluja PÄKÄ-hankkeessa. Hankkeessa on tuotettu Päihteet raskaus- ja vauvaperheaikana –palvelukokonaisuus, joka tukee kaikkia asiakasryhmää kohtaavia ammattilaisia.

Päihteidenkäytön tilanne on tärkeää ottaa puheeksi kaikkien vauvaa odottavien ja lapsiperheen vanhempien kanssa säännöllisesti. Arvostava kohtaaminen tukee päihteidenkäytöstä kertomista. Kun asiakkaan tuen tarve tunnistetaan, palvelukokonaisuudesta löytyy toimintaohje eteenpäin.

Päihteitä käyttävän odottajan tai vauvaperheen kohdalla ammattilaisten välinen yhteistyö on erityisen tärkeää, koska asiakkaat tarvitsevat tukea useista eri palveluista. PÄKÄ-hankkeessa tuotettu palvelukokonaisuus tarjoaa raamit monialaiselle verkostoyhteistyölle.

Asiakasryhmän palveluja kehitetään jatkossakin

PÄKÄ-hankkeen jälkeen kehittäminen jatkuu, ja Pohteella onkin aloittanut monialainen päihteet, raskaus ja vauvaperheet -kehittäjäryhmä. Kehittäjäryhmää vetää palvelualuejohtaja Marja Salonen.

PÄKÄ-hankkeen päätteeksi hankkeessa on kirjattu kahdeksan jatkosuositusta jatkokehittämisen tueksi Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille:

  1. Hyvinvointialueiden on järjestettävä odottajille ja pienten lasten perheille riittävät palvelut, joissa on osaamista päihdehäiriön hoitoon ja kuntoutukseen, vanhemmuuden tukeen, varhaiseen vuorovaikutukseen sekä kaltoinkohtelun ehkäisyyn.
  2. Hyvinvointialueella tulisi olla sovittuna toimintatapa, joka varmistaa raskausajan moniammatillisen työskentelyn. Olennaista on sitoa päihde- ja riippuvuuspalvelut osaksi palvelukokonaisuutta. Hyvinvointialuekohtaisten toimintatapojen on hyvä seurata YTA-tasolle tehtyä palvelukokonaisuutta.
  3. Hyvinvointialueilla tulisi kehittää päihteille altistuneiden lasten seurantaa monialaisesti. Seurannan tulee olla riittävän pitkäkestoista ja siinä tulee ottaa huomioon lapsen kohonnut kaltoinkohtelun riski.
  4. Ainakin päihteitä käyttävien odottajien asiakasmäärä tehdään näkyväksi varmistamalla tilastointi esimerkiksi erikoissairaanhoidossa.
  5. Päihteitä käyttävillä henkilöillä tulee olla mahdollisimman helposti saavutettavissa maksuton raskaudenehkäisy.
  6. Hyvinvointialueen tulisi kuvata ennakollista lastensuojeluilmoitusta seuraava sosiaalipalvelujen prosessi, jolla varmistetaan riittävä työskentely raskausajalle.
  7. Työntekijöillä tulee olla saatavilla jatkuvasti koulutusta ja perehdytystä päihteitä käyttävän henkilön kohtaamiseen, päihteiden puheeksiottoon, vanhemman päihteidenkäytön vaikutuksesta perheeseen ja lapseen sekä perheiden palvelukokonaisuudesta.
  8. Kehittämisen jatkaminen varmistetaan pitämällä yllä moniammatillista yhteistyötä hyvinvointialueilla ja yhteistyöalueen tasolla.

Tietoa hankkeesta

PÄKÄ-hanke on Päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa. Hankkeen hankeaika on ollut kesäkuusta 2022 heinäkuuhun 2024. PÄKÄ-hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa ja THL:n koordinoimaa kansallista hankekokonaisuutta. Lisätietoa hankkeesta löydät Innokylästä.