Tavoitteena hyvinvoiva lapsi tai nuori Pohjois-Pohjanmaalla

Julkaistu
Lapsibudjetoinnin pilotointi etenee oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessin mallintamisen kautta, tunnistaen asiakkaiden palvelutarpeita ja keskeisimpiä yhteistyön yhdyspintoja hyvinvointialueen ja peruskuntien toimijoiden välillä. Tavoitteena on ottaa käyttöön ja levittää hyvin toimivia toimintatapoja ja luoda toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin menetelmiä yhdyspinnoille.

Lapsibudjetoinnin kokonaisuus kytketään osaksi laajempaa järjestämislain velvoittamaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Lapsibudjetoinnin avulla voidaan luoda yhteinen käsitys kokonaisuudesta (elämänkaari) ja saada välineet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteiselle johtamiselle.

Yhteisten tavoitteiden asettamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on olennaista saada ajantasaista tietoa esimerkiksi lapsille ja nuorille kohdennettavien resurssien vaikuttavuudesta huomioiden panostukset yli hallinnonalojen rajojen. Lapsibudjetoinnin tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vaikuttavuutta, vahvistaa resurssien kohdentamista oikeisiin toimiin oikeaan aikaan sekä edistää lapsen oikeuksien toteutumista.

Lapsibudjetointimallin toteuttamista tukemaan luodaan yhteistyörakenteet sekä lapsibudjetoinnin vuosikello. Pilotointi toteutetaan Pohteen, Oulun, Nivalan ja Sievin yhteistyössä.

Tavoitteemme ovat:

  • Yhteinen toimintaympäristö; vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • Yhteiset toiminnan periaatteet ja painopisteet
  • Yhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
  • Tavoitteiden mukaiset palveluja yhteensovittavat toimintamallit
  • Yhteiset mittarit tavoitteiden ja toimenpiteiden seurantaan, arviointiin ja ennakointiin
  • Yhteismitallinen tietopohja

–> Lapsibudjetointimallin käyttöönotto koko Pohjois-Pohjanmaalla