Aluehallitus koolla: johtamisjärjestelmää koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 11.6.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli johtamisjärjestelmää koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tulosta. Päätettävänä oli myös kotihoidon asiakasmaksun keskeyttämissäännön muutos ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyviä oikaisuvaatimuksia.

Johtamisjärjestelmää koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 5.6.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on käyty loppukevään aikana johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut kestivät kuusi viikkoa ajalla 24.4.–5.6. Neuvottelujen aikana neuvotteluryhmä kokoontui neljä kertaa. Neuvottelut päättyivät yksimielisinä. Aluehallitus käsitteli neuvottelutulosta kokouksessaan 11.6.

Neuvotteluesitykseen kuuluneita suunnitelmia, niiden perusteita, vaikutuksia ja mahdollisia vaihtoehtoja käytiin läpi vuoropuhelussa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa yhteistoimintalain mukaisesti. Neuvottelujen arvioitiin koskevan 30–50 henkilöä.

Neuvotteluissa käsiteltiin organisaatiomuutoksia seuraavilla toimialueilla: ikäihmisten palvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, OYS sairaalapalvelut ja ensihoito, konsernipalvelut sekä järjestämistoiminnot.

Suunnitelluissa muutoksissa osa tehtävistä lakkaa ja osassa tehtävistä sisällöt muuttuvat. Osa muutoksista voidaan toteuttaa virantoimitusvelvollisuutta muuttamalla.

Irtisanomisperusteisten muutosten kohteena on yhteensä 33 henkilöä. Tosiasiallisesti yhteistoimintamenettelyn piirissä olevia tehtäviä poistuu 25. Näiden joukossa on viisi vakanssia, jotka ovat tällä hetkellä täyttämättöminä ja jotka lakkautetaan.

Organisaatiorakenne muuttuu merkittävästi terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS psykiatrian toimialueilla, joilta poistuu vastuualuepäällikkötaso alueellisten palvelujen osalta.

Samalla asiantuntijaosaamista vahvistetaan 11 tehtävällä. Näistä muutoksista syntyy vuositasolla noin 1,4 miljoonan euron säästö.

Henkilöstövaikutukset toteutuvat ensisijaisesti irtisanomisperusteisilla palvelussuhteen ehtojen muutoksilla. Neuvottelujen toimeenpanovaiheessa uudelleenjärjestelyt voivat tarkoittaa myös irtisanomista, mikäli työntekijä tai viranhaltija kieltäytyy tarjotusta tehtävästä.

Pohteen johtamisjärjestelmää kevennettiin jo organisoitumisvaiheessa, jolloin käytiin ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut. Siirtymän ja neuvottelujen seurauksena hallintoon, johtamiseen sekä asiantuntijatehtäviin kohdistuvaa työpanosta vähennettiin noin 160 henkilötyövuoden verran. Kansallisessa vertailussa Pohteen johtamisjärjestelmä on keskimääräistä matalampi ja kevyempi.

Alkuvaiheessa myös tunnistettiin, että kyseessä on liikkeellelähtömalli, jota voi olla tarpeen arvioida ja uudistaa toiminnan käynnistymisen jälkeen.

Johtamisjärjestelmän toimivuuden arviointi on kirjattu myös yhdeksi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sopeuttamistoimenpiteeksi. Vaikka Pohteen hallintoa kevennetään, sen uudistumiskyky ja esihenkilötyö turvataan.

Kotihoidon asiakasmaksu voidaan keskeyttää määräaikaisesti omaisen vastatessa hoidosta

Kotihoidon myöntämisen perusteisiin on kirjattu, että omaisia ja lähipiiriä kannustetaan osallistumaan asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon. Säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun keskeyttäminen ei kuitenkaan ole ollut mahdollista asiakasmaksunlain 10 k §:n mukaan.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun keskeyttämissääntöä muutetaan 1.7.2024 alkaen. Jos säännöllisen kotihoidon asiakkaan hoitovastuu siirtyy väliaikaisesti omaiselle ja keskeytyksestä ilmoitetaan palveluntuottajalle edellisenä päivänä kello 16 mennessä, säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu keskeytyy ilmoitettujen hoitopäivien ajalta.

Asiakasmaksun keskeyttämissäännön muutoksella tuetaan läheisiä ja omaisia osallistumaan asiakkaan hoitoon siten, että asiakas ei maksa asiakasmaksua omaisen vastatessa hoidosta. Lisäksi muutoksella tuetaan kotihoidon henkilöstön saatavuutta etenkin loma-aikoina.

Aluehallitus käsitteli tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyviä oikaisuvaatimuksia

Aluehallitus käsitteli kahdeksaa oikaisuvaatimusta, jotka kohdistuvat tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyviin viranhaltijapäätöksiin.

Kalajoen akuuttiosastoa koskevasta oikaisuvaatimuksesta äänestettiin. Äänestyksessä pohjaesitys eli oikaisuvaatimuksen hylkääminen hyväksyttiin äänin 9–3, poissa oli 1.

Aluehallitus äänesti myös Kuivaniemen ympärivuorokautisen asumisen yksikköä koskevasta oikaisuvaatimuksesta. Oikaisuvaatimus hylättiin äänin 11–2.

Esityslistan kohtaa 16 eli toista oikaisuvaatimusta Kuivaniemen yksiköstä ei otettu tutkittavaksi, koska Iin vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole viranhaltijapäätöksen osalta asianosaisen asemassa eikä hyvinvointialueen jäsen. Näin ollen vanhus- ja vammaisneuvolla ei ole hyvinvointialuelain mukaista oikaisuvaatimusoikeutta asiassa.

Hyvinvointialuelaissa säädetään, että hyvinvointialueen jäsen on:

  1. henkilö, jonka kotikunta sijaitsee hyvinvointialueen alueella (hyvinvointialueen asukas)
  2. kunta, joka sijaitsee hyvinvointialueen alueella
  3. yhteisö ja säätiö, jonka kotipaikka on hyvinvointialueen alueella olevassa kunnassa tai
  4. se, joka omistaa tai hallitsee hyvinvointialueen alueella sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

  • Esitys investointisuunnitelman 2025–2028 tarkentamisesta ministeriöille
  • Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen, määrärahan siirto
  • Taloussuunnitelman 2025–2027 suunnittelukehykset

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 18.6.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja

Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja

Mari Saari-Somero
Henkilöstöpäällikkö (HRM)