Aluehallitus koolla: yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta tehdään muutoksia palvelualueisiin

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 18.6.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli muun muassa yhteistoimintaneuvottelujen aiheuttamia muutoksia palvelualuerakenteessa, liiketoiminnan luovutusta Tervia Logistiikalle ja lainanottovaltuuden hakemista.

Johtamisjärjestelmän uudistus tuo muutoksia palvelualueisiin ja virkoihin

Aluehallitus on käsitellyt yhteistoimintaneuvottelujen lopputulosta kokouksessaan 11.6.2024. Neuvottelujen lopputuloksena organisaatioon tehdään johtamisrakennetta keventäviä muutoksia seuraavilla toimialueilla: perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, ikäihmisten palvelut, OYS sairaalapalvelut ja ensihoito, konsernipalvelut sekä järjestämistoiminnot.

Aluehallitus muutti 3.3.2022 § 6 tekemäänsä päätöstä toimialueiden palvelualuejaosta ja hyväksyi toimialueiden uuden palvelualuejaon 1.10.2024 alkaen seuraavasti:

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria

 • Perhekeskuspalvelut
 • Aikuisten perustason sosiaalihuollon palvelut
 • Aikuisten erityispalvelut
 • Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut
 • OYS psykiatria

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

 • Akuuttiosastot
 • Suun terveydenhuolto
 • Vastaanotto ja infektioiden torjunta
 • Digitaalinen sote-keskus
 • Työterveyshuolto

Ikäihmisten palvelut

 • Ikä- ja omaishoitokeskus
 • Yhteinen osaamiskeskus
 • Kotiin annettavat palvelut
 • Asumispalvelut

Näillä toimialueilla alueelliset palvelualuejaot poistuvat ja palvelualueiden vastuut muuttuvat sektorikohtaisiksi. Palvelualuejohtajien virkojen määrään ei tule muutoksia terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS psykiatrian toimialueilla. Ikäihmisten palveluista poistuu yksi palvelualuejohtajan virka ja jäljelle jäävien neljän palvelualuejohtajan viran sisältö muuttuu. Uusiin tehtäviin perustetaan uudet virat.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS psykiatrian ja terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa alueelliset vastuualuepäällikkövirat poistuvat kokonaan. Ikäihmisten palveluissa 11 vastuualuepäällikön virasta poistuu kolme ja kahdeksan vastuualuepäällikön viran sisältö muuttuu. Näitä varten perustetaan uudet virat.

Konsernipalvelujen ateria- ja puhtauspalveluista poistuu ateriapalvelupäällikön vastuualuepäällikkötehtävä. Samalla perustetaan ateria- ja puhtauspalveluostopäällikön virka sekä palvelupäällikön virka olemassa olevan palvelupäällikön toimen sijaan. Puhtauspäällikön virka poistuu organisaatiosta.

Toimialueiden johtamisen tukea ja erityisesti hankinta- ja sopimusosaamista vahvistetaan yhteensä 11 asiantuntijatehtävällä, joista neljässä edellytetään julkisen vallan käyttöä ja joihin on siten perustettava virka.

Muutosten vuoksi poistuvat tai päällekkäiset virat lakkautetaan aluehallituksen erillisellä päätöksellä, kun yhteistoimintamenettelyn toimeenpano on saatettu päätökseen.

Kuljetuspalvelutoiminta siirtyy vuodenvaihteessa Tervia Logistiikka Oy:lle

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) hyvinvointialueet ovat perustaneet Tervia Logistiikka Oy:n tuottamaan omistajilleen logistiikka-, kuljetus-, hankintapalveluita sekä muita omistajien ydintoimintaa tukevia palveluita.

Kuljetuspalvelutoiminnan siirtoa on valmisteltu hyvinvointialuekohtaisilla keskusteluilla sekä valmistelemalla liiketoiminnan siirtoon liittyvät asiakirjat. Liiketoiminnan luovutussopimuksen liitteet tarkentuvat varsinaisen luovutushetken täsmentyessä hyvinvointialueilla. Tarkentuvat liitteet ovat

 1. kuljetuspalvelutoiminnan tilaus- ja välitystoiminnan siirtyvät sopimukset
 2. hankintatoimen siirtyvät sopimukset
 3. siirtyvä henkilöstö.

Liiketoiminnan luovutuksen Tervia Logistiikka Oy:lle on alustavasti valmisteltu tapahtuvaksi 1.1.2025. Alustavan tiedon mukaan Pohteelta siirtyy Tervia Logistiikalle noin 10 henkilöä. Liikkeenluovutus on esitelty pääluottamusmiehille 3.6.2024 ja henkilöstölle 7.6.2024 sekä käsitelty Pohteen yhteistyötoimikunnassa 10.6.2024.

Lainanottovaltuutta haetaan ensi vuodelle

Pohteella, kuten muillakaan hyvinvointialueilla, ei ole lainanottovaltuutta ensi vuodeksi. Lainanottovaltuus on kuitenkin tarpeellinen, jotta välttämättömät investoinnit voidaan rahoittaa.

Lainanottovaltuuden mahdollista muuttamista varten valtiovarainministeriö asettaa valmisteluryhmän. Valmisteluryhmä arvioi lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, lainanottovaltuuden suuruutta ja hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Arviointi perustuu hyvinvointialueen taloutta ja toimintaa koskevan tiedon perusteella tehtävään kokonaisarvioon.

Valtiovarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn, jos hyvinvointialueelle on myönnetty lisälainanottovaltuus. Arviointimenettelyn käynnistyminen ei kuitenkaan ole automaattista, vaan sitä tarkastellaan erikseen. Lainanottovaltuuden mahdollisesta muuttamisesta päättää valtioneuvosto. Hyvinvointialueen taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 tulee olla linjassa päätetyn lainanottovaltuuden kanssa.

Aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan jättämään hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamiseksi ja nimeämään siihen liittyvän valmisteluryhmän.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

 • Kaksi oikaisuvaatimusta Yli-Iin hyvinvointipisteen lakkauttamisesta ja yksi oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa, jotka hylättiin.
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lausunto hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Hyvinvointialuejohtaja muutti kokouksessa päätösesityksen mukaista liitettä siten, että lausunnossa esitetään oikeutta ylläpitää Oulaisissa ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä. Johtajaylilääkärille annettiin oikeus tarkentaa lausuntoa.

 • Pohteen sopimuksenhallinnan ohje
 • Sisäisen tarkastuksen raportti sosiaalisesta luototuksesta

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 25.6.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja