Asiointipaikan valinta

Lue lisää alta

Terveyskeskuksen, sairaalan tai muun palvelupaikan vaihto

Terveydenhuoltolaki mahdollistaa hoitopaikan valinnan

Jos haluat vaihtaa omaa terveyskeskustasi, sinun on tehtävä ilmoitus itse sekä uudelle, että vanhalle terveyskeskukselle kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiäsi. Käytettävissä on valmis kaavake. Terveyskeskusta voi vaihtaa enintään kerran vuodessa. Vastuu sairauden kokonaishoidosta on valitsemallasi omalla terveyskeskuksella, jossa sinulle tehdään hoitosuunnitelma.

Perusterveydenhuollon palvelut

Voit valita perusterveydenhuollon palvelut mistä tahansa Sosiaali- ja terveyskeskuksesta Suomessa. Uuden valinnan voit tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta (Terveydenhuoltolaki 47 §).

Valinta käsittää Sote-keskuksen palvelut kokonaisuutena, johon sisältyy muun muassa terveysneuvonta ja terveystarkastukset, sairaanhoito, suun terveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus, mielenterveyspalvelut ja neuvolapalvelut.

Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Et voi valita vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa eri Sote-keskuksista. Kerrallaan voit olla vain yhden terveysaseman tai hyvinvointikeskuksen asiakkaana.

Erikoissairaanhoidon palvelut

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan voit valita mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Tämä erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä, julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Kun lääkäri arvioi potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, hän tekee yhdessä potilaan kanssa päätöksen hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Samalla lääkäri varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Kotikunnallasi ei ole vaikutusta hoitojärjestykseen. Potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä ja sen perusteella, millainen on hoidon tarve. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta hoitoyksikköön. Hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta, ja hoito aloitettava puolen vuoden aikana hoitopäätöksestä.

Jos valitset hoitopaikaksesi muun kuin lähimmän erikoissairaanhoidon yksikön, Kela korvaa sairauden vuoksi tehdyn matkan lähimmän hoitopaikan mukaisesti.

Hoitopaikkojen toiminnan laatua koskevaa vertailutietoa on valtakunnallisesti vielä vähän, eikä tietoa ole keskitetysti saatavilla. Yhteisiä mittareita kehitetään jatkuvasti. Useimpien sairaaloiden verkkosivuilta löytyy hoitoonpääsytilastoja ja yhteenveto niistä on koottuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille.

Valinnan vapaudesta saat lisätietoa sekä terveyskeskusten että sairaaloiden henkilökunnalta.

Hoitosuunnitelman mukaista palvelua myös tilapäisestä asuinkunnasta

Jos asut tai oleskelet säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajanvieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit käyttää hoitosuunnitelmasi mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidosta vastaava Sote-keskus ei muutu. Tee ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakuntasi Sote-keskuksessa.

Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

•    Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kela korvaa matkat kuitenkin edelleen lähimpään hoitopaikkaan.
•    Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.
•    Jos asiakkaalla on kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumus tiettyyn hoitopaikkaan, korvataan hänen matkansa siihen hoitopaikkaan asti, josta hän saa hoitoa.

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus joko internetissä tai paperilomakkeella. Verkkolomakkeella voit tehdä ilmoituksen kaikista perheenjäsenistä. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella. Täytä jokaisesta henkilöstä erillinen lomake.

Hoitovastuu siirtyy valittuun Sote-keskukseen internetissä ilmoitettaessa välittömästi ja paperilomakkeella ilmoitettaessa kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Aiemmin varatut ajat eivät automaattisesti siirry uuteen paikkaan. Varatut ajat on mahdollista käyttää ajanvarauksen mukaisesti. Käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista peritään maksu.

Lomakkeet ja asiakirjat