Sosiaalisen luoton ehdot ja luoton hakeminen

Tältä sivulta löydät tietoa sosiaalisen luoton perusteista ja luoton hakemisesta.

Lue lisää alta

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Sosiaalinen luotto on sosiaalihuoltoon kuuluva palvelu, jonka avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloja tai ansiosidonnaista päivärahaa.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi järjestelylainaan enintään 8000 euron kokonaisvelkojen järjestämiseksi velkakierteen katkaisemiseen, välttämättömiin asunnon pienkorjauksiin, työssäkäynnin ja ammatinharjoittamisen mahdollistamien välttämättömien välineiden hankintaan, vuokra-asunnon vakuusmaksuun, työmarkkina-asemaa parantaviin opintoihin ja oppimateriaaleihin, talouden tasapainottamiseen sekä muihin välttämättömiin käyttötarkoituksiin, jos luotto edistää hakijan itsenäistä selviytymistä ja taloudenhallintaa pitkällä aikavälillä.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä, jos

  • ei ole näyttöä hakijan mahdollisuudesta tai kyvystä hoitaa haetun suuruinen luotto laina-ajan puitteissa
  • hakijan luottokelpoisuutta tai lainan takaisinmaksukykyä ei voida riittävällä tavalla selvittää ja todentaa
  • hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä velkoja
  • hakija kykenee hoitamaan lainatarpeensa tuloillaan, varoillaan tai muilla lisä-velkaantumiseen nähden ensisijaisilla toimenpiteillä
  • hakijan laskennallinen maksuvara mahdollistaa kohtuullisessa ajassa tarvittavan suuruisen summan säästämisen eli maksuvara on yli 350 euroa kuukaudessa
  • hakijan kokonaisvelkamäärä ylittää sosiaalisen luoton enimmäislainamäärän 8000 euroa
  • hakijalla on realisoitavaa perusturvaan kuulumatonta omaisuutta tai hän voi käyttää omaisuuttaan esimerkiksi pankkilainan vakuutena ja siten kattaa lainatarpeensa
  • hakija on muuttamassa pois Pohjois-Pohjanmaalta.
Tutustu sosiaalisen luoton myöntämisen perusteisiin

Sosiaalisen luoton hakeminen

Ha­ke­mis­ta var­ten tar­vi­taan to­sit­teet tu­lois­ta, me­nois­ta, va­rois­ta, ve­ro­tus­pää­tös, luot­to­tie­to­re­kis­te­riot­teet ja ulo­sot­to­lai­tok­sen to­si­te se­kä pank­ki­ti­liot­teet ja to­sit­teet kai­kis­ta ve­lois­ta. Ota yhteyttä palveluohjaukseen, josta saat apua sosiaalisen luoton hakemiseen.

Ve­loik­si las­ke­taan muun muassa erään­ty­neet las­kut, pe­rin­tä­toi­mis­to­jen saa­ta­vat, ulo­so­tos­sa ole­vat ve­lat, luot­to­kor­tit, pank­kien ynnä muiden ku­lu­tus­luo­tot, pi­ka­vi­pit, osa­mak­sut ja räs­ti­vuok­rat. Tar­kem­mat oh­jeet tar­vit­ta­vis­ta liit­teis­tä an­ne­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä.

Ha­ki­jal­le laa­di­taan mak­suva­ra­las­kel­ma, jo­hon kir­ja­taan kuu­kau­sit­tai­set tu­lot ja me­not. Ha­ki­jan mak­su­va­ra tu­lee ol­la 30–350 euroa kuukaudessa, jot­ta luot­toa voi­daan myön­tää:

  • laina-aika enintään kolme (3) vuotta, maksuvara vähintään 30 euroa kuukaudessa ja enintään 350 euroa kuukaudessa,
  • laina-aika enintään seitsemän (7) vuotta, maksuvara vähintään 70 euroa kuukaudessa ja enintään 350 euroa kuukaudessa.

Sosiaalista luottoa haetaan kirjallisella hakemuksella liitteineen. Hakemuksen ja ohjeet sosiaalisen luoton hakemiseen saat palveluohjauksesta. Hakemus palautetaan sosiaalipalveluihin, josta ollaan hakijaan yhteydessä. Hakijalta voidaan edellyttää kahden–kuuden kuukauden seurantajaksoa taloudenhoidosta.

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille

Sosiaalinen luotto on luonteeltaan viimesijaista, joten hakijan tulee selvittää ja käyttää ensisijaisia toimeentulon turvaamisjärjestelmiä, toimenpiteitä, palveluja ja etuuksia taloutensa sekä velkojensa hallintaan saattamisessa ennen sosiaalisen luoton myöntämistä.

Muita ensisijaisia vaihtoehtoja ovat muun muassa vapaaehtoinen velkojen sovittelumenettely, valtion järjestämä talous- ja velkaneuvonta ja yksityishenkilön velkajärjestely.

Jos hakijalle myönnetään sosiaalinen luotto, ohjataan häntä tekemään lisävelkaantumisen estämiseksi vapaaehtoinen maksuhäiriömerkintä luotonmaksun ajaksi luottorekistereihin, joita ovat Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Merkinnästä käy ilmi luoton saajan talouden tasapainottaminen vapaaehtoisella velkajärjestelyllä ja se estää uusien luottojen myöntämisen.