Aluehallitukselle katsauksia ajankohtaisiin aiheisiin 

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 14.2.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus keskusteli muun muassa ateria- ja puhtauspalveluista, laboratorio- ja kuvantamispalvelujen myynnistä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luomatilannekatsauksen aiheita olivat muun muassa valtionvarainministeriön 17.2. järjestämä kuulemistilaisuus hyvinvointialueiden valtionavustukseen liittyen, Pohjois-Suomen yhteistyöalueen johdon tapaamisen ajankohtaiset kuulumiset sekä kiinteistöihin liittyvät kysymykset. 

Ateria- ja puhtauspalvelujen toiminta käynnistynyt pääasiassa hyvin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on vastannut 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluista. Myös tukipalvelujen, kuten ateria- ja puhtauspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueelle. Ateria- ja puhtauspalvelut tuotetaan alueella kolmen in-house-yhtiön ja kilpailutuksella valittujen yrityskumppanien kanssa. Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja Tanja Koski esitteli aluehallitukselle ateria- ja puhtauspalvelujen toiminnan käynnistymistä.   

Suurin osa Pohteen ateria- ja puhtauspalveluluista tuotetaan Oulun Tuotantokeittiö Löökin sekä kahden alueyhtiön, PPP-Köökin ja PPE-Köökin toimesta. Yhtiöt ovat niin kutsuttuja in-house-yhtiöitä, ja ne ovat Pohteen ja alueen kuntien yhdessä omistamia. Näiden osalta toiminta on sujunut odotetusti, eikä palvelun laadussa ole havaittu huomauttamista.  

Muhoksella, Utajärvellä ja Vaalassa on käyty keskustelua erityisesti ateriapalvelun laadusta. Ateria- ja puhtauspalvelut tuottaa kunnissa yksityinen yritys Fodbar Oy. Pohde on keskustellut toiminnan puutteista Fodbarin kanssa. Helmikuun alusta yrityksen tuottamien palvelujen laatu on parantunut ja epäkohtia on korjattu. Toiminnan kehittyminen ja palvelun laadun parantuminen varmistetaan aktiivisella laadun seurannalla ja vuorovaikutuksella asiakkaiden ja palvelutuottajan kanssa. 

Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen myynti yksityisille 

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus myydä laboratorio- ja kuvantamispalveluja yksityisille toimijoille tarkasti rajatuissa tapauksissa. Toimialuejohtaja Jaakko Niinimäki esitteli aluehallitukselle laboratorio- ja kuvantamispalvelujen myyntiä ja muun muassa toimintaan vaikuttavia lakeja.

Tilanteessa, jossa palveluita tuottavia yksityisiä yrityksiä alueella ole, voi hyvinvointialueen vähäinen palveluiden myynti yksityisille toimijoille olla yleisen edun mukaista. Esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen tuottaja voisi hankkia työterveyshuoltoon kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut hyvinvointialueen toimintayksiköltä.  

Hyvinvointialueen on omavalvonnallaan varmistettava, että se itse hoitaa tehtävänsä lainmukaisesti ja että sen tekemiä sopimuksia noudatetaan. Myyntitilanteessakin hyvinvointialueiden täytyy valvoa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. 

Aluehallitus totesi, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kannattaa myydä laboratorio- ja kuvantamispalveluja alueen yksityisille toimijoille lain mahdollistamalla tavalla.  

Tarpeenmukaiset sote-keskukset 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen ja toimialuejohtajat Päivi Peltokorpi ja Leena Mämmi-Laukka esittelivät aluehallitukselle luonnosta sosiaali- ja terveyskeskusten palveluverkostosta 2023–2025.

Tarpeenmukaiset sote-keskukset ovat osa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa. Kaikissa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnissa tulee olemaan sosiaali- ja terveyskeskus, mutta palveluvalikoima voi vaihdella väestön määrä, palvelutarve ja välimatkat huomioiden. 

Aluehallitus keskusteli luonnoksesta ja evästi viranhaltijoiden jatkotyöskentelyä.  

Toimeenpano etenee Vaalassa  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman toimeenpano etenee Vaalassa. Asiaa esitteli aluehallitukselle toimialuejohtaja Mervi Koski ikäihmisten toimialueelta ja toimialuejohtaja Päivi Peltokorpi terveyden ja sairaanhoidon toimialueelta.  

Kotas-keskuksen toimintaa ollaan laajentamassa ja etälääketieteen tuen keskus käynnistää toimintansa. Lisäksi kotisairaalahoitopaikkoja on tulossa lisää. Myös muita kotiin annettavia palveluja vahvistetaan ja yhteistyötä ensihoidon kanssa tehdään nykyistä tiiviimmin. Vaalan akuuttiosastolla toimeenpano on jo käynnissä, sillä osastolla on tarvetta toimintojen supistamiseen henkilöstövajeesta johtuen. Akuuttiosaston toiminta Vaalassa lakkaa 31.3.2023 mennessä. Korvaavat palvelut ovat toiminnassa ennen osaston lakkaamista. Vaalan akuuttiosaston henkilöstölle tarjotaan osaston lakkaamisen myötä muita työtehtäviä. 

Aluehallitus välitti kiitokset Vaalan akuuttiosaston henkilöstölle, joka on suhtautunut muutokseen myönteisesti ja tehnyt aktiivista kehittämistyötä palvelujen järjestämisessä uudelleen.  

Katsaus palkanmaksuun  

Pohteen henkilöstöhallinto antoi aluehallitukselle katsauksen palkanmaksun sujuvuuteen. 

Tammikuussa Pohteelta lähti 29 494 palkkalaskelmaa. Ilmoituksia virheellisistä palkoista saatiin yhteensä 2797. Suurin osa virheistä koski tehtäväkohtaisia palkkoja (1148 ilmoitusta) sekä kokemuslisiä (744 ilmoitusta). Palkkoja tammikuussa puuttui 279 työntekijältä. Puuttuvia palkkoja on maksettu niin sanottuna pikapalkkana. Virheellisten palkkojen taustalla on ollut puutteelliset tiedot henkilöstöhallinnon järjestelmässä.   

Turvallista siirtymää luovuttavista organisaatioista hyvinvointialueelle on varmistettu tekemällä priorisointeja. Ensisijaisena tavoitteena on ollut, että tehtäväkohtainen palkka saadaan maksettua henkilöstölle oikein. Priorisoinnista johtuen osa työkokemuslisistä on vielä maksamatta tai niissä on virheitä. Vuosilomatiedot eivät ole myöskään vielä ajan tasalla. Työ näiden korjaamiseksi jatkuu. 

Muut kokousasiat 

Aluehallitus keskusteli liikkeenluovutuksen piirissä olleiden kuntien ja kuntayhtymien selvityksistä ja esityksistä hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista. Aluehallitus esittää aluevaltuustolleniiden ottamista vastaan esityksen mukaisesti. 

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut esityksen mukaisesti. 

Virkoja perustettiin OYS Sairaala ja ensihoidon palvelut -toimialueelle ja perhe- ja sosiaalipalvelut OYS Psykiatria –toimialueelle 

Kokousajat ja pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta.

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 21.2.2023. Kevään kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydäPohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta. 

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.o.tolli@gmail.com

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Jouko Luukkonen
Konsernipalveluiden johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Anu Vuorinen
Strategia- ja talousjohtaja
anu.vuorinen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja
juha.jaaskelainen@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tanja Koski
Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja
tanja.koski@liminka.fi
040 359 3223
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue