Hoito syytteen sijaan -toimintamallin tavoitteena on vähentää huumausaineiden käyttöä ja haittoja

Julkaistu
Hoito syytteen sijaan (HSS) -toimintamalli on nyt otettu käyttöön koko Pohteen alueella ja koulutukset poliiseille ja päihdetyöntekijöille pidetty vuoden 2023 puolella. Pilotointijakson aikaiset asiakaskokemukset ovat olleet positiivisia ja toimintamallia voidaan niiden perusteella pitää vaikuttavana toimenpiteenä huumausaineiden käytön ennaltaehkäisyssä.

HSS-toimintamallin kohderyhmänä ovat ensimmäistä kertaa huumausaineiden käyttörikoksesta kiinnijääneet henkilöt Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toimintamallin tavoitteena on madaltaa hoitoonohjauksen kynnystä ja saada huumausaineita käyttävät varhaisessa vaiheessa hoidon piiriin ja näin vähennettyä huumausaineiden käyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja. HSS-toimintamallin tarjoama monialainen yhteistyö antaa poliisille selkeän työkalun henkilön hoitoonohjaukseen ja näin myös edistetään syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden paluuta tiiviimmin osaksi yhteiskuntaa.

HSS-toimintamallin kuvaus

Poliisilla on velvollisuus ohjata ensi kertaa huumausaineiden käyttörikoksesta kiinni jäänyt henkilö hoitoon. HSS-toimintamalli mahdollistaa tämän. Poliisi kertoo henkilölle HSS-hoitojakson sisällöstä ja hänen suostuessaan hoitojaksolle, poliisi toimittaa tarvittavat tiedot ja paperit Pohteen päihdepalveluihin.

HSS-hoitojakso on pituudeltaan enimmillään viisi kuukautta ja 3–5 tapaamiskertaa. Jakson päätyttyä päihdetyöntekijä lähettää poliisille todistuksen, josta käy ilmi asiakkaan sitoutuminen hoitojaksoon ja otetut huumeseulatulokset.

HSS-toimintamallin kehittämistyön tilanne

HSS-toimintamallia on pilotoitu Oulussa vuoden 2022 syksystä alkaen alle 29-vuotiaille henkilöille. Nyt ikäraja on poistunut ja kaikenikäisillä ensi kertaa huumausaineiden käyttörikoksesta kiinni jäävillä on nyt mahdollisuus päästä hoitojaksolle. Toistaiseksi asiakasmäärät ovat olleet maltillisia ja pääosin Oulun seudulla ja lähialueilla tapahtuneita.

Toimintamalli on ollut käytössä jo pitkään Rovaniemen alueella ja myös sieltä nuoria on ohjattu hoitoon Pohteen alueelle. HSS-toimintamallin kehittämistyötä ja toimintamallin käyttöönoton sujuvuuden koordinointia tehdään Pohteella tällä hetkellä 30.6.2024 asti osana Kestävän kasvun ohjelmaa (RRP2-hanke). HSS-toimintamalli on jatkossa osa Pohteen pysyvää palveluvalikoimaa.

RRP2-hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU-logo