Kysely kotihoidon palveluntuottajille

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue toteuttaa osana hyvinvointialueen suunnitelmallista valvontaa alueellaan toimiville yksityisen kotihoidon palveluntuottajille suunnatun kyselyn sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti. Kysely on tarkoitettu kaikille kotiin annettavia palveluja tuottaville palveluntuottajille.

Kun vastaat kyselyyn, tarvitset tietoja mm. asiakkaidenne määrästä ja laadusta, suunnitelluista ja toteutuneista palvelutunneista, henkilöstönne määrästä ja tutkinnoista, omavalvontaohjelmasta ja -suunnitelmasta, asiakas- ja potilasturvallisuusilmoituksista, RAI-arvioinneista, lääkehoidosta ja asiakas- ja/tai läheispalautteen keräämisestä.

Pääset kyselyyn tästä. Kysely on avoinna 31.8.2023 saakka.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhtenä tehtävänä on ohjata ja valvoa yksityisten palveluntuottajien toimintaa. Hyvinvointialueen tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa. Hyvinvointialueella on oikeus saada yksityiseltä palveluntuottajalta ja tämän alihankkijalta maksutta ja salassapitosäännösten estämättä palveluiden asianmukaisen tuotannon edellytysten varmistamista ja valvonnan toteuttamista varten välttämättömät tiedot ja selvitykset. (Laki hyvinvointialueista 10§)

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on omavalvonnassaan erityisesti varmistettava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus, jatkuvuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Omavalvonnalla tulee varmistaa, että palveluja tuottavalla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia laadukkaista ja asiakas- ja potilasturvallisista palveluista. Valvontaviranomaisten tehtävänä on edistää ja varmistaa ensisijaisen omavalvonnan toteutuminen ja tarvittaessa puuttua, mikäli omavalvonta ei riitä korjaamaan epäkohtia tai puutteita. (Valviran ohje 28.12.2022)

Valvontahavaintojen mukaan vanhusten kotihoidon palveluissa on useita kehittämistarpeita. parannettavaa löytyi mm. lääkitysturvallisuudessa, palveluun liittyvässä epäkohtia koskevassa ilmoitusvelvollisuudessa, omavalvontasuunnitelmissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien käytännön toteutumisessa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadukkaiden palveluiden tuottaminen edellyttävät henkilöstön riittävää koulutusta, osaamista ja määrää.

Palveluntuottajille on lähetetty tieto kyselystä myös postitse.