Pohde neuvotteli kuntien kanssa hyvinvoinnin edistämisestä ja yhdyspintatoiminnasta

Julkaistu
Lain mukaan hyvinvointialueen ja kuntien on neuvoteltava joka vuosi hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista, toimenpiteistä, seurannasta ja arvioinnista.

Pohde järjesti kuntien toiveesta kuusi alueellista neuvottelua (Koillismaa, Oulunkaari, Lakeus, Oulu, Rannikkoseutu ja Eteläinen). Neuvotteluihin osallistui pääasiassa kuntien ylintä johtoa ja hyvinvointiyhdyshenkilöitä. Pohteelta neuvotteluihin osallistui edustajia järjestämistoiminnoista, palvelutuotannon toimialueilta, pelastuslaitokselta ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta.

Neuvottelujen aiheena oli sekä yhdyspintatoiminta että hyvinvoinnin edistäminen. Neuvotteluissa nousi esiin muun muassa lasten ja perheiden, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointi sekä asukkaiden yksinäisyys, elintavat ja kuntouttava työtoiminta. Seuraava neuvottelukierros pidetään kesä-elokuussa, jolloin Pohde ja kunnat valmistelevat omia talousarvioitaan vuodelle 2024.

Asukkaiden hyvinvointia edistävä yhteistyö kaipaa vastuiden ja roolien selventämistä

Kunnat nostivat esille useita asukkaiden hyvinvointiin liittyviä tarpeita. Näitä ovat esimerkiksi lasten ja perheiden, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointi sekä yksinäisyys ja syrjäytyminen, elintavat, kuntouttava työtoiminta, turvallisuus, kotoutuminen ja järjestöyhteistyö. Hyvinvoinnin edistämisen resurssit kunnissa vaihtelevat. Kunnissa ja kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä on paljon hyviä käytäntöjä, jotka halutaan säilyttää. Neuvotteluissa sovittiin, että Pohteelle ja kunnille laaditaan yhteinen vuosikello, joka jatkossa rytmittää hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien valmistelua. Kunnat korostivat yhteisen hyvinvointitiedon merkitystä.

Kunnat toivoivat, että asukkaat ja kuntalaisia kohtaavat työntekijät ovat yhdyspintatoiminnan keskiössä. Kuntien ja Pohteen roolit ja vastuut tulee määritellä ja sovittaa yhteen. Keskustelua käytiin myös yhdyspintatoimintaa koskevien sopimusten tarpeesta ja aikataulutuksesta. Oulunkaarella ja Rannikkoseudulla on jo aktiivisesti toimiva alueellinen hyvinvoinnin edistämisen verkosto. Neuvotteluissa sovittiin, että myös Koillismaalle, Lakeudelle ja Eteläiselle perustetaan samanlaiset verkostot.

Kunnat toivoivat, että järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistämisessä nostettaisiin enemmän esiin. Järjestöavustusten osalta pidettiin tärkeänä, että kuntien ja Pohteen järjestöavustusten työnjako täsmennetään ja aikataulutus sovitaan yhdessä. Yhteinen suunnittelu käynnistyykin jo kevään aikana.

Neuvottelut johtivat konkreettisiin toimenpiteisiin

Neuvottelujen tuloksia on esitelty yhdyspintalautakunnalle, ja niiden pohjalta on tehty jo kaksi toimenpidettä: 1) Joulukuussa 2022 tehtiin kartoitus, jossa kunnat nimesivät vetovastuullaan olevat 191 monialaista ryhmää, joihin ne kaipaavat Pohteen edustajaa. Pohde pyrkii parhaillaan nimeämään edustajat ryhmiin. 2) Pohteen järjestämistoiminnoissa aloitti tammikuussa 2023 kolme alueellista osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattoria. Neuvottelujen pohjalta todettiin, että heidän on tärkeää päästä heti vuoden 2023 alussa alueellisten hyvinvoinnin edistämisen verkostojen kokouksiin keskustelemaan yhteistyöhön liittyvistä toiveista ja tarpeista.

Neuvottelut jatkuvat

Seuraava alueellinen neuvottelukierros kuntien kanssa käydään kesä-elokuussa 2023, kun sekä Pohde että kunnat laativat omia talousarvioitaan vuodelle 2024. Sen ansiosta hyvinvoinnin edistämisen ja yhdyspintatoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet on mahdollista huomioida talousarvioissa. Neuvotteluja kehitetään kunnilta saadun palautteen perusteella.

Pohde käy hyvinvoinnin edistämisen neuvotteluja myös muiden toimijoiden kanssa. Järjestöjen kanssa ensimmäinen neuvottelu toteutui 25.1.2023. Seuraavaksi sovitaan neuvottelut Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt

Sanna Salmela
Hyvinvoinnin edistämisen päällikkö
sanna.salmela@pohde.fi
Marjo Riitta Tervonen
Yhteistyöjohtaja
marjoriitta.tervonen@pohde.fi