Pohteella ikäihmiset saavat sosiaalipalveluja lain määräämässä ajassa

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on kerännyt tiedot siitä, missä ajassa ikäihmiset ovat saaneet heille myönnettyjä ja tarvitsemiaan sosiaalipalveluja. Lain mukaan tiedot täytyy julkaista niin, että asiakas voi itse nähdä tiedot.

Palvelutarvetta arvioidaan välittömästi

Ikäihmisen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. 75 vuotta täyttäneen henkilön kiireetön palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun ikäihminen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluihin. Kiireellinen avun tarve on arvioitava viipymättä.

Pohteella ikäihmisten kiireellisen avun tarpeen arviointi aloitettiin keskimäärin ensimmäisen arkipäivän aikana. Yli 75 vuotta täyttäneiden kiireetön palvelutarpeen arviointi aloitettiin keskimäärin viidentenä arkipäivänä tarpeen tullessa ilmi.

Sosiaalipalveluja pitää saada nopeasti

Ikäihmisellä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun avun tarve on tullut ilmi. Aika voi olla tätä pidempi, jos asian selvittäminen vaatii pidempää käsittelyaikaa tai asiakkaalla on muu asiaan liittyvä erityinen peruste. Kiireellinen sosiaalipalvelu on saatava viipymättä.

Pohteella ikäihminen sai kiireelliseen avun tarpeeseensa myönnetyn sosiaalipalvelun keskimäärin kolmessa vuorokaudessa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäihminen sai muun kuin kiireellisesti myönnetyn sosiaalipalvelun lakisääteisessä ajassa seuraavasti ajalla 1.4.-30.6.2023:

 • Ateriapalvelu 4 vuorokautta
 • Vaatehuoltopalvelut, ei aloitettuja palveluja seurantajaksolla
 • Asiointipalvelut 12 vuorokautta
 • Kuntouttava päivätoiminta 17 vuorokautta
 • Siivouspalvelu 7 vuorokautta
 • Kotihoito 10 vuorokautta
 • Liikkumista tukevat palvelut 7 vuorokautta
 • Ympärivuorokautinen palveluasuminen (pitkäaikainen) 34 vuorokautta
 • Ympärivuorokautinen palveluasuminen (lyhytaikainen) 9 vuorokautta
 • Sosiaalihuoltolain mukainen laitospalvelu, ei aloitettuja palveluja seurantajaksolla
 • Omaishoidon tuki 19 vuorokautta

”Pohjois-Pohjanmaalla ikääntyvän väestön palveluiden saatavuus on kokonaisuudessaan hyvä”

arvioi ikäihmisten toimialuejohtaja Mervi Koski. ”Palveluiden saatavuudessa on jonkin verran eroavaisuuksia alueittain. Siihen vaikuttaa keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus ja saatavuudessakin on alueellisia eroja”, sanoo Mervi Koski, ”Palveluiden saatavuuden varmistamiseksi on myös tulevaisuudessa kiinnitettävä enemmän huomiota palvelujen jatkuvuuteen”.

Hyvinvointialueen on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Pohde tulee jatkossa julkaisemaan puolivuosittain ikäihmisten sosiaalipalveluiden saatavuustiedot nettisivuilla. Pohteella saatavuustietojen keräämistä ja luotettavuutta haastaa myös se, että tiedot kerätään 17 erillisestä järjestelmästä.

Saatavuustietojen kerääminen ja julkaiseminen perustuvat lakiin:

Sosiaalihuoltolaki § 36, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 15

Sosiaalihuoltolaki 45 §, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 18 

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen saatavuus