Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvä yhteistoimintamenettely päättyi 8.4. – muutokset toteutetaan vuoden loppuun mennessä

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on käyty kevään aikana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut kestivät kuusi viikkoa ajalla 26.2.–8.4.2024. Aluehallitus käsitteli neuvottelutulosta kokouksessaan 16.4.2024.

Neuvotteluesitys sisälsi yhteensä 49 toimenpidesuunnitelmaa, joilla toteutuessaan on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Suunnitelmien joukossa on ollut yksiköiden toiminnan lakkauttamisia, nykyisen toiminnan lakkauttamisia ja uuden toiminnan käynnistymistä tai nykyisen toiminnan supistamista. Lisäksi suunnitelmiin on kuulunut muutoksia muun muassa työntekijöiden työpisteisiin, työtehtäviin, työntekoalueisiin sekä työaikoihin ja työaikamuotoihin.

Esitykseen kuuluneita suunnitelmia, niiden perusteita, vaikutuksia ja mahdollisia vaihtoehtoja on käyty neuvotteluissa läpi vuoropuhelussa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa yhteistoimintalain mukaisesti.

Irtisanomisperusteisten tehtävämuutosten määrä pieneni huomattavasti

Nyt päättyneissä neuvotteluissa henkilöstövaikutukset tarkoittavat ensisijaisesti irtisanomisperusteisia palvelussuhteen ehtojen muutoksia. Neuvottelujen alkaessa ennakoitiin, että irtisanomisperusteiset tehtävämuutokset koskisivat enintään 3500 henkilöä. Neuvottelujen kuluessa kuitenkin todettiin, että valtaosa suunnitelluista toimenpiteistä voidaan toteuttaa paikallisesti sopimalla, työnjohdollisesti tai henkilöstön kanssa yhdessä sopien, joten irtisanomisperusteisten tehtävämuutosten määrä väheni neuvottelujen edetessä koskemaan 720 henkilöä.

Näistä 245 henkilön osalta kyse on yksikön toiminnan lakkauttamisesta tai merkittävästä muutoksesta yksikön toiminnassa. Muiden osalta toimenpiteet koskevat esimerkiksi työntekopaikan tai työtehtävän muutosta.

Henkilöstön vähentäminen ei ole ollut neuvottelujen tavoitteena. Neuvottelujen piirissä olevalle henkilöstölle tarjotaan korvaavia tehtäviä esimerkiksi muissa toimipisteissä tai palveluissa. Toteutuessaan toimenpiteet voivat johtaa palvelussuhteen päättymiseen, jos työntekijä tai viranhaltija kieltäytyy ottamasta vastaan uusien ehtojen mukaista työsopimusta tai virkamääräystä.

Toimenpidesuunnitelmiin liittyen järjestettiin henkilöstö- ja asukastilaisuuksia viidellä paikkakunnalla: Iissä, Reisjärvellä, Kalajoella, Kuusamossa ja Ylivieskassa. Lisäksi järjestettiin yksi koko hyvinvointialueen yhteinen etätilaisuus. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 1700 henkilöä.

Ammattijärjestö Tehy on jättänyt neuvottelutilaisuudessa erimielisen kannanoton terveyden ja sairaanhoidon palveluiden vastaanottojen sairaanhoitajien tehtävien uudelleen allokointiin liittyen. Tehy katsoo, ettei työnantajan tavoittelemissa töiden uudelleen järjestelyissä aiheudu tässä tapauksessa työn tosiasiallista vähentymistä olennaisesti ja pysyvästi.

Muilta osin neuvottelut päättyivät yksimielisinä.

Päätöksiä tehdään loppukevään aikana

Neuvottelutuloksen mukaiset päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä hallintosäännön ja delegointipäätösten mukaisesti. Ensimmäisenä tehdään päätökset niistä yksiköistä, joiden toiminta lakkaa tai muuttuu merkittävästi. Päätökset tekee toiminnasta vastaava toimialuejohtaja. Päätösten tekeminen alkaa huhtikuun aikana. Neuvottelutulokseen perustuvat muutokset tehdään 31.12.2024 mennessä. Toimintayksiköitä koskevista konkreettisista muutoksista tiedotetaan erikseen päätöksenteon jälkeen toimeenpanoaikataulun selkiydyttyä.

Irtisanomisperusteisten tehtävämuutosten kohteena olevalle henkilöstölle ilmoitetaan muutoksista henkilökohtaisesti huhti-toukokuun aikana. Heille tullaan tarjoamaan heidän osaamistaan ja työkokemustaan vastaavaa tehtävää. Henkilöstö voi myös esittää toiveita tuleviin tehtäviinsä liittyen.

Yhteistoimintamenettelyn ajan Pohteella on ollut voimassa rekrytointikielto, jonka piiristä on poistettu tehtävänimikkeitä viikoittain neuvottelujen edetessä. Rekrytointikielto jatkuu loppujen sen piirissä olevien nimikkeiden osalta tässä vaiheessa 30.4. asti. Tämän jälkeen kiellon tilannetta tarkastellaan viikoittain ja nimikkeitä voidaan vapauttaa kiellon piiristä. Rekrytointikielto ei koske enintään kolmen kuukauden mittaisia palvelussuhteita eikä kesäsijaisten rekrytointia.

Pohteen henkilöstölle järjestettiin tiistaina 16.4. henkilöstötilaisuus yhteistoimintaneuvottelujen päättymiseen liittyen. Lisäksi toimialueet järjestävät henkilöstölleen omia tilaisuuksia.

Käsittelyn eteneminen

  • Toimialuejohtajat tekevät viranhaltijapäätökset niistä muutoksista, joissa organisaation rakenne muuttuu.
  • Aluehallituksella on päätöksiin otto-oikeus, eli aluehallitus voi ottaa viranhaltijan tekemän päätöksen käsiteltäväkseen.
  • Osaamiskartoitukset ja kuulemiset alkavat. Nämä koskevat henkilöitä, jotka ovat irtisanomisperusteiden muutosten piirissä. Asianosaiset kutsutaan henkilökohtaisesti kuulemiseen sähköpostitse huhti-toukokuun aikana.
  • Henkilöstölle on tarjolla tukea muutokseen.
  • Asiakkaille ja asukkaille viestitään palvelujen muutoksista erikseen sitä mukaa kun päätöksiä tehdään.

Lue lisää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta Pohteen verkkosivuilta.

Yhteyshenkilöt

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja

Juha Jääskeläinen
Henkilöstöjohtaja

Mari Saari-Somero
Henkilöstöpäällikkö (HRM)