Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024

Julkaistu
Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä, riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä henkilötietojen käsittelystä. Lakimuutoksen myötä nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan otetaan käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä. Vastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa ja ohjata potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään sekä avustaa muistutusten tekemisessä. Lisäksi vastaavat neuvovat, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tulee myös seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, sekä laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle.

Toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna

Uuden lain myötä potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna. Tämä tarkoittaa, että Pohteen potilas- ja sosiaaliasiavastaavat vastaavat jatkossa myös terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien potilasasiamiestoiminnasta. Yhteystiedot löytyvät Pohteen verkkosivuilta.

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät siis jatkossa järjestä potilasasiamiestoimintaa toimintayksiköissään, mutta yksityisten toimijoiden tulee jatkossakin muun muassa viestiä potilailleen mahdollisuudesta tehdä muistutus, käsitellä saapuneet muistutukset sekä vastata palvelujensa omavalvonnasta.

Uudistuksella yhdenmukaistetaan toimintaa

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien ydintehtävä on toimia asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi. Lakiuudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa keskittämällä se hyvinvointialueille. Palvelu on myös jatkossa asiakkaille maksutonta, eikä hyvinvointialue peri palvelusta maksua myöskään yksityisiltä palveluntuottajilta. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa valvovat aluehallintovirastot ja Valvira, kuten nykyisinkin. Valtakunnallista rekisteriä potilas- ja sosiaalivastaavista pitää Valvira.