Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu

Täältä löydät tietoa sosiaali- ja terveysalan harjoittelujaksosta: harjoittelupaikan varaamisesta jakson päättymiseen. Nämä tiedot koskevat ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita.

Lue lisää alta

Harjoittelupaikan varaaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella voit suorittaa harjoittelusi viidellä eri toimialueella:

  • Perhe- ja sosiaalipalvelut ja Oys-psykiatria
  • Terveden- ja sairaanhoidonpalvelut
  • Ikäihmisten palvelut
  • Vammaispalvelut
  • Oys-sairaalapalvelut ja ensihoito

Voit tutustua lisää Pohteen organisaatioon täältä.

Ammattikorkeakouluopiskelija

Varaa harjoittelupaikkasi Jobiili -varausjärjestelmän kautta.  Harjoitteluun liittyvät muutokset, perumiset ja lisävaraukset tehdään Jobiilin kautta. Epäselvissä tilanteissa opettaja ottaa yhteyttä Pohteen osaamiskoordinaattoriin.

Jobiili.fi

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija

Harjoittelupaikan varaukset suunnitellaan OYSin harjoittelupaikkojen osalta yhteistyössä oppilaitoksen opettajan ja Pohteen osaamiskoordinaattorin kanssa. Muissa Pohteen harjoitteluyksiköissä harjoittelupaikkavaraukset suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen opettajan ja harjoitteluyksikön esihenkilön tai opiskelijavastaavan kanssa.

Tiitus Harkka – palvelun pilotointi Pohteella

Syksyllä 2024 Pohteella pilotoidaan Tiitus Harkka – palvelu yhteistyössä alueemme oppilaitosten: OSAO, SDO, JEDU ja PSK kanssa. Tiitus Harkka -palvelu on mobiilisti toimiva työssäoppimispaikkojen koordinointi ja
hallinnointi järjestämiä, jota oppilaitokset hallinnoivat. Vastaava järjestelmä, Jobiili, on AMK-opiskelijoiden käytössä Pohteella.

Pilottiin toteutetaan Ikäihmisten palveluissa ja siinä on mukana kolmen tutkinnon osat: hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen (hyto), sairaanhoitotyössä toimiminen (sahu) ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen (ioe).

Tiitus Harkkaan liittyvät henkilöstökoulutukset alkavat Pohteella huhtikuun alussa (3.4.2024) ikäihmisten palveluissa. Esihenkilöiden kautta nimetään pilottiin mukaan lähtevät yksiköt ja työntekijät.

Emme siis tarjoa vielä vuodelle 2024 muita työssäoppimispaikkoja Tiitus Harkan kautta. Vuonna 2025 Tiitus Harkan mahdollisesta laajentamisesta muille toimialueille infotaan myöhemmin lisää.

Tiitus Harkka pilotista vastaa Pohteella asiantuntijaylihoitaja Annukka Tuomikoski ja osaamiskoordinaattorit Anne Lukkari ja Päivi Kaski.

Harjoitteluun valmistautuminen

Tutustu harjoittelupaikkaasi jo ennen harjoittelujaksoa

  • AMK-opiskelijoiden harjoittelupaikkojen yksikköesittelyihin pääsee tutustumaan myös Jobiilissa.
  • Oulun yliopistollisen sairaalan harjoittelupaikkoihin voit tutustua osoitteessa oys.fi.
Mitä odotat harjoittelujaksoltasi?

Mieti harjoittelujakson tavoitteita ja kertaa oppimissisältöihin liittyviä teoriaopintoja ennen harjoittelujakson alkamista.

Perehtyminen

Harjoitteluyksikkö vastaa opiskelijan perehdyttämisestä. Useimmissa harjoitteluyksiköissä on opiskelijavastaava, joka ottaa opiskelijan vastaan ja perehdyttää yksikön toimintaan harjoittelun alkaessa.

Terveysalan harjoittelujakso Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Osallistu opiskelijoiden verkkoperehdytykseen ennen harjoittelujakson alkamista. Tunnukset verkkoperehdytysalustalle saat Jobiilin Tervetuloa -kirjeen välityksellä.

Tietoturva- ja tietosuojakoulutukset

Kaikkien Pohteen alueelle harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tietoturva- ja tietosuojaosaaminen varmistetaan Duodecimin Oppiportissa suoritettavilla koulutuksilla. Opiskelija käyttää kurssien suorittamiseen oppilaitoksen lisenssiä. Oppiportin sivustolle pääset kirjautumaan tästä.

Suorita seuraavat koulutukset itsenäisesti ja valmistaudu esittämään suoritustodistukset koulutuksista harjoittelun alkaessa:

  1. Tietosuoja terveydenhuollossa
  2. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa.

CV

CV:ssä kuvaat lyhyesti aiemman opiskeluhistoriasi, tämän hetken opintojakson ja sen tavoitteet sekä omat henkilökohtaiset oppimistavoitteesi. CV:ssä tulee olla selvästi opiskelijan yhteystiedot, harjoittelupaikka ja -aika sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot.

AMK-opiskelija päivittää CV:n kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista Jobiiliin. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija lähettää CV:n harjoitteluyksikköön erikseen sovitulle henkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Oysiin tulevat opiskelijat lähettävät CV:n osaamiskoordinaattorille.

Kuvallinen henkilökortti

Opiskelija käyttää harjoittelussa kuvallista henkilökorttia. Osassa Pohteen alueen yksiköissä tehdään opiskelijoille kuvallinen henkilökortti rekisteröintipisteellä. Tähän tarvitaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus (viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti). Kaikissa Pohteen yksiköissä ei ole mahdollisuutta tehdä opiskelijoille kuvallista henkilökorttia, joten opiskelijat käyttävät harjoittelussa oppilaitoksen myöntämää kuvallista opiskelijakorttia.

Rokotukset

Pohteelle harjoitteluun tulevilta opiskelijoilta edellytetään vuosittaista kausi-influenssarokotteen ottamista. Jos harjoitteluun tuleva opiskelija on estynyt ottamaan rokotetta, tulee olla yhteydessä harjoitteluyksikön esihenkilöön.

Rokotusohjeet löytyvät ohjeesta: Tartuntatautilain edellyttämä rokotussuoja, näytteet ja tutkimukset (PDF, päivitetty 22.8.23).

Varaudu esittämään rokotustodistus harjoitteluun soveltuvuudesta yksikön esihenkilölle. Vaadittavat rokotukset tulee olla voimassa ennen harjoittelun alkua.

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen hoitotyössä

Opiskelija vastaa itse lääkehoitopassin ajantasaisuudesta ja merkinnöistä. Harjoittelua edeltävät lääkehoidon suoritukset ja lääkelaskut tulee olla hyväksytysti suoritetut ennen harjoittelujaksoa. Jos valmistumassa oleva opiskelija on työllistymässä harjoitteluyksikköön, on hyvä keskustella yksikön esihenkilön kanssa lääkehoidon osaamisen näyttöjen suorittamisesta jo viimeisten harjoittelujen aikana.

Työvuorosuunnittelu

Harjoittelun aikana opiskelija suunnittelee työvuorot yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Vuorotyöyksiköissä opiskelijat tekevät vuorotyötä ja viikonloppuvuoroja. Vuorotyön tekeminen on osa työelämätaitojen oppimista.
Työvuorosuunnitelma on virallinen asiakirja. Harjoittelujaksojen laskutuksen vuoksi opiskelijan työvuorosuunnitelmassa tulee näkyä opiskelijalle nimetyn vastuuohjaajan nimi.

Kielitaito

Potilas- ja asiakastyö sisältää paljon ohjausta, tietojen kirjaamista ja suullista tiedottamista. Tämän vuoksi opiskelijan hyvä Suomen kielen taito on tärkeää. Haluamme Pohteella tukea myös kansainvälisen taustan omaavien opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä opintojen aikana ja mahdollista opiskelijoiden työllistymisen Pohteen yksiköihin.

Harjoittelun aikana

Arviointi- ja palaute

Harjoittelun arvioinnin tärkein tavoite on tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Yksikön henkilökunta on vastuussa siitä, että opiskelija saa harjoittelunsa aikana yksilöllistä, oppimista tukevaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta. Opiskelijan harjoittelun arviointi tapahtuu arviointikeskusteluissa, joita järjestetään harjoittelujakson puolivälissä (väliarviointi) ja harjoittelujakson päättyessä (loppuarviointi). Arviointikeskusteluihin osallistuvat opiskelija/opiskelijaryhmä, ohjauksesta vastaava ammattilainen ja opettaja.

Arvioinnissa tarkastellaan harjoittelujaksoa, sen tavoitteita, arvioidaan opiskelijan suorituksia ja asetetaan tavoitteita seuraavalle harjoittelujaksolle. Opettaja vastaa, että opiskelijan laatimat oppimistavoitteet vastaavat opintojakson osaamistavoitteita. Perusteltu arviointi pohjautuu kriteereihin, joiden taustalla ovat ammattihenkilön ammattitaitovaatimukset. Samoin harjoittelun hylkäämisen perusteet on yhteisesti sovittuja. Opiskelija arvioi harjoitteluaan suullisesti ja kirjallisesti. Oppimista tukevassa arvioinnissa opiskelijaa tuetaan tarkastelemaan jatkuvasti asioita suhteessa omaan tieto-, taito- ja arvoperustaansa, aikaisempiin opintoihinsa sekä koulussa ja harjoittelussa oppimiinsa asioihin.

Lähihoitajaopiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Opiskelijoilla on käytössä sekä sähköisiä arviointityökaluja (Workseed, Wilma) että perinteisiä arviointilomakkeita.

Harjoittelun päättyessä

Opiskelijapalaute

Opiskelijapalautteen avulla kehitetään opiskelijaohjauksen laatua Pohteella. Palautteet annetaan nimettömänä ja käsitellään harjoitteluyksiköissä vuosittain.

Huomioi, kun vastaat kyselyyn:

Kysymyksessä 2. harjoitteluyksikön valinta tapahtuu 4-portaisesti: toimialue, palvelualue, vastuualue ja harjoitteluyksikkö. On tärkeää valita huolellisesti oikea polku, jotta vastaukset ohjautuvat oikeaan harjoitteluyksikköön.

Ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulun opiskelija, voit vastata kyselyyn:

Opiskelijapalautekysely v. 2024

Yhteystiedot

Monialainen osaamisen tuki lastensuojelun sosiaalityössä -hanke
Anu Niemi-Weckström
Projektipäällikkö
anu.niemi-weckstrom@pohde.fi
Harjoittelupalvelut, Opetus- ja koulutuspalvelut
Anne Lukkari
Osaamiskoordinaattori

Hoitotyö

anne.m.lukkari@pohde.fi
Harjoittelupalvelut, Opetus- ja koulutuspalvelut
Eevaleena Lithovius
Osaamiskoordinaattori

Hoitotyö

eevaleena.lithovius@pohde.fi
Harjoittelupalvelut, Opetus- ja koulutuspalvelut
Tanja Tähtinen
Osaamiskoordinaattori

Hoitotyö

tanja.tahtinen@pohde.fi
Harjoittelupalvelut, Opetus- ja koulutuspalvelut
Päivi Kaski
Osaamiskoordinaattori

Hoitotyö

paivi.kaski@pohde.fi
Harjoittelupalvelut, Opetus- ja koulutuspalvelut
Riina Jämsä
Osaamiskoordinaattori

Hoitotyö

riina.jamsa@pohde.fi