Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Tällä sivulla on tietoa opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista hyvinvointialueen toimipisteissä harjoittelun ja työskentelyn aikana.

Lue lisää alta

Opiskelijan oikeudet

Opiskelijana sinulla on oikeus

 • saada ohjausta ja toimia työparina ja tasavertaisena työryhmän jäsenenä moniammatillisissa työryhmissä
 • harjoitella ja harjaantua erilaisissa taidoissa potilas- ja asiakastyössä
 • vertaisoppimiseen: opit parhaiten ottamalla vastuuta, saamalla palautetta sekä käymällä reflektiivisiä palautekeskusteluja ohjaajan, opiskelijakollegoiden sekä asiakkaiden kanssa
 • antaa palautetta oppimistilanteista ja siten auttaa kehittämään opiskelijoiden ohjausta
 • olla opiskelijan roolissa.

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijana sinulla on velvollisuus

 • vastata omasta oppimisestasi sitoutumalla toimimaan työyhteisössä oppimistavoitteiden mukaisesti
 • laatia kirjallinen työvuorosuunnitelma noudattaen yksikkökohtaista työvuoro-ohjeistusta, noudattaa sovittuja työaikoja sekä merkitä työvuoromuutokset ja poissaolot työvuorosuunnitelmaan
 • merkitä työvuorosuunnitelmaan harjoittelujakson vastuuohjaajan nimi
 • ilmoittaa poissaoloista harjoitteluyksikköön ja ohjaavalle opettajalle
 • laatia opintojakson tavoitteet yhdessä opettajan kanssa
 • täsmentää ohjaajan kanssa viikoittaiset tavoitteet, joita tarkastellaan päivittäin
 • etsiä itsenäisesti näyttöön perustuvaa tietoa harjoitteluyksikön käytänteistä
 • pyytää ja antaa palautetta, arvioida omaa oppimistasi reflektoimalla sekä osallistua sovittuihin ohjaus- ja arviointikeskusteluihin.

Muistathan myös

Opiskelijaa sitoo henkilökunnan tapaan sosiaali- ja terveysalan juridiset säännöt, eettiset periaatteet, potilas/asiakas ja työturvallisuus käytänteet sekä vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.