Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö Pohteella

Ohjeistus koskee sosiaali- ja terveysalan AMK, YAMK- ja pro gradu -opinnäytetöitä sekä terveystieteiden sekä sosiaalialan tutkimuksia.

Lue lisää alta

Valitse aihe yhteiskehittämisalustalta

Ehdotuksia opinnäytetyön aiheista löydät yhteiskehittämisalustalta:

Ehdotuksiin on kirjattu opinnäytetyöstä vastaavan yhteyshenkilön tiedot. Voit kirjata varauksesi suoraan yhteiskehittämisalustalle ja lisäksi ilmoittaa siitä sähköpostitse yhteyshenkilölle.

Tee etenemissuunnitelma opinnäytetyöstä

Opinnäytetyöhösi liittyvä yhteistyö Pohteella käynnistyy, kun laadit ideasta alustavan etenemissuunnitelman. Tämä auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. Sen avulla sovitaan käytänteistä ja tarkennetaan aihetta. Alustava etenemissuunnitelma tehdään yhteyshenkilön ja ohjaavan opettajan ohjauksessa ja se toimii pohjana varsinaisen tutkimussuunnitelman tai opinnäytetyön suunnitelman laatimiselle. Varaa tapaaminen opettajan ja yhteyshenkilön kanssa etenemissuunnitelman laatimista varten.

Varmista, että koulutusorganisaatiosi ohjaava opettaja on hyväksynyt aiheen ja alustavan etenemissuunnitelman

Toimita tapaamisen jälkeen alustava etenemissuunnitelma sähköpostitse Pohteen yhteyshenkilöllesi, kun koulutusorganisaatiosi ohjaava opettaja on hyväksynyt opinnäytetyösi idean ja alustavan etenemissuunnitelman.
Opinnäytetyönprosessin aikana käyt keskustelua Pohteen yhteyshenkilön kanssa ja sovit hänen kanssaan suunnitelmassa olevista asioista. Pohteen yhteyshenkilö antaa tarvittaessa opinnäytetyön sisältöön asiantuntijuutta, mutta koulutusorganisaatiosta nimetty ohjaava opettaja vastaa opinnäytetyön kokonaisuudesta, menetelmäohjauksesta ja arvioinnista.

Varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

Kun olet valinnut aiheen ja alustava etenemissuunnitelma on hyväksytty, voit aloittaa varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman tekemisen. Pohteelle toimitettavan suunnitelman pituus on maksimissaan 10 sivua, mikä sisältää kansisivun ja tiivistelmän. Lähdemerkintöjä ja liitteitä ei lasketa suunnitelmaan. Huomioi myös koulutusorganisaatiosi ohjeet.

Käytä apunasi hoitotyön opinnäytetyön lupahakemuksen tarkistuslistaa, joka tulee täyttää ja palauttaa liitteenä muiden asiakirjojen yhteydessä asiakirjatarkastajalle. Tarkistuslista ei koske sosiaalialan ja -työn opinnäytetöitä ja tutkimuksia.

Lataa opinnäytetyön lupahakemuksen tarkistuslista

Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena tai tutkimuksellisena

Jos opinnäytetyössäsi on molempia piirteitä, noudatetaan tutkimuksellisen opinnäytetyön ohjeita.

Valitse toiminnallinen opinnäytetyö, jos
 • tuotat ohjeita tai videoita
 • järjestät koulutuksellisen tai informatiivisen työpajan henkilökunnalle tai asiakkaille

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön voi liittyä palautekysely tuotteen käyttäjille, joka ei sisällä henkilötietoja.

Valitse tutkimuksellinen opinnäytetyö, jos
 • keräät aineistoa haastattelulla tai kyselyllä ammattilaisilta, asiakkailta tai potilailta

Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotat työelämän kanssa yhteistyössä esimerkiksi ohjeita tai videoita, tai järjestät koulutuksellisen tai informatiivisen työpajan henkilökunnalle tai asiakkaille. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön voi liittyä kysely, joka toimitetaan vastaajille työelämän edustajan kautta. Kyselyssä ei saa tiedustella vastaajan ikää, sukupuolta, ammattia tai tietoa, josta vastaaja voidaan tunnistaa.

Hae lupa Toiminnallisen opinnäytetyön lupahakemuksella. Liitä lupahakemuksen liitteeksi opinnäytetyösuunnitelma, jossa kuvailet opinnäytetyöstä seuraavat asiat:

 • Tausta
 • Tarkoitus ja tavoite
 • Tarkka kuvaus toiminnallisesta osuudesta Pohteella
 • Tarkka kuvaus siitä, kenelle toiminnallinen opinnäytetyö kohdistetaan
 • Jos henkilöstöltä tai asiakkailta kerätään palautetta opinnäytetyöhön liittyen: maininta, että mitään tietoja, joista vastaaja voi olla tunnistettavissa, ei kerätä ja yksiköstä lähetetään palautekysely vastaajalle, niin että opiskelija ei tiedä vastaajan yhteystietoja.
 • Alustava aikataulu
 • Maininta tekijänoikeuksien määräytymisestä: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on oikeus muokata ja käyttää opinnäytetyötä sekä siihen liittyviä julkaisuja vapaasti
 • Mahdollinen koulutusorganisaation yhteistyösopimus
 • Tiedote henkilökunnalle tai asiakkaille opinnäytetyöstä

Tutkimuksellinen opinnäytetyö

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä keräät aineistoa haastattelulla tai kyselyllä ammattilaisilta, asiakkailta tai potilailta.

Hae lupa tutkimuslupahakemuksella sekä siihen liittyvillä muilla dokumenteilla.
Liitä lupahakemuksen liitteiksi suunnitelma, tiedote tutkittavalle, tieto tutkimukseen suostumisesta, Pohteen tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointi -lomake sekä kyselylomake tai haastattelun runko. Lakisääteisen eettisen toimikunnan lausunto tarvitaan, jos opinnäytetyössä tai tutkimuksessa puututaan ihmisen psyykkiseen tai fyysiseen koskemattomuuteen.

Pyydä tutkittavalta kirjallinen suostumus, jos aineisto kerätään haastattelemalla tai havainnoimalla. Kyselylomakkeisiin vastaamista voidaan pitää suostumuksena opinnäytetyöhön osallistumiseen.

Kuvaile suunnitelmassa opinnäytetyöstä seuraavat asiat:

 • Tausta
 • Tarkoitus ja tavoite
 • Menetelmät ja tarkka kuvaus siitä, että miten ja milloin keräät aineistoa
  • Kuka rekrytoi haastateltavat
  • Mistä kohdejoukon yhteystiedot saadaan
  • Kuka välittää kyselyn
 • Tutkimuseettinen tarkastelu
  • Maininta siitä, että Pohteen tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviontilomake on täytetty
  • Riskien arviointi
  • Kuvaus tietosuojasta, vapaaehtoisuudesta, turvallisuudesta ja mahdollisesta harmista

Milloin hoitotieteelliseen tutkimukseen tarvitaan tutkimuseettisen toimikunnan lausunto?

Pääsääntöisesti kysely- ja haastattelututkimuksiin ei tarvita tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa (esim. poikkileikkauksena tehtävät kysely- ja haastattelututkimukset, joissa ei puututa tutkittavan psyykkiseen koskemattomuuteen, tai anonyymit gallup- ja mielipidekyselyt). Tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvitse, mikäli alla mainituista kuudesta kohdasta yksikään ei täyty:

 1. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri‐ ja asiakirja‐aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen).
 2.  Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen.
 3. Tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen.
 4. Tutkimukset, joissa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset).
 5.  Tutkimukset, joissa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus).
 6.  Tutkimukset, joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset).

Sen sijaan tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen lausunto tarvitaan, kun kyseessä on tutkimuslain (488/1999) tarkoittama lääketieteellinen tutkimus. Muuta kuin lääketieteellistä tutkimusta ei säädellä lailla, mutta ihmiseen kohdistuva, ei-kajoava hoito- tai terveystieteellinen tutkimus voi silti edellyttää eettistä ennakkoarviointia. Eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkastellaan aineistonkeruun suunnitelmaa ja tutkimuksen suunniteltua toteutustapaa riskien ja vahingon välttämisen näkökulmasta tutkittaville, heidän läheisilleen tai tutkijalle itselleen (TENK, 2019).

Mikäli on epäselvyyttä tutkimuksen ennakkoarvioinnista, voi tarkennuksia kysyä lisää:

Sosiaalialan ja -työn opinnäytetöiden ja tutkimusten ennakkoarviointiasioissa voi tarkennuksia kysyä erityissosiaalityöntekijältä Leena Tikkalalta (leena.h.tikkala@pohde.fi).

Palauta lupalomake ja koulutusorganisaatiossa hyväksytty suunnitelma asiakirjatarkastajalle

Nimeä lupalomakkeet ja liitteet näin: Tutkimuslupa_tekijän sukunimi, Opinnäytetyölupa_tekijän sukunimi, Tutkimussuunnitelma_tekijän sukunimi, Tiedote tutkittavalle_tekijän sukunimi
Toimita alkuperäiset ja allekirjoitetut lupalomakkeet sähköpostin liitetiedostona asiakirjatarkastajalle.

Asiakirjatarkastajien yhteystiedot

Hoitotyön ja terapiatyön AMK- opinnäytetyöt
Harjoittelupalvelut
Osaamiskoordinaattorit
osaamiskoordinaattorit@pohde.fi
Hoitotyön AMK- opinnäytetyöt, ensihoito
Ensihoitopalvelu pohjoinen
Sanna Pekanoja
Kehittämiskoordinaattori
sanna.pekanoja@pohde.fi
Diagnostiikan (kuvantaminen) AMK- opinnäytetyöt, terveystieteiden YAMK- ja gradut sekä hoito- ja terveyshallintotieteelliset tutkimukset
Sairaanhoidolliset palvelut, diagnostiikka
Kirsi Rannisto
Hoitotyön johtaja
kirsi.rannisto@pohde.fi
Hoitotyön AMK- opinnäytetyöt, psykiatria
Evo-psykiatrian klinikka
Helinä Hakko
Erikoissuunnittelija
helina.hakko@pohde.fi
Terveystieteiden YAMK- ja gradut sekä hoito- ja terveyshallintotieteelliset tutkimukset
Hoitotieteen/-työn tehtävänala
Hoitotyö

Annukka Tuomikoski

Sami Sneck

hoitotyo@pohde.fi
Sosiaalialan ja -työn opinnäytetyöt ja tutkimukset
Sosiaalityön tehtäväala
Leena Tikkala
Erityissosiaalityöntekijä
leena.h.tikkala@pohde.fi
Sosiaalityön tehtäväalue
Leena Pimperi-Koivisto
Sosiaalijohtaja
leena.pimperi-koivisto@pohde.fi
Kaikkien muiden kuin terveys-/ hoitotieteiden ja sosiaalitieteiden opinnäytetyö- ja tutkimusasioista vastaa Pohteen tutkimuspalvelut:

Tutkimus ja opetus – OYS

Tutkimus ja opetus
tutkimuspalvelut@pohde.fi