Opinnäytetyö Pohteella

Ohjeistus koskee sosiaali- ja terveysalan AMK, YAMK- ja pro gradu -opinnäytetöitä sekä terveystieteiden sekä sosiaalialan tutkimuksia.

Lue lisää alta

Valitse aihe yhteiskehittämisalustalta

Ehdotuksia opinnäytetyön aiheista löydät yhteiskehittämisalustalta:

Ehdotuksiin on kirjattu opinnäytetyöstä vastaavan yhteyshenkilön tiedot. Voit kirjata varauksesi suoraan yhteiskehittämisalustalle tai ilmoittaa siitä sähköpostitse yhteyshenkilölle.

Tee etenemissuunnitelma opinnäytetyöstä

Opinnäytetyöhösi liittyvä yhteistyö Pohteella käynnistyy, kun laadit ideasta alustavan etenemissuunnitelman. Tämä auttaa hahmottamaan kokonaisuuden. Sen avulla sovitaan käytänteistä ja tarkennetaan aihetta. Alustava etenemissuunnitelma tehdään yhteyshenkilön ja ohjaavan opettajan ohjauksessa ja se toimii pohjana varsinaisen tutkimussuunnitelman tai opinnäytetyön suunnitelman laatimiselle. Varaa tapaaminen opettajan ja yhteyshenkilön kanssa etenemissuunnitelman laatimista varten.

Varmista, että koulutusorganisaatiosi ohjaava opettaja on hyväksynyt aiheen ja alustavan etenemissuunnitelman

Toimita tapaamisen jälkeen alustava etenemissuunnitelma sähköpostitse Pohteen yhteyshenkilöllesi, kun koulutusorganisaatiosi ohjaava opettaja on hyväksynyt opinnäytetyösi idean ja alustavan etenemissuunnitelman.
Opinnäytetyönprosessin aikana käyt keskustelua Pohteen yhteyshenkilön kanssa ja sovit hänen kanssaan suunnitelmassa olevista asioista. Koulutusorganisaatio vastaa opinnäytetyön kokonaisuudesta, menetelmäohjauksesta ja arvioinnista.

Varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

Kun olet valinnut aiheen ja alustava etenemissuunnitelma on hyväksytty, voit aloittaa varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman tekemisen. Pohteelle toimitettavan suunnitelman pituus on maksimissaan 10 sivua, mikä sisältää kansisivun ja tiivistelmän. Lähdemerkintöjä ja liitteitä ei lasketa suunnitelmaan. Huomioi myös koulutusorganisaatiosi ohjeet.

Opinnäytetyö voidaan toteuttaa toiminnallisena tai tutkimuksellisena

Jos opinnäytetyössäsi on molempia piirteitä, noudatetaan tutkimuksellisen opinnäytetyön ohjeita.

Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotat työelämän kanssa yhteistyössä esimerkiksi ohjeita tai videoita, tai järjestät koulutuksellisen tai informatiivisen työpajan henkilökunnalle tai asiakkaille. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön voi liittyä kysely, joka toimitetaan vastaajille työelämän edustajan kautta. Kyselyssä ei saa tiedustella vastaajan ikää, sukupuolta, ammattia tai tietoa, josta vastaaja voidaan tunnistaa.

Hae lupa Toiminnallisen opinnäytetyön lupahakemuksella. Liitä lupahakemuksen liitteeksi opinnäytetyösuunnitelma, jossa kuvailet opinnäytetyöstä seuraavat asiat:

 • Tausta
 • Tarkoitus ja tavoite
 • Tarkka kuvaus toiminnallisesta osuudesta Pohteella
 • Tarkka kuvaus siitä, kenelle toiminnallinen opinnäytetyö kohdistetaan
 • Jos henkilöstöltä tai asiakkailta kerätään palautetta opinnäytetyöhön liittyen: maininta, että mitään tietoja, joista vastaaja voi olla tunnistettavissa, ei kerätä ja yksiköstä lähetetään palautekysely vastaajalle, niin että opiskelija ei tiedä vastaajan yhteystietoja.
 • Alustava aikataulu
 • Maininta tekijänoikeuksien määräytymisestä: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on oikeus muokata ja käyttää opinnäytetyötä sekä siihen liittyviä julkaisuja vapaasti
 • Mahdollinen koulutusorganisaation yhteistyösopimus
 • Tiedote henkilökunnalle tai asiakkaille opinnäytetyöstä

Tutkimuksellinen opinnäytetyö

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä keräät aineistoa haastattelulla tai kyselyllä ammattilaisilta, asiakkailta tai potilailta.

Hae lupa tutkimuslupahakemuksella sekä siihen liittyvillä muilla dokumenteilla.
Liitä lupahakemuksen liitteiksi suunnitelma, tiedote tutkittavalle, tieto tutkimukseen suostumisesta, Pohteen tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviontilomake sekä kyselylomake tai haastattelun runko. Lakisääteisen eettisen toimikunnan lausunto tarvitaan, jos opinnäytetyössä tai tutkimuksessa puututaan ihmisen psyykkiseen tai fyysiseen koskemattomuuteen.

Pyydä tutkittavalta kirjallinen suostumus, jos aineisto kerätään haastattelemalla tai havainnoimalla. Kyselylomakkeisiin vastaamista voidaan pitää suostumuksena opinnäytetyöhön osallistumiseen.

Kuvaile suunnitelmassa opinnäytetyöstä seuraavat asiat:

 • Tausta
 • Tarkoitus ja tavoite
 • Menetelmät ja tarkka kuvaus siitä, että miten ja milloin keräät aineistoa
  • Kuka rekrytoi haastateltavat
  • Mistä kohdejoukon yhteystiedot saadaan
  • Kuka välittää kyselyn
 • Tutkimuseettinen tarkastelu
  • Maininta siitä, että Pohteen tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviontilomake on täytetty
  • Riskien arviointi
  • Kuvaus tietosuojasta, vapaaehtoisuudesta, turvallisuudesta ja mahdollisesta harmista

Palauta lupalomake ja koulutusorganisaatiossa hyväksytty suunnitelma asiakirjatarkastajalle

Nimeä lupalomakkeet ja liitteet näin: Tutkimuslupa_tekijän sukunimi, Opinnäytetyölupa_tekijän sukunimi, Tutkimussuunnitelma_tekijän sukunimi, Tiedote tutkittavalle_tekijän sukunimi
Toimita alkuperäiset ja allekirjoitetut lupalomakkeet sähköpostin liitetiedostona asiakirjatarkastajalle.

 Asiakirjatarkastajien yhteystiedot

Hoitotyön AMK- opinnäytetyöt

Sähköpostiosoite lisätään pian

Terveystieteiden YAMK- ja Gradut
Hoito- ja terveyshallintotieteelliset tutkimukset
Hoitotyön ja hoitotieteen tehtäväalue
Annukka Tuomikoski
Asiantuntijaylihoitaja
annukka.tuomikoski (at) pohde.fi
Hoitotyön ja hoitotieteen tehtäväalue
Sami Sneck
Asiantuntijaylihoitaja
sami.sneck (at) pohde.fi
Sosiaalialan ja -työn opinnäytetyöt ja tutkimukset
Sosiaalityön tehtäväala
Leena Tikkala
Erityissosiaalityöntekijä
leena.h.tikkala (at) pohde.fi
Sosiaalityön tehtäväalue
Leena Pimperi-Koivisto
Sosiaalijohtaja
leena.pimperi-koivisto (at) pohde.fi

Asiakirjatarkastajat toimittavat lupalomakkeen liitteineen luvanmyöntäjälle.

Saat tiedon hyväksytystä tutkimusluvasta tutkimuspalveluista

Tutkimusluvan myöntäjä toimittaa hyväksytyn tutkimusluvan asiakirjatarkastajalle, josta se toimitetaan sinulle. Tutkimuspalvelut numeroivat kaikki tutkimukset ja opinnäytetyöt, mikä mahdollistaa tutkimustoiminnan seuraamisen. Tämän jälkeen sinulla on oikeus aloittaa opinnäytetyön tekeminen.

Aineistonkeruu

Tiedota henkilöstöä opinnäytetyöstäsi ja siihen liittyvistä käytännön asioista. Sovi tiedottamiseen liittyvistä käytännön asioista yhteyshenkilösi kanssa. Kyselyt lähetetään Pohteen toimesta suunnitelmassa kuvatulla tavalla.

Analysointi ja raportointi

Kirjoita opinnäytetyöstäsi raportti koulutusorganisaation ohjeiden mukaisesti yksilönsuoja huomioiden. Sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuu vaitiolovelvollisuus ja intimiteettisuoja, joka on huomioitava myös opinnäytetöiden raportoinnissa, aineiston käsittelyssä ja tulosten esittämisessä. Valmistuneesta opinnäytetyöstä tulee julkinen sen hyväksymisen jälkeen. Toimita opinnäytetyön loppuraportti ja mahdolliset liitteet sähköpostitse yhdyshenkilölle ja yksikköön, jossa tutkimus on tehty. Esittele työ sopimuksen mukaisesti.

Ilmoita Pohteen tutkimuspalveluihin työn valmistumisesta. Tutkimuspalveluista opinnäytetyö tai tutkimus kirjataan päättyneeksi.

Opinnäytetöihin liittyvät kustannukset

Opinnäytetyön kustannusten korvaamisesta sovitaan luvan antajan kanssa opinnäytetyön suunnitelmaan sisältyvään kustannuslaskelman perusteella. Opinnäytetöistä ei makseta palkkaa eikä palkkiota.