Aluehallitus teki ehdotuksensa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 14.11.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus teki esityksen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaksi ja päätti lähettää sen aluevaltuuston käsiteltäväksi kokouksessaan maanantaina 20.11.2023.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma etenee aluevaltuustoon

Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteena on uudistaa rakenteita ja toimintamalleja siten, että alueen asukkaille ja sidosryhmille voidaan tarjota vaikuttavia palveluja, riittävä henkilöstö turvataan ja talouden kantokykyä parannetaan.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma toteuttaa osaltaan hyvinvointialueen strategian painopisteitä ja konkretisoi uudistamisen toimenpiteet taloussuunnittelukaudelle 2024–2026. Ohjelma toimii myös valtioneuvoston päättämän lainanottovaltuuden ehtona vuodelle 2024.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. sote-järjestämissuunnitelman päivittäminen (tulevaisuuslautakunnan esitys)
  2. pelastustoimen tasapainotustoimet (turvallisuuslautakunnan esitys)
  3. hallintoon, tukipalveluihin ja maksuihin liittyvät tasapainotustoimet (aluehallituksen esitys)

Pohde on järjestänyt tasapainotusohjelmaan liittyen useita henkilöstötilaisuuksia ja kaksi avointa asukastilaisuutta. Lisäksi henkilöstöllä, asukkailla ja yhteistyökumppaneilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta sähköisen kyselyn kautta. Palautteista on laadittu yhteenveto, joka toimii taustamateriaalina viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tasapainotusesitysten jatkotyöstämisessä.

Ohjelmaan esitettiin muutoksia

Pohjaesitykseen sote-järjestämissuunnitelman päivityksestä tehtiin lukuisia muutosesityksiä, joista äänestettiin. Muutosesitykset koskivat muun muassa sote-keskusverkkoa, Oulaskankaan sairaalaa ja Raahen sairaalan yöpäivystystä. Esitetyt muutokset ja äänestykset on kirjattu kokouksen pöytäkirjaan.

Pelastustoimen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma sisältää 435 000 euroa kohdentamatonta säästötarvetta, jota pyritään kattamaan ensisijaisesti paloasemakiinteistöjen kustannuksista. Ellei säästöjä löydetä kiinteistökustannuksista, on pelastustoimen osalta palattava palvelutasopäätökseen ja paloasemaverkkokysymykseen säästöjen kohdentamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

Hallintoon, tukipalveluihin ja maksuihin liittyvästä sopeutusesityksestä poistettiin järjestöavustusten uudelleenarviointia koskeva kohta. Poliittisen järjestelmän kulujen sopeuttamiseksi esitetään alueellisista neuvottelukunnista luopumista ja puolueiden toimintatuen leikkaamista 20 prosentilla. Henkilöstöä koskevien etuuksien säästöesityksiin voidaan hakea vaihtoehtoja yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Keskustelun ja muutosten jälkeen aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy laaditun tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman. Aluevaltuusto päättää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta kokouksessaan 20.11.2023.

Puheenjohtaja Tapani Tölli kiitti aluehallituksen, tulevaisuuslautakunnan ja turvallisuuslautakunnan jäseniä sekä viranhaltijoita kovasta työstä ja päätöksentekokyvystä:

– Yhteistyössä onnistuimme saamaan aikaan esityksen aluevaltuustolle lähetettäväksi haastavista reunaehdoista huolimatta. Esityksellä pystymme turvaamaan lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut alueemme asukkaille niin, että henkilöstömme riittää ja talouden kantokyky kestää.

Osavuosikatsaus koostaa alkuvuoden toiminnan tiedot ja tunnusluvut

Pohteen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023 on valmistunut. Katsaus osoittaa, että hyvinvointialuestrategian, sote-järjestämissuunnitelman, pelastustoimen palvelutasopäätöksen sekä talousarvion mukaisissa tavoitteissa on edetty oikeaan suuntaan. Rakennemuutokset ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Haasteita on muun muassa henkilöstön saatavuudessa, hoito- ja palvelutakuiden toteutumisessa sekä toimintamallien yhtenäistämisessä.

Henkilöstökulut muodostavat Pohteen budjetista noin puolet. Syyskuun toteuman perusteella näyttää siltä, että henkilöstökulujen ennuste jää noin 10 miljoonaa euroa talousarviota matalammaksi. Kustannukset näkyvät osin kohonneina ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käytön kuluina.

Talouden osalta tasapainotustoimenpiteissä on edetty. On kuitenkin merkittävä riski, että alijäämä ylittyy arvioidusta 60 miljoonan tasosta noin 10–15 miljoonaa. Erityisesti kohonneet ostopalveluiden, vuokratyövoiman sekä avustusten kustannukset haastavat taloutta. Loppuvuoden talouden sopeutustoimissa onnistuminen on keskeistä.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Hyvinvointialueen strategian täydentäminen omistajapolitiikan osalta ja omistajaohjauksen periaatteet
  • Hyvinvointialueen palveluista perittävät hinnat vuonna 2023
  • Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmaksut
  • Kotisairaalan asiakasmaksut
  • Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan nimittäminen
  • Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen arviointiryhmän nimeäminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 21.11.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.

Kokouksen pöytäkirja

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Aluehallituksen esitys aluevaltuustolle: Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma aluehallitus 14.11.2023 esitys valtuustolle

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän esitys: Pohde vasemmistoliiton esitys 14.11.2023

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.tolli@pohde.fi

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi

Anu Vuorinen
Strategia- ja talousjohtaja
anu.vuorinen@pohde.fi