Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 23.5.2023

Julkaistu
Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä.

Päätös: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 23.5.2023
Päätösnro: 762/2023
Dnro:t 462/03.04.04.04.09/2022, 571/03.04.04.04.09/2022

Asia

Hyvinvointialueasiaa koskevat valitukset

Päätös, josta valitetaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto 1.3.2022 § 8

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus jättää valittajan valituksen tutkimatta siltä osin kuin valittaja on vaatinut päätöstä kumottavaksi yhteistoimintalain vastaiseen menettelyyn liittyvällä perusteella.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Hallinto-oikeus kumoaa aluevaltuuston päätöksen 1.3.2022 § 8 siltä osin kuin siinä on hyväksytty hallintosäännön 33 §, 34 § ja 35 §.

Muilta osin valitukset hylätään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, asianosaisen valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista (laki hyvinvointialueesta 147 §).

Ilmoituksen julkaisu

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 31.5.2023.

Päätökset liitteineen julkaistaan ilmoitukset-sivulla.