Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 6.6.2023

Julkaistu
Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä.

Päätös: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 6.6.2023
Päätösnro: 891/2023
Dnro: 316/03.04.04.04.09/2023

Asia

Valituksen peruutus

Päätös, josta valitetaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus 24.1.2023 § 43

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Valittaja on peruuttanut valituksensa, minkä vuoksi lausuminen hänen esittämistään vaatimuksista raukeaa.

Hallinto-oikeus velvoittaa valittajan korvaamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen oikeudenkäyntikulut 1740 eurolla. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona päätös on ollut oikeudenkäynnin osapuolten saatavissa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 3 momentin ja 106 §:n säännökset huomioon ottaen saa pääasian osalta hakea muutosta valittamalla.

Tähän päätökseen saa oikeudenkäyntikulujen osalta hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on liitteenä. (Aluevalitus)

Ilmoituksen julkaisu

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuston  ilmoitukset-sivulla 13.6.2023.

Päätös on nähtävillä hyvinvointialueen kirjaamossa 13.6.-13.7.2023. Kirjaamon käyntiosoite: OYS, sisäänkäynti S-ovi, S1209-huone, Kajaanintie 50, 90220 Oulu. Kirjaamo on avoinna arkisin klo 8-15.45.