Ikäihmisten sosiaalipalvelujen saatavuus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on kerännyt tiedot siitä, missä ajassa ikäihmiset ovat saaneet myönnettyjä ja tarvitsemiaan sosiaalipalveluja.

Palvelutarpeen arviointi

Ikäihmisen palvelutarpeen arviointi on aloitettava heti ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. 75 vuotta täyttäneen henkilön kiireetön palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun ikäihminen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluihin. Kiireellinen avun tarve on arvioitava heti.

(Sosiaalihuoltolaki § 36, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 15).

Pohteella ikäihmisten kiireellisen avun tarpeen arviointi aloitettiin keskimäärin ensimmäisen arkipäivän aikana. Yli 75 vuotta täyttäneiden kiireetön palvelutarpeen arviointi aloitettiin keskimäärin kolmantena arkipäivänä tarpeen tullessa ilmi. 

Sosiaalipalvelut

Ikäihmisellä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun avun tarve on tullut ilmi. Aika voi olla tätä pidempi, jos asian selvittäminen vaatii pidempää käsittelyaikaa tai asiakkaalla on muu asiaan liittyvä erityinen peruste. Kiireellinen sosiaalipalvelu on saatava viipymättä. (Sosiaalihuoltolaki 45 §, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 18).

Pohteella ikäihminen sai kiireelliseen avun tarpeeseensa myönnetyn sosiaalipalvelun keskimäärin neljässä vuorokaudessa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäihminen sai muun kuin kiireellisesti myönnetyn sosiaalipalvelun lakisääteisessä ajassa seuraavasti joulukuussa 2023:

  • Kotihoito 14 vuorokautta
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen (pitkäaikainen) 62 vuorokautta
  • Sosiaalihuoltolain mukainen laitospalvelu 53 vuorokautta
  • Omaishoidon tuki 66 vuorokautta

Organisaatiomuutoksen vuoksi tiedoissa voi olla virhemarginaalia. Saatavuustietojen keräämistä ja luotettavuutta haastaa manuaalinen tiedonkeruu ja tietojen kerääminen 17 erillisestä järjestelmästä.

Tiedot ajalta 12/2023.