Kaatumisten ehkäisy – Kysy, tunnista riskitekijät ja ennaltaehkäise

Julkaistu

Kaatumisia tapahtuu kaikenikäisille ja kaatumisten ehkäisysuunnitelma tulee olla käytössä hyvinvointialueella. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä 10 000 saman ikäistä kohden on vuosien 2020 – 2022 vertailussa laskenut Pohjois-Pohjanmaalla ja lähentynyt koko maan keskitasoa. Lonkkamurtumien määrä 65 vuotta täyttäneillä on hieman noussut Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2020 vuoteen 2022.

Kaatumisella tarkoitetaan tahatonta, muusta kuin akuutista sairauskohtauksesta johtuvaa tapahtumaa, jonka seurauksena henkilö päätyy makaamaan tai muuhun asentoon lattialle, maahan tai jollekin muulle lähtötasoa alemmalle tasolle. Kaatuminen voi olla seurausta liukastumisesta, kompastumisesta, toiseen henkilöön tai esineeseen törmäyksestä tai muusta syystä johtuvasta tasapainon menetyksestä tai jalkojen pettämisestä alta.

Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa ja jo kerran kaatuneella asiakkaalla on suurentunut riski kaatua uudestaan vähintään toisen kerran. Tutkimusten mukaan lähes kolmannes kaatumisista voitaisiin kuitenkin estää. Kaatumisella on taloudellisia sekä asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua heikentäviä vaikutuksia. Kaatumiset ovat usein seurausta heikentyneestä terveydestä, ympäristöön liittyvistä tekijöistä tai muista kaatumisten vaaratekijöistä. Määrällisesti kaatumisia tapahtuu eniten kotona, mutta kaatumisvaara suurenee laitoksissa olevilla, jossa myös kaatumisista raportoidaan tarkasti.

Kaatumisten ehkäisy vaatii saumatonta yhteistyötä kaikkien iäkkään palvelu-, hoito- ja kuntoutusketjuun kuuluvilta. Suositukset on tarkoitettu tukemaan erityisesti liikunta-, sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen sekä farmasian henkilöstön työtä. Yhtenäisellä ja tehokkaalla näyttöön perustuvalla kaatumisten ehkäisyn toimintamallilla, joka koostuu asiakkaiden arvioinnista, ympäristön muutoksista ja henkilöstön koulutuksista, voidaan vaikuttaa merkittävästi kaatumisten esiintyvyyteen. Moniammatillisena yhteistyönä toteutettu kaatumisten ehkäisy ei kuormita yhtä ammattiryhmää vaan se sisältyy osaksi meidän kaikkien tehtävänkuvaa.

Kaatumisten ehkäisyn viikko 42

Oulun alueella kaatumisten ehkäisyn viikkoa vietetään viikolla 42. Tänä vuonna haastamme Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työyhteisöt mukaan kaatumisten ehkäisyyn ja sen teemaviikkoon.

Alustavaa ohjelmaa viikolla 42:

Hyviä kaatumisten ehkäisyyn liittyviä linkkejä, tutustu näihin:

Maailmanlaajuiset suositukset kaatumisten ehkäisyyn. Montero-Odasso M ym. Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. Age and Ageing 2022:51;1-36. doi: 10.1093/ageing/afac205.

Suomennos: Maailmanlaajuiset suositukset kaatumisten ehkäisyyn

Terveyskylä kaatumisten ehkäisy

Pohde kaatumisten ehkäisy

Video: Kaatumisten ehkäisy

Video: Lattialta ylös nouseminen

Virpi Vimpari ja Merja Sjöman

Virpi Vimpari
Projektikoordinaattori
Kuntoutuksen kehittämisohjelma
POPsote, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Merja Sjöman
Kliinisen hoitotyön asiantuntija
Osastohoitotyö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue