Osastohoitotyön perehdytystä on kehitetty verkkoalustan avulla

Julkaistu

Perehdytys on yksi tärkeimpiä veto- ja pitovoimaan vaikuttavista tekijöistä työpaikalla. Perehdytys luo pohjan sujuvalle, turvalliselle ja terveelliselle työlle. Perehdytyksen merkitys korostuu työuraa aloittavilla henkilöillä, mutta on aivan yhtä tärkeää huomioida myös pidempään töissä olleilla. Uuteen työpaikkaan tullessa uusia asioita, tapoja ja toimintamalleja on paljon. Uusien asioiden määrä voi tuntua alkuun hallitsemattomalta. Perehdytyksen jakautuminen ajallisesti jakaa perehtyjän taakkaa ja perehdytyksen suunnitelmallisuus kuvastaa hyvää johtamista.

Pohteen yhtenä strategisena periaatteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen. Tavoitteellisella ja systemaattisella perehdytyksellä luodaan pohja terveyden- ja sosiaalihuollon potilaan korkealaatuiselle hoidolle ja osaavan henkilöstön saatavuudelle. Perehdytysprosessin onnistumisella on keskeinen rooli potilasturvallisuudessa sekä hoitotyön laadun kehittämisessä.

Osastohoitotyön perehdytykseen on luotu moniammatillisessa yhteistyössä verkkoalusta (Medieco eLearn), mikä tukee hoitotyöntekijöiden perehdytyksen yhdenmukaisuutta. Osastohoitotyön perehdytyksen verkkoalustaan on sisäänrakennettu perehdytyksen toimintamalli ja se sisältää laadukasta ja näyttöön perustuvaa materiaalia perehtymisen tueksi. Osastohoitotyön perehdytysprosessiin osallistuvalla uudella työntekijällä, perehdyttäjällä, perehdytysvastaavalla ja esihenkilöllä on jokaisella oma roolinsa ja siihen liittyvät vastuut ja tehtävät.

Esihenkilön on mahdollista seurata hoitotyöntekijän perehtymisen etenemistä verkkoalustan kautta reaaliaikaisesti. Toistuvat perehdytyskeskustelut tarjoavat perehdytysprosessiin osallistuville tietoa hoitotyöntekijän perehtymisen tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Kokonaisuutena perehdytysprosessia on mahdollista arvioida perehdytyksen laatukyselyn avulla.

Osastohoitotyön perehdytyksen verkkoalusta tarjoaa näyttöön perustuvia työkaluja yhtenäiseen, suunnitelmalliseen ja dokumentoituun perehtymiseen. Alustalla on vuosikellon muodossa tuotu näkökulma perehtymisen aikataulutuksesta ja materiaalin moninaisuudella pyritään tukemaan erilaisia oppijoita. Dokumentointi auttaa näkemään perehtymisen jatkumona, jota tukevat yhteisesti sovitut toimintamallit.

Osastohoitotyön perehdytyksen verkkoalustan taustalla on näyttöön perustuvan toiminnan perusajatus, missä ajantasaisella tiedolla tuetaan meidän jokaisen toteuttamaa tasalaatuista ja turvallista hoitotyötä.

Merja Sjöman ja Hanna Komulainen

Merja Sjöman ja Hanna Komulainen työskentelevät OYS osastohoitotyössä kliinisen hoitotyön asiantuntijoina.