Pohteella käyttöönotetaan uutta teknologiaa kuntoutusyksiköissä ja kotikuntoutuksessa

Julkaistu

Hyvinvointialueilla painotetaan iäkkäiden kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä (VanhPL 2:5). Erityisesti iäkkäät tarvitsevat kotona-asumisen tueksi yksilöllistä kuntoutumista edistävää hoitotyötä ja siihen liittyviä toimintamalleja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä toimintakyvyn ylläpitämiseksi (STM & SKL, 2020). Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella tuetaan sitä, että iäkkäät pystyisivät asumaan ja elämään kotona mahdollisimman toimintakykyisinä ja he pystyisivät ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti hyvinvointia, terveyttä ja mielekästä elämää. Turvallista kotona asumista ja arjessa pärjäämistä tuetaan ja toimintakykyä edistetään kuntouttavin keinoin. (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, 2022.) Asiakaslähtöisyys on kotona asumista tukevien palvelujen keskiössä.

Palvelutarpeen kasvaessa kotiin annettavien palveluiden tukemiseksi kehitetään ja käyttöönotetaan teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. POP-Digi-Hoitototakuu 2 -hankkeen (RRP2) työpaketissa ”Teknologian hyödyntäminen kotiin annettavissa palveluissa ja toimintakyvyn tukemisessa ja arvioinnissa” käyttöönotetaan ja pilotoidaan teknologiaratkaisuja Pohteen kuntoutusyksiköissä ja kotikuntoutuksessa. Tavoitteena on, että teknologiaa hyödynnetään asiakkaan arviointi- ja kuntoutusjaksolla arvioinnissa ja toimintakyvyn tukemisessa. Systematisoidaan ammattilaisten toimintakyvyn arviointia ja toimintakykytiedon hyödyntämistä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa, sekä ennakoidaan kaatumistapaturmia hoito- ja kuntoutuspolun eri vaiheissa. Teknologiset ratkaisut tukevat kuntoutusyksiköiden ja kotikuntoutustiimien toimintamallia, Pohteen strategista kehittämistä sekä kansallisia linjauksia.

Hankkeessa suunnitellaan tällä hetkellä hyvinvointitietoja keräävän, vaaratilanteita tunnistavan ja toimintakykyä tukevien teknologiaratkaisujen pilotointeja ja käyttöönottoja. Hyvinvointitietoja keräävän teknologian avulla on mahdollista saada reaaliaikaista tietoa esimerkiksi asiakkaan vuorokausirytmistä, aktiivisuudesta, unen määrästä ja laadusta. Hyvinvointitieto ja automaattiset hälytykset parantavat turvallisuutta ja auttavat hoidon vaikuttavuuden seurannassa. Tietoja voidaan hyödyntää yksilöllisen hoidon, palveluiden tarpeen ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä vaaratilanteiden ennakoinnissa. Teknologian avulla tuetaan kuntoutusyksiköiden ja kotikuntoutuksen toimintaa, kuntouttavaa hoitotyötä ja moniammatillista yhteistyötä. Toimintakykyä tukevien teknologiaratkaisujen suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota kuntouttavaan hoitotyöhön ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen. Asiakaslähtöisten ja käyttäjäystävällisten ratkaisujen löytäminen on tärkeää. Palvelujen on oltava ennakoivia, vaikuttavia, tietoperustaisia ja eettisesti toteutettavia. Lisäksi dataa on pystyttävä hyödyntämään tietoturvallisesti sekä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Lähteet

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (2022). Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma 2023–2025.

Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Kuntaliitto (STM & SKL). (2020). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023. Tavoitteena ikäystävällinen Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29, Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1

Euroopan unionin rahoittama -logo

Elina Niemi

Elina Niemi työskentelee projektisuunnittelijana RRP2-hankkeessa PILARI 4: Investointi 4. Digitaaliset innovaatiot, työpaketti 5: ”Teknologian hyödyntäminen kotiin annettavissa palveluissa ja toimintakyvyn tukemisessa ja arvioinnissa”.