Kestävän kasvun ohjelma

Lue lisää alta

Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjamaalla (POP-Digi-Hoitotakuu -hanke)

Hankkeen tavoite

POP-Digi-Hoitotakuu -hankkeen tavoitteena on edistää hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Hanketyöllä

 • edistetään hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
 • edistetään, laajennetaan ja yhdenmukaistetaan digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja käyttöä
 • vahvistetaan digitaalisten palveluiden katveeseen jääville asukkaille tarjottavia palveluita sekä
 • edistetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden arkkitehtuurin rakentamista ja toteutumista.

Lisäksi hanketyöllä tuetaan digitaalisten palveluiden

 • kehittämis- ja johtamistyötä
 • käyttöönottoa ja käyttöä sekä
 • tasavertaista saatavuutta.

Toimenpiteet

Hankkeen aikana tunnistetaan tärkeimmät asiakasryhmät, joiden palveluita kehitetään. Tehtävänä on parantaa hoitoon pääsyä ja purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Näitä asiakasryhmiä ovat esimerkiksi nuoret, vammaiset ja suun terveydenhuollon asiakkaat. Lisäksi yhtenä hanketyön kohderyhmänä ovat myös ammattilaiset.

Hankkeen aikana valmistellaan myös seuraavan vaiheen hankesuunnitelma vuoteen 2025 saakka.

Hankkeen kesto

Hanketyötä tehdään ajalla 1.1.–31.12.2022. Hankkeen rahoituspäätös saatiin toukokuussa 2022.

Investointikohtaiset tavoitteet

Investointi 1: hoitotakuu, hoito-, kuntoutus- ja palveluvelka

Edistää hoitotakuun toteutumista ja hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamista seuraavilla keinoilla:

 • Tunnistaa asiakasryhmät, joiden palveluketjuja ja -kokonaisuuksia on ensisijaisesti tarpeen kehittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.
 • Kehittää perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa ja parantaa hoidontarpeen arviointia.
 • Edistää heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyä.
 • Jalkauttaa käytössä olevia digitaalisia toimintamalleja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Toimenpide 1: Asiakkuussegmentointi

Asiakkuussegmentoinnissa tunnistetaan ja kuvataan hanketyön kohteena olevat seuraavat asiakasryhmät:

 1. asiakasryhmät, joiden palveluketjuja ja -kokonaisuuksia on ensisijaisesti tarpeen kehittää sekä myös paljon palveluja käyttävä asiakasryhmä
 2. haavoittuvat asiakasryhmät sekä heidän hoito-, palvelu- ja kuntoutusvajeensa. Huomioidaan koronan vuoksi syrjäytyneet tai palvelua paitsi jääneet asiakasryhmät.
 3. asiakasryhmät, jotka jäävät digipalveluiden katveeseen.

Toimenpide 2: Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen

Vastaanottotoiminnassa kehitetään hoidontarpeen arviointiprosessia sekä yhteisvastaanottotoimintaa vastaanottopalveluissa ja suun terveydenhuollossa.

Toimenpide 3: Heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistäminen

Heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseksi

 1. Kehitetään matalan kynnyksen walk in -toimintoja aikuisille, erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuuden tukemiseksi. Kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat asiakkaat.
 2. Perustetaan tukitiimi tukemaan kehitysvammaisten henkilöiden itsenäistä asumista ja heidän kanssaan työskenteleviä lähityöntekijöitä.
 3. Kehitetään vammaisille aikuisasiakkaille perus- ja erityispalvelut kattava monialainen toimintamalli. Malli tukee asiakkaiden varhaista tunnistamista, tilanteen arviointia ja riittävien palveluiden koordinoimista monialaisessa yhteistyössä.

Toimenpide 4: Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien jalkauttaminen

Hanketyössä jatketaan seuraavien toimintamallien jalkauttamista:

 1. Omaolo-palvelun käyttöönoton ja integraatioiden laajentaminen Pohjois-Pohjanmaalla yhdessä DigiFinlandin kanssa
 2. Sähköisen perhekeskuksen kansallinen kehittämistyö, palvelun testaaminen ja käyttöönoton suunnittelu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
 3. Sähköisten yhteydenotto- ja etäyhteyspalveluiden ja -laitteiden (etäkoti/kuntoutus) toimintamallien laajentaminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
 4. Kotona asumisen tuen teknologiapilotointien laajentaminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.
 5. Terveyskylä Omapolun käyttöönotto ja laajentaminen hoitotakuun toteutumisen ja kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi.

Lisäksi hankkeen aikana

 1. Kartoitetaan yhteistoiminta-alue-tasoisessa (YTA) yhteistyössä Terapiat etulinjaan -toimintamallien kehittämisen mahdollisuuksia ja soveltuvuutta alueen mielenterveyspalveluiden tueksi.
 2. Laajennetaan mobiilivideokonsultaatiota kotikäyntityössä.
 3. Otetaan käyttöön Terveyskylän mobiilisovellus kahdelle eri potilasryhmälle.

Investointi 2: Hyvinvoinnin monialainen palvelukonsepti

Edistää hoitotakuun toteutumista suunnittelemalla käyttöönotettava hyvinvoinnin monialaisen palvelukonsepti, jolla vahvistetaan ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

Toimenpide 5: Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin kehittäminen

 1. Kehitetään ja otetaan käyttöön hyvinvoinnin monialainen digitaalinen palvelutarjotin. Se auttaa löytämään helposti hyvinvointia edistävät ja ylläpitävät palvelut ja toiminnot.
 2. Toteutetaan seuraava versio elintapaohjauksen palvelutarjottimesta.

Investointi 4

Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot.

Toimenpide 6: Hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden kypsyystason arviointi

Kypsyystason arvioinnissa

 • Laaditaan digitaalisten palveluiden kypsyystason arviointi
 • Kuvataan digitaalisten palveluiden nykytila
 • Laaditaan kehittämisen toimeenpanosuunnitelma Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimana.

Toimenpide 7: Kansalaisten digitaalisten palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen

Toimenpiteessä laaditaan digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen (sote-keskus) tarkempi kehittämissuunnitelma ja jatketaan asiakaspalautejärjestelmän laajentamista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Lisäksi toimenpiteessä kehitetään ja otetaan käyttöön

 • digitaalisia ratkaisuja
 • järjestöjen tarjoamaa vertaistukitoimintaa ja muuta hyvinvointia edistävää digitaalista toimintaa palveluissa
 • sähköinen ajanvaraus sosiaalipalveluihin ja
 • sähköinen työkalu asukkaiden neuvonta- ja palveluohjaukseen.

Toimenpide 8: Ammattilaisten digitaalisten järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen

 1. Laajennetaan asiakkuudenhallinnan työkalun käyttöönottoa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella asiakasohjauksen yhtenäistämiseksi.
  • Osana asiakkuudenhallinnan kokonaisuutta kehitetään ja otetaan käyttöön työkalu hyvinvointialueen kotihoidon henkilöstötarpeen säännölliseen resursointiin.
 2. Kehitetään ja käyttöönotetaan toiminnanohjausjärjestelmä suun terveydenhuoltoon.