Kehittämishankkeet

Monimuotoisella alueella tehdään laajasti kehittämistyötä. Tällä sivulla esittelemme meneillään olevat kehittämishankkeet.

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on monimuotoinen. Väestörakenteen näkökulmasta alue on erityisesti lasten ja nuorten alue, mutta 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa nopeasti. Hyvinvointialue kattaa isoja ja pienempiä kaupunkialueita, mutta myös alueita, joissa etäisyydet ovat pitkiä ja asutus harvaa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve vaihtelee alueella. Palveluita tarjoavat useat toimijat.

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti yhdessä alueen kuntien sekä pelastus- ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kanssa, jotta ihmisten saavat pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluita laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Meneillään olevat hankkeet

Kestävän kasvun ohjelma (RRP2)

Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon ja palveluun pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä.

Hankkeessa puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaan hoito-kuntoutus ja palveluvelkaa sekä vahvistetaan työkyvyn tukea ja työllistymisen tukea etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta.

Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Kestävän kasvun ohjelma RRP2
Kestävän kasvun ohjelma 3 (RRP3)

Hankekokonaisuuden päätavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta edistämällä hyvien toimintatapojen tutkimusta, sekä kehittää tehokkaita hoito-, seuranta- ja analyysimenetelmiä.

Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri itsenäisestä osatutkimuksesta; Aikuissosiaalityön menetelmien vaikutukset ja Mentalisaatioon pohjautuvan terapian vaikutukset osana porrasteista mielenterveyspalvelujärjestelmää.

Kestävän kasvun ohjelma RRP3
Kestävän kasvun ohjelma 4 (RRP4)

Hankekokonaisuuden päätavoitteena on, että kaikki asiakasryhmät saavat laadukkaita, vaikuttavia ja tarpeensa mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluja oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa Pohteen alueesta riippumatta.

Hankkeessa jatketaan Pohteen alueella aloitetun hoidon jatkuvuusmallin implementointia, omalääkärien ja omahoitajien nimeämistä, työparityöskentelyn kehittämistä ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden integroimista hoidon jatkuvuusmalliin. Hankkeessa selvitellään sosiaalipalveluiden integroimista hoidon jatkuvuusmalliin. Hankkeessa kehitetään ja käyttöönotetaan hoidon jatkuvuutta tukevia digitaalisia järjestelmiä digitaaliseen sote-keskukseen ja Pohteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään sekä vahvistetaan ammattilaisten digiosaamista hoidon jatkuvuusmallissa.

Kestävän kasvun ohjelma RRP4
Pohjoisen osaamisen tukikeskus

Osaamisen tukikeskus (OT-keskus) on valmisteilla oleva palvelurakenne, jonka tarkoituksena on tukea erityisen vaikeiden kysymysten ratkaisuja siellä, missä lapsia, nuoria ja perheitä kohdataan ja haasteet ilmenevät.

Pohjoinen osaamisen tukikeskus
Muut hankkeet

Kehittämistoiminnan tehtävänä on edistää alueen sotepalvelutuotannon uudistumista ja parantaa asukkaille tarjottavien palvelujen lisäksi toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Kehittämistyö perustuu strategisiin valintoihin. Hankkeiden merkitys kehittämistyössä ja sen resursoinnissa on erittäin suuri.

Muut hankkeet

Päättyneet hankkeet

Kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

POPsote

Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.

Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta.

Ota yhteyttä

Kehittämisprojektit
Airi Tolonen
Kehittämispäällikkö
airi.tolonen@pohde.fi
Sähköiset palvelut ja digi
Riikka Hirvasniemi
Kehittämispäällikkö
riikka.hirvasniemi@pohde.fi
Testaus- ja innovaatiotoiminta
Timo Alalääkkölä
Kehittämispäällikkö
timo.alalaakkola@pohde.fi