Kestävän kasvun ohjelma 2

Kestävän kasvun ohjelma 2 -kehittämishankkeen tavoitteena on esimerkiksi parantaa hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta.

Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla POP-Digi-Hoitotakuu 2

Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU-logo

Hankkeen päätavoitteet

Tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta sekä purkaa koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Edistää hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen saumattomuutta, hoidon jatkuvuutta, monialaista yhteistyötä ja palveluiden yhteensovittamista eri toimijoiden välillä. Erityishuomiota on kiinnitetty kansalliseen ja YTA-tasoiseen yhteistyöhön eri palveluiden kehittämisessä. Hankkeessa vahvistetaan digitaalisten palveluiden katveeseen jääville asukkaille tarjottavia palveluita ja heitä tuetaan digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Digitaalisia palveluja kehittämällä ja käyttöön ottamalla edistetään fyysisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hoitotakuun toteutumista. Vaikuttavien digitaalisten palveluiden käyttö vapauttaa henkilöresurssia potilas/asiakastyöhön ja lisää palveluiden tasavertaista saatavuutta. Tavoitteena on vahvistaa työkyvyn ja työllistymisen tukea etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa ja lisätä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä pysymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta.

Hankkeen tausta

Osana strategia- ja järjestämissuunnitelmatyötä on tunnistettu hyvinvoinnin alueellinen tilannekuva ja keskeiset kehittämis- ja toimenpidekohteet. RRP1-vaiheessa on toteutettu asiakassegmentointi ja digitaalisten palveluiden nykytilan kartoitus, joiden pohjalta on tunnistettu, kohdennettu ja tarkennettu RRP2:n toimenpiteet. Hankkeen avulla kiinnitetään erityishuomiota heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyn edistämiseen toimintaa kehittämällä ja digitaalisia ratkaisuja monipuolisesti hyödyntämällä. Hankkeen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä.

Hankkeen kohderyhmät

Hankekokonaisuuden kohderyhmät

Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevat asiakas- ja potilasryhmät: 1) lapset, nuoret ja perheet, 2) ikääntyneet ja omaishoitajat, 3) mielenterveys- ja päihdeongelmat, 4) työttömät ja syrjäytymisvaarassa olevat, 5) monisairaat ja –ongelmaiset, 6) pitkäaikaissairaat. Toimenpiteitä kohdistetaan myös kehitysvammaisiin ja kohderyhmiin kuuluviin suun terveydenhuollon asiakkaisiin sekä kaikkiin ammattilaisiin. Asiakas-, potilas- ja muita sidosryhmiä (eri järjestöt) sekä ammattilaisia osallistetaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

PILARI 3 kohderyhmät

Kehittämistyö kohdistuu 15–65-vuotiaisiin työkyvyn tuen asiakkaisiin ja eri alojen työpaikkoihin. Keskeisenä kohderyhmänä on laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen asiakkaat sosiaalihuollossa. Työkyvyn tuki- ja työkykykoordinaattori – koulutusten kohderyhmänä ovat työkyvyn tuen ammattilaiset alueen ja kuntien palveluista. Työkykykoordinaattorikouluttaja koulutusten kohderyhmänä ovat työkykykoordinaattorikoulutuksen käyneet.

PILARI 4 kohderyhmät

1) Paljon palveluita käyttävät, monisairaat ja ikääntyneet, 2) kehitysvammaiset, 3) lapset, nuoret ja perheet, 4) pitkäaikaistyöttömät ja nuoret ikäihmiset (v. 60–75), 5) omaishoitajat, 6) ammattilaiset. Kohderyhmänä on myös 13–29-vuotiaat nuoret, joilla on tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Hankkeen kesto

Hanke toteuttaa hyvinvointialueen hyväksyttyä strategiaa (2023-2030) ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaa (2023-2025). Hanketyötä tehdään ajalla 1.1.2023–31.12.2025.

Hankeosioiden esittely

PILARI 3

Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

PILARI 4: Investointi 1

Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa.

Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja hoitoon ja palvelujen piiriin pääsyn parantaminen.

Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallinen käyttöönotto ja jalkauttaminen.

PILARI 4: Investointi 2

Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

PILARI 4: Investointi 3

Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta.

PILARI 4: Investointi 4

Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot.

Kansalaisten digitaaliset palvelut, ammattilaisten digitaaliset järjestelmät, johtamisen ratkaisut ja uudet digitaaliset innovaatiot.

Sähköiset palvelut ja digi
Riikka Hirvasniemi
Kehittämispäällikkö
riikka.hirvasniemi@pohde.fi