Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi

Työikäisten palvelut kehittyvät

Palo2 -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueelle yhtenäinen työkyvyn tuen palveluintegraatiomalli vastaamaan paremmin työikäisen väestön palvelutarpeita. Tällä hetkellä työkyvyn tuen palvelut ovat sisällöltään ja laadultaan erilaisia, ja etenkin työttömien ja osatyökyisten palvelupolut ovat tällä hetkellä pirstaleisia. Palveluihin pääsy voi olla vaikeaa ja palvelut eivät ole aina tarkoituksenmukaisia tai toteudu oikea-aikaisesti. Palo2 -hankkeessa kehitettävän toimintamallin myötä työikäinen saa työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut yhden yhteydenoton periaatteella ja hän pääsee tarvitsemiinsa palveluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun työ ja työkyky otetaan puheeksi kaikissa palveluissa. Työikäisten palvelut toteutuvat jatkossa yhdenmukaisemmin ja tasavertaisemmin koko alueella. Ammattilaisten työ helpottuu yhdessä sovittujen konsultaatiokäytäntöjen ja monialaisen verkostotyön myötä. Hankkeessa järjestettävien koulutuksien myötä ammattilaisten työkyvyn tuen ja arvioinnin osaaminen kehittyy etenkin sote-palveluissa.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

Palo2 -hankkeessa kehitettävää monialaista työkyvyn tuen toimintamallia pilotoidaan eri puolilla Pohteen aluetta. Tavoitteena on jalkauttaa yhtenäinen toimintamalli koko alueelle. Työkyvyn tuen toimintamallin kehittämisen lisäksi hankkeessa pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta, joka sidotaan osaksi palvelukokonaisuutta. Myös työttömien terveystarkastuksia ja niiden toteutumista edistetään osana verkostoyhteistyötä.

Osahankkeen tavoitteet

  • Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja selkeä työkyvyn tuen toimintamalli, joka edistää työikäisten työkykyä ja työllistymistä
    • Työikäisten työkyvyn tuen tarve tunnistetaan kaikissa palveluissa
    • Työ- ja toimintakykyä arvioidaan monialaisesti
    • Palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja yhteisövaikuttavuuden mallin mukaisesti
  • Tavoitteena on ottaa käyttöön laatuperusteinen tuetun työllistymisen työhönvalmennus osaksi palvelukokonaisuutta
  • Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista, mm. työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja työn ja työkyvyn puheeksi ottoa kaikissa palveluissa

Osahankkeen toimenpiteet

Palo2 -hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä on yhtenäisen ja monialaisen työkyvyn ja työllisyyden tuen toimintamallin kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Työkyvyn tuen palvelut integroidaan osaksi sote -keskusten palveluvalikkoa. Palvelukokonaisuuteen integroidaan muun muassa sote-palvelut, työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut), kuntien työllisyyspalvelut, Kelan palvelut, järjestöjen ja yhdistysten palvelut sekä oppilaitospalvelut. Käyttöön otettava toimintamalli perustuu yhteisövaikuttavuuden viitekehykseen, jonka mukaan Pohteella on jo kehitetty esimerkiksi lapsiperheiden monialaista palvelukokonaisuutta. Yhteisövaikuttavuuteen perustuva toimintamalli on todettu vaikuttavaksi keinoksi monimutkaisten ilmiöiden ratkaisemisessa.

Hankkeessa pilotoidaan ja otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus osaksi palvelukokonaisuutta. Laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus on vaikuttavaksi todettu toimintamalli osatyökyisten työllistymisen edistämisessä. Työhönvalmennuksessa tuetaan intensiivisesti sekä työntekijää että työnantajaa.

Hankkeessa edistetään työikäisten palveluissa toimivien ammattilaisten osaamista tarjoamalla erilaisia koulutuksia, kuten esimerkiksi työkykykoordinaattorikoulutusta Oulun seudun ammattikorkeakoulun järjestämänä. Lisäksi hanke järjestää erilaisia koulutuksia mm. työn ja työkyvyn puheeksi ottoon ja työkyvyn arviointiin sekä verkostoyhteistyöhön liittyen.

Materiaalit ja linkit

 

RRP2, Palo2-hanke
Markus Pekkala
Projektipäällikkö
markus.pekkala@pohde.fi
RRP2-hanke
Saara Penttilä
Projektisuunnittelija
saara.penttila (at) pohde.fi