Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi

Työikäisten palvelut kehittyvät

Tällä hetkellä työikäisten, etenkin osatyökykyisten ja työttömien, palvelut ovat pirstaleisia, sisällöltään ja laadultaan erilaisia. Palveluihin pääsy voi olla vaikeaa, ja palvelut eivät ole aina tarkoituksenmukaisia tai toteudu oikea-aikaisesti. Sosiaali- ja terveyskeskusten työkyvyn tuen palveluita ja monialaista yhteistyötä kehittämällä vastataan paremmin työikäisen väestön palvelutarpeisiin. Hankkeessa kehitettävän toimintamallin myötä asiakas pääsee tarvitsemiinsa palveluihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja otetaan puheeksi kaikissa työikäisten palveluissa. Tarvittaessa asiakas saa monialaista tukea työkyvyn ja työllistymisen tueksi. Kehitettävän toimintamallin on tarkoitus laajentua koko Pohteen alueelle. Tavoitteena on yhdenmukaiset ja tasa-arvoiset työkyvyn tuen palvelut koko Pohteen alueella Kehittämistyön teoreettisena viitekehyksenä on yhteisövaikuttavuus, jonka mukaisesti Pohteella on jo kehitetty esimerkiksi lapsiperheiden monialaista palvelukokonaisuutta. Hanke kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyskeskusten työkyvyn tuen toimintamallia, monialaista ja -ammatillista yhteistyötä, sekä työttömien terveystarkastuksia. Lisäksi pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta ja edistetään työikäisten palveluissa toimivien ammattilaisten osaamista.

Osahankkeen tavoitteet

  • Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja selkeä työkyvyn tuen toimintamalli, joka edistää työikäisten työkykyä ja työllistymistä
    • Työikäisten työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja otetaan puheeksi kaikissa palveluissa.
    • Työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja tuetaan monialaisesti.
    • Palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja yhteisövaikuttavuuden mallin mukaisesti.
  • Tavoitteena on yhtenäistää työttömien terveystarkastusten toteutus koko Pohteen alueella.
  • Tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten asiakkaiden työllistymistä pilotoimalla laatuperusteista tuetun työllistymisen työhönvalmennusta osana työikäisten sosiaalipalveluita.
  • Tavoitteena on vahvistaa työikäisten palveluissa toimivien ammattilaisten ymmärrystä työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta sekä lisätä osaamista tuen tarpeen tunnistamisessa, puheeksi otossa ja arvioinnissa.

Osahankkeen toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään Pohteen sote-keskuksiin yhtenäinen monialainen työkyvyn tuen toimintamalli, jota pilotoidaan kunnissa. Toimintamallin keskiössä on työttömien terveystarkastukset, joita yhtenäistetään koko Pohteen alueella. Työkyvyn tuen tarpeen arvioinnissa ja tuessa hyödynnetään jo olemassa olevia ja kehitettäviä digitaalisia palveluja. Monialaisessa työkyvyn tuen toimintamallissa integroidaan sote-palvelut, työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut), kuntien työllisyyspalvelut, Kelan palvelut, järjestöjen ja yhdistysten palvelut sekä oppilaitospalvelut. Sovitaan konsultaatiokäytänteet ja monialaisen verkostoyhteistyön toimintaperiaatteet helpottamaan ammattilaisten työtä.

Hankkeessa pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta työikäisten sosiaalipalveluissa Iissä ja Ylivieskassa. Laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus on vaikuttavaksi todettu toimintamalli vaikeasti työllistyvien osatyökyisten työllistymisen edistämisessä. Työhönvalmennuksessa tuetaan intensiivisesti sekä työntekijää että työnantajaa.

Hankkeessa edistetään työikäisten palveluissa toimivien ammattilaisten osaamista tarjoamalla erilaisia koulutuksia, kuten esimerkiksi työkykykoordinaattorikoulutusta Oulun seudun ammattikorkeakoulun järjestämänä. Lisäksi hanke järjestää koulutuksia työkyvyn tuen tarpeen tunnistamisesta ja puheeksi otosta, työkyvyn tuen tarpeen arvioinnista sekä työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Materiaalit ja linkit

 

RRP2, Palo2-hanke
Markus Pekkala
Projektipäällikkö
markus.pekkala@pohde.fi
RRP2-hanke
Saara Penttilä
Projektisuunnittelija
saara.penttila (at) pohde.fi