Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta

Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia

Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia -hanke on Kansallisen HTA-koordinaatioyksikön FinCCHTA:n koordinoima hanke, joka on jaettu kahteen eri osahankkeeseen: Terveydenhuollon suositukset (TeSu) ja Sosiaalihuollon suositukset (SoSu). SoSu-osahankkeen toteutuksessa on mukana Sosiaalialan osaamiskeskus Verso yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA tuottaa osahankkeeseen selvityksen näyttöön perustuvien sosiaalipalvelujen tilanteesta muissa Pohjoismaissa.

Hankeosion tarkoituksena on lisätä kustannusvaikuttavuustiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa ja luoda pysyvä ja yhtenäinen malli sen integroimiseksi suosituksiin.

Pyrimme selvittämään sosiaalihuollon edellytykset näyttöön perustuviin suosituksiin ja selkeyttämään siinä käytettävää termistöä.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

  • Terveydenhuollon suositukset (TeSu)
  • Sosiaalihuollon suositukset (SoSu)

Osahankkeen tavoitteet

Tesu-osahankkeen tavoitteena on lisätä kustannus- ja/tai kustannusvaikuttavuustiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa. Samalla luodaan ohjaava malli kustannus- ja kustannusvaikuttavuustiedon esiin tuomisessa ymmärrettävässä muodossa terveydenhuollon suosituksissa. Lisäksi tavoitteena on luoda pysyvä yhteistyöverkosto aiheen parissa toimivista tahoista. Hankkeen aikana selvitetään kansallisten laaturekistereiden hyödyntämistä kustannus- ja/tai kustannusvaikuttavuustietoa sisältävien suosituksien teossa ja vaikutusten arvioinnissa.

SoSu-osahankkeessa selvitetään sosiaalihuollon nykytila sekä tiedolliset ja organisatoriset edellytykset, mahdollisuudet ja esteet sosiaalihuollon näyttöön perustuviin suosituksien aikaansaamiseksi. Sosiaalihuollon osahankkeen tavoitteena on tuottaa kehitysmalleja, ehdotuksia ja skenaarioita koskien toiminnan organisoimista, jotta näyttöön perustuvien sosiaalihuollon suositusten aikaansaamisessa voitaisiin edetä kansallisesti.

Osahankkeen toimenpiteet

  • Pilotoidaan taloudellisen tiedon sisällyttämistä terveydenhuollon suosituksiin (Hotus hoitosuositus® & Kasvun tuen menetelmäsuositus)
  • Duodecim Oy Käypä hoito -suositusyhteistyö
  • Suosituspilotti ja sosiaalihuollon valmius suosituksiin Suomessa ja Pohjoismaissa
  • Ylläpidetään yhteistyötahojen välillä verkostoa ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa
  • Rakenteiden ja prosessien kehitys pilottien kautta

Osahankkeen tulokset

Materiaalit ja linkit

FinCCHTA
Vilma Westersund
Erikoissuunnittelija, TeSu-osio
Vilma.Westersund (at) pohde.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Maria Tapola-Haapala
Tutkija, SoSu-osio
maria.tapola-haapala (at) paijatha.fi