Palvelujen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvonta

Valvomme palvelutuotantoamme. Tuotamme osan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluistamme hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta.

Lue lisää alta

Toimialueen tehtävät

Palvelujen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvontapalvelualue tuottaa asiakkaalle annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen perustuen, kun niiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi toimialueilla.

Palvelualue ohjaa ja valvoo hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa ja vastaa hyvinvointialueen omavalvontaohjelman mukaisesta valvonnasta ja sen toteutumisesta.

Palvelualueella toimii myös asiakasmaksuyksikkö, jossa päätetään asiakasmaksuista.

Hankintapalvelut
Arja Heikkinen
Hankinta- ja valvontajohtaja
työ
arja.heikkinen@pohde.fi

Hankinnat

Hankinnoissa noudatetaan hyvinvointialueen strategiaa, järjestämissuunnitelmaa, hankintaohjetta, hankintalakia sekä hankittavan palvelun lainsäädäntöä. Hankintoja valmisteltaessa otetaan huomioon asiakkaiden palvelutarpeissa tapahtuneet muutokset, asiakaskokemukset, palveluiden saavutettavuus, palveluiden vaikuttavuustavoitteet, mahdollisuudet ratkaista palvelutarpeita innovatiivisten hankintojen avulla ja asiakkaiden osallistumismahdollisuudet suunnitteluun. Hankintoja ohjaa monituottajuusperiaate ja palveluntuottajien kanssa toteutetaan säännöllisesti markkinavuoropuhelut sekä yhteistyötapaamiset myös hankinnan aikana.

Hankinnan tehtäviin kuuluvat hankintasopimusten hallinta, dynaamisen hankintajärjestelmän ylläpitäminen, palveluntuottajien hyväksymispäätökset, sopimusten laatiminen, sopimusohjaus, sopimusten indeksikorotusten hyväksyntä, palvelusetelien sääntökirjojen valmistelu ja päivittäminen sekä palveluseteliyrittäjien hyväksymisprosessin hallinta, yhdenmukaisten palvelukriteerien ja soveltamisohjeiden valmistelu ja päivittäminen.

Hankintapalvelut
Miia Kekarainen
Hankintapäällikkö
miia.kekarainen@pohde.fi

Valvonta

Valvonnalla varmistutaan siitä, että asiakas saa sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttajalta tarpeensa mukaiset palvelut laadukkaasti, turvallisesti, yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti. Valvonnalla pyritään lisäämään asiakkaiden tietoa ja luottamusta järjestetyistä palveluista. Valvonnan sisältö ja palveluille asetettavat laatuvaatimukset ovat yhtäläiset hyvinvointialueen omassa tuotannossa, palvelusetelituotannossa sekä ostopalveluissa ja valvonnalla seurataan niiden toteutumista. Sopimusvalvonnalla toteutetaan samanaikaisesti lakiin perustuvaa valvontaa ja sopimukseen sisältyvien sopimusehtojen noudattamista. Sopimusvalvontaan kuuluu reklamaatio- ja sanktioprosessien toimeenpano ja seuranta korjaavien toimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Valvonnan vastuualue toimii yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisena paikallisena valvontaviranomaisena sekä antaa lausunnot ja tekee selvitykset tarkastus- ja lupa-asioissa.

Palvelualue valmistelee yhdessä toimialueiden johtajien kanssa tulevaisuuslautakunnalle päätöksentekoon sosiaali- ja terveydenhuollon hankintojen strategiset periaatteet, sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäiset palvelukriteerit, harkinnanvaraiset asiakasmaksut ja palveluseteliarvot aluevaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi palvelualue valmistelee hankinnat päätöksentekoon aluehallitukselle.

Elisa Roimaa
Valvontapäällikkö
elisa.roimaa@pohde.fi

Asiakasmaksut

Asiakasmaksuyksikkö
Mari Hemmilä
Vastuuyksikköpäällikkö
mari.hemmila (at) pohde.fi