Palvelujen järjestäminen ja konsernipalvelut

Järjestämistoiminnot vastaa hyvinvointialueen palvelujen toiminnasta, kehittämisestä, tutkimuksesta ja opetuksesta. Konsernipalvelut palvelee koko Pohteen organisaatiota.

Lue lisää alta
Järjestämistoiminnot ja konsernipalvelut

Järjestäjätoiminto vastaa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisesta suunnittelusta, resurssien kohdentamisesta, hankinnasta, palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Lisäksi järjestämistoiminto vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä, tutkimuksesta ja opetuksesta sekä yhteistyöalueeseen liittyvistä järjestämisen tehtävistä siten, että palvelut toteutuvat laissa kuvatulla tavalla ja hyvinvointialueen asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Järjestämistoiminto tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialuejohdon kanssa.

Konsernipalvelut palvelee koko muuta organisaatiota. Konsernipalveluihin kuuluu hallinto, HR, talous ja hankinnat, tietohallinto, tekniset palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut ja viestintä.

Järjestämistoiminnot

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja
Kirsti Ylitalo-Katajisto 044 703 4007
johdon sihteeri Päivi Tuomaala 050 327 6194
kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
paivi.tuomaala@pohde.fi
Strategiatyö ja resurssiohjaus

Strategiatyö ja resurssiohjaus -palvelualueeseen kuuluvia vastuualueita ovat strategia- ja järjestämissuunnitelmatyö, tiedolla johtaminen ja resurssiohjaus sekä laatu- ja asiakaspalautejärjestelmät.

Strategiatyö ja resurssiohjaus
Palvelujen hankinta, hallinta ja valvonta

Toimialueen tehtäviin kuuluu palvelujen hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen perustuen, kun niiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi toimialueilla.

Palvelualue ohjaa ja valvoo hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa ja vastaa hyvinvointialueen omavalvontaohjelman mukaisesta valvonnasta ja sen toteutumisesta. Palvelualueella toimii myös asiakasmaksuyksikkö, jossa päätetään asiakasmaksuista.

Palvelujen hankinta, hallinta ja valvonta
Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi

Jotta toimijat pystyvät palvelemaan asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, niiden on sovitettava toimintansa yhteen. Tästä yhdessä tekemisen paikasta käytetään termiä yhdyspinta.

Osallisuus on arjessa helppoa vaikuttamista.

Hyvinvoinnin edistäminen on hyvän arjen edistämistä ennaltaehkäisevässä mielessä.

Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen
Kehittäminen

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti ja yhdessä alueen kuntien sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kanssa, jotta ihmisten saavat sosiaali- ja terveyspalveluita laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Kehittämisen palvelualue
Tutkimus, opetus ja koulutus

Palvelujen uudistamisessa hyödynnetään tutkittua tietoa.

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalvelujen ja pelastustoimen jatkuva uudistaminen vaatii tuekseen tutkittua tietoa ja yhdessä eri toimijoiden kanssa tehtyä kehittämistyötä. Hyvinvointialue on myös merkittävä opiskelu- ja harjoittelupaikkojen tarjoaja.

Tutkimus, opetus ja koulutus

Konsernipalvelut

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi
Hallinto
Hallinto
Henkilöstöasiat

Henkilöstöpalvelut (HR) vastaavat henkilöstöjohtamisen yhdenmukaisista ja johtamista tukevista linjauksista sekä toimivista rakenteista ja käytännöistä. HR:n kuuluu sekä henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM) että henkilöstön kehittäminen (HRD).

Henkilöstöasiat
Talous ja hankinnat

Talous- ja hankintapalvelujen kokonaisuuteen kuuluu taloussuunnittelu, laskentapalvelut, asiakasmaksut sekä hankinnat ja tavaralogistiikka.

Talous ja hankinnat
Tietohallinto

Tietohallinnon toiminta- ja palvelumalli perustuvat käyttäjien tarpeiden mukaiseen palvelujen järjestämiseen ja hallintaan, kyber- ja tietoturvavaatimukset huomioivaan toiminnan kehittämiseen ja monitoimittajaympäristöön. ICT-, tietojärjestelmä- ja tietopalveluja hankitaan ja järjestetään parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Tietohallinto
Tekniset palvelut

Tekniset palvelut -palvelualue muodostuu tilapalvelujen, rakennuttamispalvelujen, ylläpitopalvelujen sekä lääkintäteknisten palvelujen vastuualueista.

Palvelualueen tavoitteena on tukea hyvinvointialueen toimialojen toimintaa tarjoamalla käyttäjille terveelliset, toimivat ja turvalliset toimintaympäristöt.

Tekniset palvelut
Ateria- ja puhtauspalvelut

Ateria- ja puhtauspalvelujen avulla tuotamme hyvinvointialueen asiakkaille ravitsevia, maukkaita ja ravintosuositukset täyttäviä ateriakokonaisuuksia. Huolehdimme, että asiakkaillamme on puhtaat, turvalliset ja viihtyisät tilat.

Ateria ja puhtauspalvelut
Viestintä

Viestinnän palvelualue vastaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta, tuotannoista ja kehittämisestä. Viestintä edistää organisaation yhteisen identiteetin ja organisaatiokulttuurin muodostumista.

Keskeisiä tehtäviä ovat asiakaslähtöisten, saavutettavien viestintäkanavien rakentaminen ja osallisuuden edistäminen.

Viestintä ja media
Hyvinvointialueen toiminta ja talous

Hyvinvointialueemme päätökset perustuvat demokratiaan. Vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Tutustu toimielimiin, pöytäkirjoihin ja esityslistoihin Päätöksenteko-sivuilla.