Palveluntuottajat

Tietoa palveluntuottajille ja yritysasiakkaille

Lue lisää alta
Tiedote palveluntuottajille

Yritysten ja Pohteen näkökulmasta on tärkeää, että laskut kiertävät sujuvasti ja suoritukset saadaan yrityksille maksuun oikea-aikaisesti.

Mikäli maksuissa on viivästystä, pyydämme ottaamaan nopealla aikataululla yhteyttä Monetraan osoitteeseen ostoreskontra.pohde@monetra.fi.

Laskujen sujuvan kierron ja maksuunpanon varmistamiseksi Pohteelle lähetettävällä laskulla on tärkeää olla:
• Toimipaikkatunniste (esim. Kalajoen terveyskeskus) tai vaihtoehtoisesti toimitus- tai postiosoite (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä)
• Laskun tarkastajan nimi (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä)
• Vastuuyksikkö (kustannuspaikka)- tai projektitieto (ensisijaisesti Viitteenne-kentässä)
• Tilausnumero, tilaajan ilmoittama tilausnumero (esim. EFxxxxxxxx). Yksi lasku saa sisältää vain yhden tilausnumeron.
• Sopimusnumero, jos lasku perustuu tehtyyn sopimukseen

Palveluntuottajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeudutaan sähköisen palvelusetelijärjestelmän kautta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä tavalla.

Ohje yksityisten sosiaali- tai terveyspalveluiden tuottajaksi hakeutumisesta löytyy sivun alaosasta.

Palveluntuottajan asiakkaat

 • Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa palvelun ostaa.
 • Asiakas tekee palvelusopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa sopimuksessa mainitun irtisanomisajan puitteissa.
 • Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Tiedot yksityisistä tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla sähköisestä parastapalvelua.fi – sivuston palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä.

 

PSOP-järjestelmässä asiakas voi

 • vertailla eri palveluntuottajia
 • valtuuttaa läheisen hoitamaan asioita puolestaan
 • pyytää palvelusetelipalveluista omavastuuraportin palveluntuottajalta (raportista voi tarkistaa, että merkinnät ovat oikein ja näkee maksuosuuden, joka jää itse maksettavaksi)
 • antaa palautetta saamastaan palvelusta.

Lisätieto- ja ohjesivuja

Ohjeet yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille ilmoitus- ja lupamenettelystä

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta

Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia asumispalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta tuottaakseen palvelut arvonlisäverottomasti.  Ilmoitus tulee tehdä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa

 • eri asiakasryhmien kotipalvelu ja tukipalvelut,
 • päivätoiminta,
 • ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut,
 • muut sosiaalihuollon avopalvelut ja kotiin annettavat palvelut.

Toimintailmoituksen liitteeksi tulee toimittaa seuraavat liitteet:

 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys,
 • kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta,
 • toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytettävät alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstörakenne),
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta,
 • jäljennös tietosuojalain (1050/2018) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta,
 • omavalvontasuunnitelma (tehtävä viimeistään kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta).

Jos palveluja tuotetaan erillisissä toimitiloissa, ilmoitukseen liitetään lisäksi:

 • tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma,
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys,
 • pelastusviranomaisen lausunto,
 • ympäristöterveydenhuollon viranomaisen lausunto, jos tiloissa tarjoillaan ruokaa.

Jos palvelujen tuottajan toimintaan liittyy työskentelyä lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, on toiminnan vastuuhenkilön esitettävä rikosrekisteriote valvonnan asiantuntijalle.

Vastuuhenkilön kelpoisuuden arviointi perustuu sosiaalihuoltolain 46 a §:n 3 momentin mukaisiin vaateisiin: tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Alan tuntemuksella lupaviranomainen tarkoittaa ko. toimintayksikön palvelualan tuntemusta.

Ilmoituksenvaraisista palveluista toimitetaan ilmoitus liitteineen Pohteen kirjaamoon kirjaamo(at)pohde.fi otsikolla: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta. Valvonnan asiantuntija tarkistaa, että ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Jos ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, lähetetään asiasta lisäselvityspyyntö.

Postiosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 10
90029 POHDE

kirjaamo (at) pohde.fi

 

Ilmoituksen käsittely

Valvonnan asiantuntija tarkistaa ilmoituksen, liitteet ja tekee käynnin palvelutuotannon toimitiloihin tarvittaessa. Tarkastuskäynnin jälkeen ilmoitus liitteineen sekä hyvinvointialueen lausunto lähetetään aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee hyväksytyn palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Aluehallintoviraston rekisteröinti on maksullista.

 

Hakeutuminen kotipalvelujen tukipalvelutuottajaksi

Kotipalvelujen tukipalveluihin kuuluvat sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaiset ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista.

Kotipalvelun tukipalvelut lisätään hyvinvointialueen ylläpitämään rekisteriin. Ilmoitus liitteineen toimitetaan Pohteen kirjaamoon otsikolla: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta.

Valvonnan asiantuntija  tarkistaa tiedot ja liitteet. Jos ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, lähetetään asiasta lisäselvityspyyntö.

Hankinta- ja valvontajohtaja tekee valvonnan asiantuntijan esittelystä hallintopäätöksen ei-rekisteröitävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Hallintopäätös varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Hyväksynnän jälkeen palveluntuottaja merkitään hyvinvointialueen tukipalvelurekisteriin. Tukipalveluiden rekisteröinti on maksutonta.

Postiosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 10
90029 POHDE

kirjaamo (at) pohde.fi

 

Yksityisen terveydenhuollon palvelut

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) 9 a § velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään toiminnastaan ilmoituksen aluehallintovirastoon aloittaessaan toiminnan itsenäisenä ammatinharjoittajana (toiminimellä eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana). Ilmoitus tulee toimittaa ennen toiminnan aloittamisajankohtaa siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella palveluja pääasiallisesti annetaan.

Toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle 30 päivän kuluessa siitä, kun palvelujen antaminen lopetetaan joko kokonaan tai yksittäisessä toimipaikassa. Ilmoitus toiminnan lopettamisesta annetaan lomakkeella ”Itsenäisen terveydenhuollon ammatinharjoittamisen lopetusilmoitus”.

Ohje yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalle

 

Yksityisen terveydenhuollon luvat

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla täytyy olla lupa palvelujen tuottamiseen. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä (Oy, Ky, Ay), osuuskuntaa, säätiötä tai yhdistystä. Palvelujen tuottamisen voi aloittaa vasta sitten, kun lupa toimintaan on myönnetty. Jos palkataan muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä osaksi toimintaa, tulee hakea yksityisen terveydenhuollon toiminnalle.

Luvaton toiminta on rangaistavaa.

 

Terveydenhuollon palvelujen tuottaminen itsenäisenä ammatinharjoittajana

Jos tarjotaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluja terveydenhuollon itsenäisenä ammatinharjoittajana tai niin sanottuna toiminimiyrittäjänä yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnuksella, tehdään itsenäisestä terveydenhuollon ammatinharjoittamisesta aluehallintovirastoon ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitus toiminnasta itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toiminimiyrittäjänä

Terveydenhuollon ammattioikeus täytyy löytyä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä eli Terhikistä.

 

Tilojen käyttöönottotarkastus (tarkastuskertomus)

Jos yritys toimii omissa tai vuokratuissa tiloissa, täytyy terveydenhuollon palvelujen antamiseen käytettävät tilat ja laitteet tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa.  Toiminnan luonne vaikuttaa tilojen vaatimuksiin.

Toimitilojen tarkastuksesta vastaa hyvinvointialue. Ota yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, jos haluat tilata toimitilojen ja laitteiden tarkistuksen. Tarkastuksessa tilojen on oltava toimintakunnossa.

Toimitilan tilat ja laitteet tarkastetaan tarkastuskertomuksen mukaisesti. Varmista, että lähetät tarkastuskertomuksen hakemuksen liitteenä. Tilojen pohjapiirustus pyydetään tarvittaessa.

Yleiset vaatimukset terveydenhuoltopalveluja tuottavalle yritykselle ovat:

 • vastaanottohuoneen ja toimenpidehuoneen vähimmäispinta-ala on noin 12–16 m2,
 • terapeutin hoitotilan vähimmäispinta-ala on noin 7 m2,
 • vastaanottohuoneen ilmastoinnin, äänieristyksen ja WC-tilojen täytyy olla asiakkaille riittäviä. Vastaanottohuoneen oven äänieristyksen suositus on vähintään 25 desibeliä,
 • vastaanottohuoneessa on oltava käsienpesupiste,
 • tilojen sisustusmateriaalien täytyy olla tarkoituksenmukaiset ja helposti puhdistettavat,
 • instrumenttien sterilointia ja puhdistusta varten täytyy olla erillinen huoltotila,
 • laitteiden ja tarvikkeiden huolto on järjestetty asianmukaisesti.

Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen

 

Toimita täyttämäsi tarkastuskertomuksen yhteydessä oheiset liitteet

 • Aluehallintoviraston tai Valviran lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen,
 • pohjapiirros,
 • palotarkastus, joka on tehty nimenomaisesti palvelun tuottamisen kohteeseen,
 • omavalvontasuunnitelma, jos palvelua tuotetaan useammassa kuin yhdessä toimipisteessä.

Tarkastuskertomus ja liitteet toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan kirjaamoon otsikolla: Käyttöönottotarkastus.

Postiosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 10
90029 POHDE

kirjaamo (at) pohde.fi