Hoito syytteen sijaan (HSS) toimintamalli

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Kohderyhmänä ovat ensimmäistä kertaa huumausaineiden käyttörikoksesta kiinnijääneet henkilöt Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Tavoitteena on madaltaa hoitoonohjauksen kynnystä ja saada huumausaineita käyttävät varhaisessa vaiheessa hoidon piiriin, tällä tavoitellaan huumausaineiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen vähentymistä. Yhtenäisen moniammatillisen toimintamallin ja kohderyhmälle suunnatun hoitointervention toteutus. Edistetään syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden yhteiskuntaan integroitumista. Monialainen yhteistyö mahdollistaa julkisen palvelujärjestelmän kehittämisen entistä toimivammaksi, sekä edistää hoidon saatavuutta ja yhteistyön parantumista eri toimijoiden välillä. HSS- toimintamalli antaa poliisille selkeän työkalun ihmisen hoitoonohjaukseen, jollaista ei ole aikaisemmin ollut heidän käytettävissään.

Hankkeessa on Oulussa toteutetun pilottijakson aikana kehitetty hoitointerventiota, joka otetaan yhteneväisesti käyttöön koko Pohteen alueella HSS- hoitojakson tueksi. Hoitojaksolle tulijat olivat aloittelijoita huumausaineiden käytössä, joten heidän varhainen tavoittamisensa ja asenteisiin vaikuttaminen on ensiarvoisen tärkeää käytön jatkumisen kannalta.

Pohteen alueen henkilökuntaa ja poliisitoimea on koulutettu HSS- toimintamallin käyttöönoton tueksi.

Kaikki lähtee poliisista, he ohjaavat ensi kertaa huumausaineiden käyttörikoksesta kiinni jääneen henkilön hoitojaksolle (poliisilla on velvollisuus ohjata hoitoon ja nyt HSS toimintamalli mahdollistaa tämän).

Rikoslaki 19.12.1889/39, Toimenpiteistä luopuminen 50 luku 7§ (22.8.2014/673)

Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta tässä luvussa mainitusta rikoksesta voidaan, sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa tai tässä laissa säädetään, jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Poliisi informoi henkilöä HSS-jakson sisällöstä ja hänen suostuessaan hoitojaksolle, poliisi toimittaa henkilön allekirjoittaman suostumuslomakkeen ryhmäsähköpostiin, jota päihdepalveluiden yhteyshenkilöt seuraavat.

Päihdepalveluiden työntekijä vastaa hoitojakson toteutuksesta ja koordinoi toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Hoitojakso käynnistyy ja sen kokonaispituus on max. 5 kk ja 3–5 tapaamiskertaa. Jakson päätyttyä päihdetyöntekijä toimittaa poliisille todistuksen, mistä käy ilmi asiakkaan sitoutuminen hoitojaksoon ja otetut huumeseulatulokset.

Hoito syytteen sijaan (HSS) toimintamalli, RRP2-hanke
Nina Seppänen
Projektisuunnittelija
nina.m.seppanen (at) pohde.fi
Hoito syytteen sijaan (HSS) toimintamalli, RRP2-hanke
Päivi Rytinki
Projektisuunnittelija
paivi.rytinki (at) pohde.fi