Hoidon jatkuvuuden ja saatavuuden kehittäminen

Hoidon tarpeen arviointiin saatiin tuotua työkaluja, joilla asiakkaan hoidon jatkuvuutta ja saatavuutta parannettiin. Todettiin, että Hoidon perusteet.fi- sovellus on toimiva ja sen avulla saadaan hoidon tarpeen arviointiin yhteneväisyyttä.

Konsulttilääkärin työnkuvaa on saatu järkeistettyä. Todettiin että yksi konsulttilääkäri riittää. Ajanvarauskirjoille on suunniteltu kiireetöntä konsulttiaikaa omien potilaiden jatkoille. Tästä henkilöstön informoiminen ilmeisesti on ollut heikkoa, koska näitä aikoja jää hyödyntämättä.  Kiireettömien sairaanhoitajien vastaanottojen kirjaamisen tueksi tehdyt valmiit fraasipohjat yhtenäistävät ja ohjaavat kirjaamista. Fraasipohjat myös tukevat hoitajan työskentelyä vastaanotolla, koska niistä löytyvät pitkäaikaissairauksien hoitokäytänteet.  Laboratoriokaavakkeen uudistus on osoittautunut toimivaksi ja helpottaa hoidon tarpeen arviointia Fysioterapian suoravastaanottoajat ovat osoittautuneet hyödylliseksi.

Terveyshyötypotilaiden kohdalla terveys- ja hoitosuunnitelmamallit osoittautuivat käytännössä hyvin raskaiksi runsaan tiedon keruun vuoksi. Suunnitelmista tuli vain ongelmiin keskittyvä, ei voimavaralähtöinen. Suunnitelmien rakenne ei ollut looginen. Kokeilussa olleet mallit eivät jääneet käyttöön vaan terveys- ja hoitosuunnitelmia jatkettiin jo olemassa olevalla mallilla. Jatkossa otetaan käyttöön Lifecaressa oleva sovellus.

Videovisin käyttäminen on osoittautunut toimivaksi. Jatkossa tämän käyttöä on tarkoitus lisätä. Diabeteshoitajan etävastaanottopäiviä on jatkossa enemmän.  Omahoidon käyttö on lisääntynyt. Asiakkaat lähestyvät Omahoidon kautta hoitajia enemmän.

Kokonaisuudessaan lääkäreiden ja hoitajien yhteistyö on parantunut. Toiminta on sujuvampaa. Asioista keskustellaan enemmän, mutta säännöllisille yhteisille palautekeskusteluille olisi tarvetta. Perehdytyskansiota on päivitetty ja koottu hoito-ohjeita ym., jotta tieto olisi helpommin löydettävissä.  Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan työntekijät kokivat tärkeänä, että huomioidaan jokaisen hoitajan työkyky ja taidot työnkuvaa suunnitellessa sekä huomioidaan kiinnostuksen kohteet. Poissaoloja sijaistamalla taattaisiin riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa. Toivottiin että työntekijä pääsee vaikuttamaan työpäivän kulkuun yhteisesti sovituissa raameissa sekä selkeää ohjeistusta hoitopoluista ja käytänteistä tiettyjen asioiden hoitamisessa.