Kehittämisohjelman tavoitteet

  • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  • Palveluiden monialaisuuden ja toimivuuden varmistaminen
  • Kustannusten nousun hillitseminen

Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden kehittämiseen on tehty seuranta toimia ja toimintaa kehitetään edelleen. Toiminnan painopisteen siirtämistä raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön on kehitetty konsultaatiomahdollisuuksia lisäämällä ja digihoitopolkujen kehittämisen avulla.

Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistamiseksi on edistetty tiedolla johtamisen (tilastotiedot) ja monialaisten pilottien toimintatapoja kehittämällä. Kustannusten nousun hillitsemiseksi on aloitettu monialaisen toiminnan ja hoidon jatkuvuuden pilotit sekä etävastaanottopalveluja kehitetään. Hoitotakuun kehittämisohjelmalla tähdätään siihen, että ihminen pääsee kiireettömään hoitoon seitsemän vuorokauden sisään hoidon tarpeen arvioinnista.

Kehittämisohjelman toimenpiteet

  • Digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja jalkauttaminen
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Ammattilaisten työnkuvien kehittäminen työparien työtä painottavaksi
  • Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön kehittäminen
  • Muut hanketyön aikana muotoutuvat toimenpiteet (muun muassa hoitoon pääsytietojen luotettavuus, T3, COCI)

Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ansiosta asiointi helpottuu, hoitoonpääsy nopeutuu ja asiakkaille voidaan varmistaa kokonaisvaltainen hoito

Hoidontarpeen arvioinnin ja kirjaamisen kehittäminen koko alueella on edennyt ja toimintamalli on kuvattu Innokylään. Hoidon saatavuuden seuranta on aloitettu koko aluetta kattavasti ja hoitoon pääsytietojen luotettavuutta on parannettu. Hoidon saatavuustietojen seuranta on syventänyt ymmärrystä hoidon saatavuudesta ja tuonut eri kuntien tilanteen näkyväksi.

Organisaatioiden hyvät käytänteet ja toimintatavat on tuotu yhteisesti esille ja siitä on voitu oppia koko alueella. Nykyiset organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä on tehty perusterveydenhuollon kesken ja yhteistyömahdollisuuksia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on kartoitettu ja osin aloitettu. Digitaalisia ratkaisuja on edistetty ja otettu käyttöön. Omaolon oirearvioiden käyttöönottoa on edistetty. Moniammatillisen toimintatavan pilotit olivat kahdessa yksikössä syyskuun 2022 loppuun saakka.

Useita alueen organisaatioita on mukana THL:n Hyvä vastaanotto valmennuksessa, joka tukee henkilöstön valmiutta toimia aktiivisena osallisena ja kehittäjänä toimintatapojen muutoksessa sekä henkilöstön tehtävät edesauttavat hoitotakuun kehittymistä. Yhteistyö mielenterveys ja päihdetyön hankeen kanssa tukee psykiatrisen asiakkaan hoitoon pääsyä ja koulutuksellista yhteistyötä on löydetty.

Hoitotakuun pilotit

Kehittämisohjelman koulutukset

Digitaitava sote -työpajakokonaisuus

Hyvinvointialueen sote-henkilöstölle on järjestetty syksyn 2021 aikana digitaitoja parantavia työpajoja. Työpajat jatkuvat myös vuonna 2022.

Kansansairaudet hoitotyössä -täydennyskoulutus

Moniammatillisen työtavan pilotti

POPsoten Hoitotakuun kehittämisohjelma aloitti syyskuussa 2021 vastaanottojen moniammatillisen työtavan pilotin Kuusamon ja Pudasjärven terveyskeskuksissa sekä Oulun Kontinkankaan terveysaseman yhdessä tiimissä. Tarkempia tietoja pilotin etenemisestä Innokylästä. Pilotin tavoitteena on parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta sekä hoidon jatkuvuutta.

Kehittämisohjelman tuloksia

Kehittämisohjelman materiaalit

Hoidon tarpeen arviointiin perustuvat hoitoonpääsytiedot Pohjois-Pohjanmaan alueella

Hoitoonpääsytiedot hammashoitajat Pohjois-Pohjanmaa

Yhteystiedot

Hoitotakuun kehittämisohjelma
Margit Yli-Kotila
Projektikoordinaattori / vastaanoton vastuualuepäällikkö
margit.yli-kotila@pohde.fi
Hoitotakuun kehittämisohjelma
Janne Mäkelä
Projektikoordinaattori / apulaisylilääkäri
janne.makela (at) pohde.fi