Järjestöyhdyshenkilöt

Yhdyshenkilöt koordinoivat ja tukevat yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa

Lue lisää alta
Järjestöyhdyshenkilöt ovat kumppanisi hyvinvointialueella

Järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä johtaa järjestötyön koordinaattori. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä pelastustoimessa on omat järjestöyhdyshenkilönsä.

Yhdyshenkilöt vastaavat hyvinvointialueen järjestöverkostojen koolle kutsumisesta ja järjestötapaamisten järjestämisestä.

Asukkaita kohtaavalla yhteistyötasolla toimivat järjestämistoiminnoista alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueilta sosiaali- ja terveysammattilaiset ja pelastustoimen toimialueelta pelastustoimen ammattilaiset.
Kuntayhteistyötasolla (30 kuntaa, x sote-keskusta) toimivat järjestämistoiminnoista alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueilta sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt ja pelastustoimen toimialueelta vastuualuetason järjestöyhdyshenkilöt.
Alueellisella yhteistyötasolla (kuusi aluetta, x paloasemaa) toimivat järjestämistoiminnoista alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit ja pelastustoimen toimialueelta vastuualuetason järjestöyhdyshenkilöt.
Hyvinvointialueen yhteistyön tasolla toimii järjestämistoiminnoista järjestötyön koordinaattori, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueilta sote-toimialueiden järjestöyhdyshenkilöt ja pelastustoimen toimialueelta palvelualuetason järjestöyhdyshenkilöt.

Järjestötyön koordinaattori

Järjestötyön koordinaattorin työtä ohjaa Järjestöyhteistyön suunnitelma. Suunnitelma käsitellään päätöksenteossa alkuvuonna 2023.

Järjestötyön koordinaattori

 • Vastaa järjestöavustuksiin liittyvästä valmistelusta.
 • Huolehtii hyvinvointialueen yleishyödyllisen järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinoimisesta ja lakisääteisten velvollisuuksien toteutumisesta.
 • Koordinoi ja tukee hyvinvointialueen päättäjien ja henkilöstön perehdyttämistä järjestötoimintaan ja –yhteistyöhön sekä vapaaehtoistoiminnan toimintamalleihin.
 • Osallistuu vaikuttamistoimielinten toiminnan ja järjestöverkostojen kanssa tehtävän yhteistyön suunnitteluun.
 • Tukee sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestöyhteistyötä sekä vapaaehtoistoimintaa koordinoivia henkilöitä.
 • Toimii yhteistyössä kuntien järjestöyhteistyötä koordinoivien henkilöiden sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä koordinoivien järjestöjen ja järjestöverkostojen kanssa.

Vuonna 2023 järjestötyön koordinaattorin tehtäviä hoidetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen järjestöyhteistyön projektisuunnittelijan toimesta.

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Helena Liimatainen
Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö
helena.liimatainen (at) pohde.fi

Alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit

Alueelliset osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattorit toimivat järjestöyhdyshenkilöinä omilla alueillaan. Heidän kauttaan voi esimerkiksi välittää yhteistyöpyyntöjä Pohteen työntekijöille sekä pyytää Pohteen edustajia mukaan järjestöjen ja seurakuntien ohjaus- ja työryhmiin. Alueelliset koordinaattorit järjestävät tarpeen mukaan alueellisia järjestötapaamisia.

Rannikko ja Eteläinen
Carita Hiironen
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
carita.hiironen (at) pohde.fi
Oulu
Iida-Maria Bimberg
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
iida-maria.bimberg (at) pohde.fi
Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus
Sirpa Hyyrönmäki
Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori
sirpa.hyyronmaki (at) pohde.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdyshenkilöt

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön tavoitteena on

 • saada järjestöt ja seurakunnat ja heidän kauttaan asukkaat ja kokemustoimijat mukaan palveluiden kehittämiseen
 • tuoda järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllinen toiminta osaksi hyvinvointialueen ihmislähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtävän järjestö- ja seurakuntayhteistyön koordinointivastuuta on jaettu useille yhdyshenkilöille.

Toimialueiden yhdyshenkilöt

Sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu toimialueisiin. Toimialueiden järjestö- ja seurakuntayhteistyön tavoitteena on järjestöjen ja seurakuntien osallistuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen sekä niiden yleishyödyllisen toiminnan näkyminen palveluketjuissa.

Toimialueilla tulee olemaan omat yhdyshenkilönsä

 • Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS Psykiatria
 • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
 • Ikäihmisten palvelut
 • Vammaispalvelut
 • OYS sairaalapalvelut ja ensihoito

Lisäksi kuntoutuksella tulee olemaan oma yhdyshenkilönsä.

Vuoden 2023 alussa toimialueiden yhdyshenkilöitä ei ole vielä nimetty, joten vastaavassa tehtävässä toimivat Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien projektikoordinaattorit.

Jokaisen yhdyshenkilön yhteistyökumppanina toimii maakunnallinen järjestöverkosto. Verkostot ovat avoimia kaikille järjestöille ja seurakunnille.

Sote-keskusten yhdyshenkilöt

Sote-keskusten järjestöyhteistyön tavoitteena on järjestöjen ja seurakuntien toiminnan tutuksi tekeminen sote-keskuksen ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille sekä järjestöjen ja seurakuntien osallistuminen sote-keskuksen toimintaan.

Sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt toimivat yhdyshenkilöinä järjestöille ja seurakunnille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä sote-keskuksen kanssa. He vievät sote-palveluihin liittyviä asioita kunnissa järjestettäviin järjestötapaamisiin. He koordinoivat ja tukevat sote-keskuksen sekä järjestöjen ja seurakuntien yhteisen toiminnan, kuten tapahtumien, järjestämistä.

Pelastustoimen yhdyshenkilöt

Palvelualuetasolla ennaltaehkäisevällä työllä ja pelastustoiminnan tehtävillä on omat yhdyshenkilönsä. Yhdyshenkilö on joko palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä pelastustoimen viranhaltija.

Vastuualuetasolla pelastustoimen alueellisena järjestöyhdyshenkilönä toimii vastuualueesta vastaava palopäällikkö tai hänen määräämänsä pelastustoimen viranhaltija.

Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Heikki Viia
Erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@pohde.fi