Järjestöavustukset ja muu tuki

Tuemme järjestöjen toimintaedellytyksiä avustusten ja tilojen avulla

Lue lisää alta
Järjestöavustuksia ja tiloja yleishyödylliseen toimintaan

Tuemme järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta.

Vuoden 2023 avustusten käytön raportointi on päättynyt ja takaisinperintäpäätökset on tehty.

Vuoden 2024 avustusmääräraha on jaettu ja avustushaku on päättynyt.

Koordinoimme STM:n valtionavustuksella rahoittamaa ruoka-apuhanketta, jossa järjestöt toteuttavat ruoka-apua alueemme 16 kunnassa.

Tuemme järjestöjen toimintaedellytyksiä myös tarjoamalla hallinnassamme olevia toimitiloja mahdollisuuksien mukaan yhdistysten, säätiöiden ja toimintaryhmien yleishyödyllisen toiminnan käyttöön.

Avustusprosessi hakijan näkökulmasta

 • Avustusvalmisteluun osallistuminen (JYRY, työpajat, kyselyt tms.)
 • Toiminnan, seurannan ja arvioinnin suunnittelu
 • Hakuohjeisiin tutustuminen (Pohde.fi) ja tarvittavien liitteiden kokoaminen
 • Hakemuslomakkeen täyttäminen ja liitteiden liittäminen
 • Mahdolliseen lisätietopyyntöön vastaaminen
 • Kumppanuusavustuksissa neuvotteluun osallistuminen
 • Päätöksen vastaanottaminen
 • Mahdollinen muutoksenhaku ja uuden päätöksen vastaanottaminen
 • Maksetun avustuksen vastaanottaminen
 • Toiminnan toteuttaminen, seuranta ja arviointi
 • Raportointilomakkeen täyttäminen
 • Mahdolliseen lisätietopyyntöön vastaaminen
 • Lausuma mahdollisen takaisinperinnän valmistelusta
 • Raportointitietojen läpikäymiseen osallistuminen (JYRY, järjestöfoorumi tms.)
Myönnetyt avustukset

Tutustu vuonna 2024 myönnettyihin avustuksiin

Osallistu avustusprosessin kehittämiseen

Tule mukaan yhteiskehittämistyöpajoihin kesäkuussa 2024!

Ruoka-apuhanke

Tietoa valtionavustuksella toteutuvasta ruoka-apuhankkeesta

Muu kehittämisyhteistyö

Ohjeet puoltolausunnon ja ohjausryhmän jäsenen pyytämiseen

Myönnetyt avustukset

Vuonna 2024 järjestöavustuksia myönnettiin seuraavasti:

 • Toiminta-avustusten hakuaika oli 27.11.2023-2.1.2024. Toiminta-avustuksia jaettiin 54 avustuskohteelle yhdyspintalautakunnan kokouksessa 25.1.2024 ja oikaisuvaatimuksen kautta yhdelle avustuskohteelle 21.3.2024.
 • Kerta-avustusten haku oli auki 27.11.-18.4.2024. Kerta-avustushakemuksia käsiteltiin yhdyspintalautakunnan kokouksessa 22.2.2024. Avustuksia ei jaettu.
 • Kumppanuusavustusten haku oli auki 27.11.-18.4.2024. Kumppanuusavustuksia jaettiin 24 avustuskohteelle yhdyspintalautakunnan kokouksessa 22.2.2024, yhdelle avustuskohteelle 21.3.2024 ja yhdelle avustuskohteelle 18.4.2024.

Avustusprosessin yhteiskehittämistyöpajat

Olemme keränneet avustusprosessiin liittyviä huomioita ja kehittämistarpeita alkuvuodesta 2024 hakemusten ja raporttien käsittelyn aikana. Lisäksi vuoden 2024 avustusta hakeneilta on kerätty palautetta kyselyllä helmi-maaliskuussa.

Käymme avustusprosessin kehittämistarpeita läpi yhdyspintalautakunnassa 23.5.2024. Tämän jälkeen järjestämme järjestöille ja kunnille kaksi samansisältöistä yhteiskehittämistyöpajaa, jossa jokainen asiasta kiinnostunut pääsee osallistumaan avustusprosessin kehittämiseen:

Tervetuloa mukaan työpajoihin!

Yhteiskehittämisen tuloksia käydään alkusyksystä läpi järjestöyhteistyöryhmässä ja yhdyspintalautakunnassa.

Vuoden 2024 avustuksen käyttö

Vuoden 2024 avustuspäätökset on tehty. Avustushaku on päättynyt. Avustusten käytössä tulee noudattaa avustusperiaatteita ja lakia.

Voit tutustua hakemuslomakkeiden kysymyksiin tästä:

Avustusten haku toteutettiin sähköisessä asiointipalvelussa.

Avustusten takaisinperintä

Vuoden 2023 avustusten käytön osalta takaisinperintäpäätökset on tehty yhdyspintalautakunnassa 18.4.2024.

Myönnetty avustus tai sen osa on palautettava avustuksen myöntäjälle, jos

 • avustusta käytetään muuhun kuin siihen käyttötarkoitukseen, johon avustus on myönnetty
 • avustuksen saaja ei ole noudattanut avustuspäätöksessä tai avustusperiaatteissa esitettyjä ehtoja, ja menettelyllä on katsottava olevan vähäistä suurempi merkitys
 • avustuksen saaja on avustusta hakiessaan antanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa
 • avustuksen saaja ei toimita annettuun määräaikaan mennessä avustuksen käyttöön ja avustuksella toteutettuun toimintaan liittyviä tietoja, joita on pyydetty avustuksen käytön valvontaa varten
 • avustuksen saaja ei myötävaikuta kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen toimittamiseen tai
 • avustuksen saaja ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Raportointivelvoitteen laiminlyöneelle avustuksen saajalle voidaan asettaa kahden viikon (14vrk) määräaika asiantilan korjaamiseksi. Jos avustuksen saaja ei korjaa tilannetta määräaikaan mennessä, hyvinvointialue ryhtyy toimenpiteisiin maksetun avustuksen takaisinperimiseksi.

Myönnetty avustus tai sen osa on palautettava avustuksen myöntäjälle myös, jos avustusta ei ole kokonaisuudessaan käytetty avustuspäätöksen mukaiseen käyttötarkoitukseen sinä vuonna, jolle se on myönnetty. Käyttämättömän avustuksen jäädessä alle 500 euron avustusta ei kuitenkaan peritä takaisin. Kumppanuusavustuksessa avustuksen saajan päärahoitus voi olla STEA-avustusta tai ESR-hankerahoitusta. Jos avustuksen saaja voi käyttää tällaista päärahoitusta avustuksen käyttövuonna ja sitä seuraavana vuonna, hyvinvointialueen kumppanuusavustus katsotaan kokonaisuudessaan käytetyksi, jos toiminnalla on vähintään kumppanuusavustuksen verran kuluja sinä vuonna, jolle avustus on myönnetty.

Avustuksen saaja raportoi avustuksen käytöstä ja avustuksella toteutetusta toiminnasta hyvinvointialueen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos jokin takaisinperinnän ehdoista täyttyy, hyvinvointialue varaa asianosaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi ennen takaisinperinnästä päättämistä. Kuulemisaika on kaksi viikkoa (14vrk). Kuulemisaikaa voidaan asianosaisen pyynnöstä pidentää enintään viikolla (7vrk). Lausuman antamatta jättäminen ei estä hyvinvointialueen päätöksentekoa asiassa.

Takaisinperintäpäätöksen tekee yhdyspintalautakunta. Lautakunnan päätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Ruoka-apuhanke

Yhdeksän järjestöä toteuttaa vuonna 2024 Pohteen koordinoimassa hankkeessa ruoka-aputoimintaa Pohjois-Pohjanmaan 16 kunnassa:

 • Eväitä Elämään ry: Alavieska, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska
 • Iin Helluntailähetys ry: Ii
 • Kumppanuustalo Nuotta ry: Kuusamo
 • Oulun Jeleppi Ry: Oulu (toiminta hankkeessa päättynyt)
 • Oulun Rajakyläyhdistys ry: Oulu
 • Raahen Vapaaehtoiset ry: Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
 • Suomen Punainen Risti, Oulun piiri: Haapajärvi, Kuusamo, Kärsämäki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Utajärvi
 • ViaDia Oulu ry: Oulu
 • YWAM Oulu ry: Oulu

Ruoanjakotilaisuuksien ja yhteisöllisten ruokailujen aikataulut ja tarkemmat tapahtumapaikat löydät Ruoka-apu.fi-palvelusta ja Lähellä.fi-palvelusta.

Pohde koordinoi hanketta. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö valtionavustuksella.

Muu kehittämisyhteistyö

Mikäli yleishyödyllinen järjestö, säätiö tai toimintaryhmä toivoo hyvinvointialueelta taloudellista yhteistyötä, se hakee avustusta. Muun kuin taloudellisen yhteistyön osalta yhteistyöaloitteita voi tehdä yhteiskehittämisalustan kautta tai tuoda esiin järjestöverkostoissa.

Mikäli järjestö tai säätiö tarvitsee muulle rahoittajalle avustushakemuksen liitteeksi Pohteen puoltolausunnon, lausuntoa voi pyytää täyttämällä tämän lomakkeen viimeistään kuukautta ennen kuin Pohteen lausunto tarvitaan:

Mikäli järjestö tai seurakunta toivoo Pohteen edustusta hankkeensa tai toimintansa ohjaus- tai työryhmään, edustajaa voi pyytää täyttämällä tämän lomakkeen:

Tutustu tietosuojaselosteeseen:

Asiantuntija-apua jalkautumalla toimintaan

Hyvinvointialueen ammattilaiset voivat tarjota järjestöille ja seurakunnille asiantuntija-apua muun muassa jalkautumalla toimijoiden järjestämiin vertaisryhmiin, kerhoihin ja tapahtumiin jakamaan tietoa hyvinvointialueen palveluista sekä kuulemaan palvelujen käyttäjien kokemuksia palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Yhteistyöpyyntöjä ammattilaisille voi esittää joko suoraan tai järjestöyhdyshenkilöiden kautta.