Yritysyhteistyö ja yhteiskehittäminen

Mahdollistamme tuote- ja palveluratkaisujen testauksen, arvioinnin ja yhteiskehittämisen.

Lue lisää alta

Jätä testaus- tai yhteiskehittämisehdotus yhteiskehittämisalustan kautta

Palveluja ja toimintaa kehitetään yhdessä. Jätä kehittämisehdotuksen yhteiskehittämisalustalle. Ehdotus käsitellään luottamuksellisesti OuluHealth Labs -vastuuhenkilöiden toimesta.

Jätä kehittämisehdotus

Tuote- ja palveluratkaisujen testaus ja arviointi

Tarjoamme yrityksellesi tukea tuote- ja palveluratkaisujen testaukseen, arviointiin ja yhteiskehittämiseen.

Arvioinnin edellytykset

Testattavan ratkaisun soveltuvuutta arvioidaan seuraavista näkökulmista:

  • käytännön toiminta
  • strategia
  • testaus- ja tilaresurssien riittävyys.

Mikäli testaustapauksen toteuttaminen arvioidaan mahdolliseksi, yrityksen kanssa järjestetään yhteinen tapaaminen, jossa käydään läpi tarkentavia kysymyksiä. Testauspäätöksen jälkeen tarkennetaan testauksen toivottu sisältö ja toteuttajaorganisaatio sekä määritellään testausta koskevat luvat ja hyväksynnät (esimerkiksi tutkimuslupa).

Testauksen valmistelu

Testauksen valmisteluun varataan tyypillisesti 4–6 viikkoa. Valmisteluvaihe sisältää testaussuunnitelman ja -sopimuksen laadinnan, testaukseen osallistuvien henkilöiden rekrytoinnin ja testausajankohdan sopimisen sekä tarvittavien lupien ja hyväksynnän hakemisen. Valmisteluvaiheessa yrityksen tehtävänä on tuottaa alustava testaussuunnitelma ja määritellä testauksen kautta arvioitavat asiat tai ominaisuudet. Valmistelun jälkeen allekirjoitetaan testaussopimus.

Testaus ja vaikutusten arviointi

Kun testaussopimus on allekirjoitettu, voidaan testaus toteuttaa. Testauksen tulokset arvioidaan testaussuunnitelman mukaisesti. Arviointiin osallistuvat testauksessa mukana olleet henkilöt. Lopuksi testausprojekti päätetään ja laskutetaan sovitusti.

Testauksen raportointi

Testauksen jälkeen raportti ja muu testaukseen liittyvä aineisto toimitetaan yritykselle. Testaustulokset annetaan sovitusti tiedoksi toteuttajaorganisaatiolle.

OuluHealth Labs

Tällä sivustolla kuvataan OuluHealth Labs -palvelujen tukemana toteutetun testausprosessin eteneminen.

OuluHealth Labs
Terveydenhuollon menetelmien, digitaalisten terveyspalvelujen ja -tuotteiden arviointi

Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) koordinoi terveydenhuollon menetelmien arviointia (HTA, Health Technology Assessment) Suomessa. Yksikkö toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Digi-HTA-menetelmä on kehitetty digitaalisten terveyspalvelujen ja -tuotteiden arviointia varten. Sen avulla arvioidaan tuotteen vaikuttavuutta, kustannuksia, käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä tietoturvan ja -suojan tasoa.

Arvioinnin pohjalta FinCCHTA antaa puolueettoman suosituksen tuotteen soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön. Digi-HTA-arvioinnista on hyötyä sekä tuotteen tai palvelun hankintaa harkitseville terveydenhuollon edustajille että tuotteen valmistajalle. 

FinCCHTA
Kehittäminen ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella