Asukkaat haluavat osallistua

Julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle valmistellaan osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaa, joka tunnetaan myös nimellä OSUVA. Ohjelmaa varten järjestettiin viime vuoden puolella yli 20 ideapajaa, joita järjestettiin eri kohderyhmille eri puolella hyvinvointialuettamme ja Teamsilla. Ideapajoissa kysyttiin ideoita ja keinoja, kuinka hyvinvointialueella haluttaisiin osallistua ja vaikuttaa, ideoita viestintäkeinoiksi, sekä hyvinvoinnin edistämisestä ja siihen liittyvän tiedon keruuseen liittyviä ideoita.

Ideapajojen lisäksi tehtiin lapsille ja lapsiperheille suunnattu pienimuotoinen kysely ja pyydettiin lapsilta piirustuksia hyvinvointiin liittyen. Ideapajoja pidettiin yhteensä noin 20, joista peräti 11 nuorille. Näissä ideapajoissa kohdattiin yli 350 ihmistä, joista noin 220 nuorten ideapajoissa. Lisäksi saimme hyvinvointiin liittyviä piirustuksia 20 lapselta ja 17 alakoululaista lasta osallistui osallisuutta kartoittavaan kyselyyn. Näin ollen lähes 400 ihmistä on kuultu ideapajoihin.

Ideapajoista nousseita toiveita

Ideapajojen tuloksien pohjalta tiedämme, että vaikuttamistoimielimiä pidetään osallisuuden ja vaikuttamisen kannalta tärkeänä. Pohteella onkin käynnistynyt viime syksyn aikana lakisääteiset vaikuttamistoimielimet vammaisneuvosto, vanhusneuvosto sekä yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa nuorisovaltuusto. Kaikki 30 kuntaa ovat voineet nimetä edustajansa Pohteen vaikuttamistoimielimiin.

Osallistava budjetointi, asukasraadit, kokemustoimijoiden hyödyntäminen ja toimivat palautejärjestelmä nousivat myös tärkeinä keinoina päästä vaikuttamaan hyvinvointialueen toimintaan. Ideapajoissa pidettiin myös tärkeänä sitä, että osallisuus viedään lähelle asukkaita ja hyödynnetään monimuotoisia ja uudenlaisia menetelmiä. Myös mahdollisuutta osallistua omalla äidinkielellä pidettiin tärkeänä.

Viestinnän osalta tärkeänä pidettiin, että Pohde viestii ymmärrettävästi ja saavutettavasti, monipuolisesti ja monikielisesti sekä ihmisten näkökulmien kautta. On tärkeää muistaa, että pelkkä digitaalinen viestintä ei riitä, ja että eri ikäiset ihmiset tavoitetaan eri viestintäkanavista. Viestinnän tulisi olla vuorovaikutteista ja jalkautua myös lähelle asukkaita.

Hyvinvointitiedon keräämisestä osallistujat esittivät toiveita, että tiedon keruuseen olisi mahdollisuus osallistua arjen lomassa, esimerkiksi vaikka neuvolaan odottaessa. Hyvinvointitietoakin tulee kerätä monin eri menetelmin kohderyhmä huomioiden. Tärkeää on muistaa, että tiedon jakaminen omasta hyvinvoinnista vaatii turvallisen ja luottamuksellisen toimintaympäristön. Kokemustoimijoiden hyödyntäminen nousi tässäkin osuudessa.

Osallistuminen kannattaa

Kannustan Pohjois-Pohjanmaan asukkaita osallistumaan jatkossakin avoimiin keskustelu- ja kuulemistilaisuuksiin, joita Pohde järjestää. Vielä kevään aikana tulemme järjestämään avoimia kuulemistilaisuuksia tarpeenmukaisiin sotekeskuksiin liittyen. Pohteen ammattilaisia kannustan siihen, että kuuntelette herkällä korvalla asukkaita ja asiakkaita, ja että hyödyntäisitte kokemustoimijoita ja kehittämisasiakkaita palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa. Järjestöjä, yrityksiä ja kuntia taasen kannustaisin siihen, että ottaisitte kantaa lausunnolla oleviin strategisiin asiakirjoihin. Ihan jokaista muistuttaisin siitä, että palveluihin liittyviä kehittämisehdotuksia voi tehdä Pohteen verkkosivulta aukeavaan yhteiskehittämisen alustalta. Kokemuksesta tiedän, että osallistumalla voit aidosti vaikuttaa!

Marjo Riitta Tervonen

Kirjoittaja työskentelee osallisuus- ja yhdyspintapäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.