Digi-HTA: Silta tulevaisuuden terveysinnovaatioihin

Julkaistu

Tulevaisuuden terveysinnovaatiot: Digi-HTA

Digi-HTA on sosiaali -ja terveysministeriön toimeksiantona syntynyt terveydenhuollon menetelmän arviointi (Health Technology Assessment, HTA), joka tarjoaa terveydenhuollolle objektiivisen arvion digitaalisten terveysratkaisujen soveltuvuudesta. Sen tavoitteena on valaista tietä kohti entistä tehokkaampia ja vaikuttavampia terveysratkaisuja.

Digi-HTA-arvioinnissa keskitytään moniin näkökulmiin, kuten vaikuttavuuteen, kustannuksiin, turvallisuuteen ja käytettävyyteen ottaen samalla huomioon tekoälyn ja robotiikan tuomat edut ja haasteet. Tekoälyn avulla terveysdataa voidaan analysoida tarkemmin ja tehokkaammin. Robotiikka tarjoaa mahdollisuuden automatisoida monia hoitoprosesseja. Saavutettavuus on keskeinen näkökulma, kun pohditaan digitaalisten tuotteiden sekä tekoälyn ja robotiikan roolia terveydenhuollossa.

”Kuinka voimme taata, että nämä innovaatiot ovat kaikkien ulottuvilla ja käytettävissä?” – Tähän kysymykseen pyritään vastaamaan digi-HTAn kautta, joka arvioi, miten teknologia voi parhaiten palvella erilaisia yhteiskunnan tarpeita.

Tuki päätöksenteolle kaikissa vaiheissa

Digi-HTA-arvioinnit ovat monikäyttöinen työkalu hyvinvointialueen edustajille, koska ne auttavat päätöksenteon hankintavaiheessa, hankintaprosessin aikana, pilotointivaiheessa ja markkinaselvityksissä. Nämä arvioinnit auttavat teknologiayrityksiä osoittamaan, miten heidän digitaalinen tuotteensa tai palvelunsa soveltuu terveydenhuoltoon ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä miten heidän tuotteensa täyttävät kansalliset vaatimukset, lakien määräykset ja saavutettavuusperiaatteet. Lisäksi arviointi auttaa myös yritystä itseään, sillä yritys saa ilmaisen ja puolueettoman asiantuntija-arvion tuotteesta, jota voi hyödyntää tuotekehityksessä.

Digi-HTA-arvioinnit ovat merkittävä askel terveysinnovaatioiden edistämisessä, mutta niiden tueksi tarvitaan myös vahvaa kansallista ohjausta ja yhteistyötä. Tässä kohtaa esiin astuu kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment), jonka tehtävänä on ohjata ja koordinoida terveysteknologian arviointia Suomessa. FinCCHTA toimii strategisena tukipilarina digi-HTA-arvioinneille. Se tukee alan yrityksiä ja toimijoita tarjoamalla ohjeistusta, osaamista ja resursseja. FinCCHTAn tekemä digi-HTA-arviointi perustuu yrityksen tuotteestaan toimittamaan tietoon sekä kirjallisuuskatsaukseen. Näiden tietojen perusteella tuotteesta tehdään digi-HTA-arviointi (THL, 2023).

Yhteistyön silta teknologian ja hyvinvoinnin välillä

Digi-HTA-menetelmä ja FinCCHTA kulkevat käsi kädessä kohti yhteistä päämäärää: terveyden edistämistä ja parempien terveysratkaisujen löytämistä digitaalisten teknologioiden avulla. Kokonaisuudessaan digi-HTA-arvioinnit toimivat siltana teknologiayritysten ja hyvinvointialueiden välillä varmistaen parhaan mahdollisen yhteistyön digitaalisten tuotteiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tämä puolestaan luo edellytykset kestävälle kehitykselle ja innovaatioille. Yhteistyö teknologiayritysten ja FinCCHTAn välillä on tuottanut jo konkreettisia tuloksia. Useat suomalaiset terveysteknologiayritykset ovat saaneet digi-HTA-arvioinnin avulla tärkeää tietoa tuotteidensa kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen. Samalla terveydenhuollon ammattilaiset ovat saaneet käyttöönsä arviointeja uusien digitaalisten työkalujen soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön, joita hyödyntämällä potilaiden hoitoa voidaan parantaa ja vähentää kustannuksia.

Liity tulevaisuuden terveydenhuollon kehitykseen: tutustu FinCCHTA-sivustoon ja HTA-arvionteihin

Kannustamme sinua tutustumaan lisää digi-HTAn ja FinCCHTAan sekä niiden tarjoamiin arvokkaisiin resursseihin. Voit löytää lisää tietoa ja lukea jo tehtyjä HTA-arviointeja vierailemalla FinCCHTAn virallisilla verkkosivuilla fincchta.fi. Verkkosivuilta löydät tarkempaa tietoa siitä, miten terveysteknologiaa arvioidaan ja miten se vaikuttaa terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin.

Lähteet

FinCCHTA, (2023).

THL, (2023).

Teemu Mustola

Kirjoittaja työskentelee erikoissuunnittelijana Kansallisessa HTA-koordinaatioyksikössä FinCCHTA:lla. Työtehtäviin kuuluu terveysteknologian arviointi ja ohjaaminen.