Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

SOTE ammattilaisten digiosaamisen kehittäminen

Toimenpiteen tavoitteena on Pohteen sote-ammattilaisten digiosaamisen vahvistaminen. Ammattilaisten osaamisella edistetään kansalaisten etä- ja digipalveluiden laatua. Toimenpiteessä kehitetään innovatiivisia digiosaamista vahvistavia menetelmiä ja kootaan alueen digimentoriverkosto.

Digitaalinen sote-keskus

Toimenpiteen tavoitteena on perustaa ja käyttöönottaa Pohteen alueen kattava Digitaalisen sote-keskuksen palvelukokonaisuus, joka palvelee koko alueen väestöä digikanavissa. Digitaalisella sote-keskuksella tarkoitetaan digitaalisen alustan käyttöä ja etäyhteydellä toteutettavaa hoidontarpeenarviointia sekä sairaanhoitajan, lääkärin ja muiden sote-ammattilaisten toteuttamaa etävastaanottoa.

Palvelun tavoitteena on, toteuttaa laadukasta ja vaikuttavaa hoidon ja palvelun tarpeen arviointia, neuvontaa, hoitoa ja sen seurantaa. Hoidontarpeenarvioinnin prosessissa käyttöönotetaan Omaolon oirearviot ja etäpalvelut moniammatillisesti. Palvelun tavoitteena on, asiakkaalle ajasta ja paikasta riippumaton matalankynnyksen asiointitapa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tarkoituksena on, että asiakas saa tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen palvelun sekä asiansa hoidettua alusta loppuun yhden yhteydenoton avulla myös virka-ajan ulkopuolella.

Kestävän kasvun ohjelma – THL (thl.fi)
Kestävän kasvun ohjelma – Pohde

Asiakkuuden- ja prosessihallinnan järjestelmän laajentaminen

Toimenpiteen tarkoituksena on tuoda asiakas- ja potilastietojärjestelmän rinnalle ohjelma, jolla voidaan seurata asiakkaan palvelupolkua terveys- ja sosiaalipalveluissa. Järjestelmän avulla voidaan siten ennakoida resurssitarpeita ja suunnitella palvelurakennetta asiakkaan tarpeista lähtien.

SBM (Solution Business Manager) on toimintaprosessien automatisointiohjelmisto. Järjestelmä on raportointi- ja seurantatyökalu, jolla saadaan tilastoja ja taulukoita organisaation toiminnoista. Sen avulla voidaan nopeasti hallita työnkulkuja koko organisaatiossa. SBM-järjestelmää käyttävät ammattilaiset, jotka ohjaavat asiakkaita palveluihin. Ammattilaiset saavat tilannekuvan asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, hoitoon ohjaus on sujuvampaa ja työaikaa säästyy, kun on yhtyeinen työväline eri yksiköiden välillä.

Toimenpiteessä jatketaan asiakkuuden- ja prosessihallinnan käyttöönottoa ikäihmisten palveluissa ja otetaan sovellus käyttöön myös vammaispalveluissa. Näiden palveluiden käyttöönotosta kuvataan prosessit ja toimintamallit. Hyvien käyttökokemusten perusteella voidaan viedä samaa mallia muihin palveluihin.

Kestävän kasvun ohjelma – Pohde

Etävastaanotot & konsultaatiot suunterveydenhuollon tarpeisiin

Toimenpiteessä kehitetään etävastaanottoja hammashuollon tarpeisiin. Etävastaanottojen avulla potilaille pyritään saamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitoon pääsyyn. Tarkoituksena on vähentää potilaiden kulkemista hoitolaan, mikäli potilaan hoito ei välttämättä vaadi vastaanotolla toteutettavaa suun ja hampaiden hoitoa.

Lisäksi toimenpiteessä on tarkoitus kehittää etänä tapahtuvia erikoislääkäreiden tekemiä arvioita hoidon tarpeesta niin, että kaikkialta Pohteen alueelta olisi helpompi päästä tarpeen mukaiseen erikoishammashoitoon.

Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote-hanke | RRP2-hanke
Mari Saukkoriipi
Projektikoordinaattori | Projektipäällikkö
mari.saukkoriipi@pohde.fi